Ubnd tỉnh ninh bìNHtải về 54.21 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích54.21 Kb.

UBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ Y TẾ


Số: 1470/SYT-TCCB

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 7 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.


Thực hiện Quyết định số 1249-QĐ/TU ngày 16/4/2014 của Tỉnh ủy Ninh Bình về việc ban hành Đề án thí điểm tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (sau đây gọi là Đề án), ngày 07/5/2014 Sở Y tế đã ban hành Công văn số 900/SYT-TCCB hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Đề án trên. Để triển khai Đề án trên đạt hiệu quả, đúng kế hoạch, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đối với các chức danh diện Sở Y tế quản lý

Trên cơ sở số lượng đăng ký nhu cầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý theo hướng dẫn tại Công văn 900/SYT-TCCB ngày 07/5/2014 của Sở Y tế, các đơn vị căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn quy định tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 1249-QĐ/TU ngày 16/4/2014 của Tỉnh ủy Ninh Bình để giới thiệu nhân sự và hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Y tế trước ngày 18/7/2014 để xem xét, quyết định.

2. Đối với các chức danh diện đơn vị quản lý

Thực hiện theo hướng dẫn tại phần 2, Công văn số 900/SYT-TCCB ngày 07/5/2014 của Sở Y tế.

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện và gửi danh sách kèm theo hồ sơ về Sở Y tế đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Y tế (qua phòng Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn.(Sở Y tế gửi kèm theo Công văn này thông kê nhu cầu bổ nhiệm chức danh diện Sở Y tế quản lý của các đơn vị đã đăng ký)./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Các phòng chức năng Sở Y tế;

- Lưu: VT, TCCB./.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


Lê Hữu Quý

ơUBND TỈNH NINH BÌNH

SỞ Y TẾ
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ

Nhu cầu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Sở Y tế quản lý

(Kèm theo Công văn số 1470/SYT-TCCB ngày 7/7/2014 của Sở Y tế)

[STT

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Thời gian dự kiến bổ nhiệm

1

Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Sở Y tế

Quý IV/2014

2

Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Y tế

Quý III/2014

3

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế

Quý III/2014

4

Phó trưởng phòng Tổ chức cá bộ, Sở Y tế

Quý III/2014

5

Phó Chánh văn phòng, Sở Y tế

Quý III/2014

6

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Khánh

Quý IV/2014

7

Phó giám đốc Bệnh viện Mắt

Quý III/2014

8

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan

Tháng 8/2014

9

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư

Tháng 8/2014

10

Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Mô

Tháng 9/2014

11

Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mô

Quý IV/2014

12

Phó giám đốc trung tâm Dân số huyện Yên Mô

Tháng 10/2014

13

Phó giám đốc trung tâm Dân số TX Tam Điệp

Tháng 10/2014

14

Phó giám đốc trung tâm Y tế Thành phố

Tháng 9/2014

15

Trung tâm YTDP

Quý III/2014

Tổng số: 15 (mười lăm) chức danh ./.
SỞ Y TẾ

Đơn vị…

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIỚI THIỆU NHÂN SỰ BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝTT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trú quán

Tốt nghiệp đại học

Sau đại học

Chức danh nghề nghiệp

CV hiện tại

Chức danh quy hoạch giai đoạn 2010-2015

Chức danh đề nghị bổ nhiệm

Năm

Trường

Ngành/

chuyên ngànhTrình độ

Ngành/

chuyên ngànhChức danh

Mã số


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương