THỦ TƯỚng chính phủ Số: 1154tải về 10.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích10.41 Kb.
#4394

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 1154/TTg-QHQT

V/v Điều chỉnh cơ cấu vốn của Dự án DEP vay vốn WB.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Công Thương;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


 

Xét khuyến nghị của Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) về việc điều chỉnh cơ cấu vốn của Dự án "Phân phối hiệu quả" (DEP) vay vốn WB, ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5444/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 7 năm 2012), Bộ Tài chính (công văn số 10476/BTC-QLN ngày 06 tháng 8 năm 2012), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4613/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 7 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc chuyển 400 triệu USD phân bổ cho Dự án "Phân phối hiệu quả" (DEP) từ nguồn IBRD sang sử dụng nguồn IDA như khuyến nghị của WB và kiến nghị của các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về cơ chế tài chính của việc sử dụng 400 triệu USD từ nguồn IDA cho Dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao đổi với WB theo hướng bố trí nguồn vốn IBRD cho các dự án có khả năng hoàn vốn và ưu tiên sử dụng vốn IDA cho dự án thuộc đối tượng ngân sách nhà nước cấp phát vốn./.

 


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);

- Các PTTg;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;

các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3). 28


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

 

Hoàng Trung Hải 


tải về 10.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương