LIÊN ĐOÀn luật sư việt namtải về 48.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích48.56 Kb.

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Số 246 /LĐLSVN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2014


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 19/2013/TT-BTP VỀ

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ KIỂM TRA KẾT QUẢ

TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ


Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư (viết tắt là Thông tư 19/2013/TT-BTP);

Căn cứ Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về tập sự hành nghề luật sư và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:


I. Kiểm tra việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư trong việc phân công luật sư hướng dẫn, nhận người tập sự; giám sát quá trình tập sự của người tập sự, quyền, nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn, quyền, nghĩa vụ của người tập sự theo quy định của Thông tư 19/2013/TT-BTP.

1. Hoạt động kiểm tra của Đoàn luật sư

1.1. Đoàn luật sư thực hiện việc kiểm tra theo các nội dung sau:

- Kiểm tra các Tổ chức hành nghề luật sư trong việc việc tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Thông tư số 19/2013/TT-BTP trong việc phân công luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư;

- Kiểm tra việc nhận người tập sự, số lượng người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư;

- Kiểm tra việc cử luật sư hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư của các Tổ chức hành nghề luật sư đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Luật sư và Điều 12 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP;

- Kiểm tra việc lập, quản lý, sử dụng sổ theo dõi quá trình tập sự của người tập sự tại tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của luật sư hướng dẫn theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 19/2013/TT-BTP;

- Kiểm tra việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm bằng văn bản cho Sở tư pháp và Đoàn luật sư nới có trụ sở về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự tại tổ chức hành nghề nhận tập sự.

1.2.Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ một lần trong một năm vào quý IV. Ngoài ra có thể kiểm tra đột xuất khi xét thấy cần thiết.

1.3. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có trách nhiệm tổ chức việc kiểm tra.2. Giám sát quá trình tập sự của người tập sự, quyền, nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn, quyền, nghĩa vụ của người tập sự

2.1. Đoàn luật sư thực hiện giám sát người tập sự, luật sư hướng dẫn trong việc tuân theo quy định của Thông tư số 19/2013/TT-BTP, hướng dẫn của Liên đoàn luật sư trong quá trình tập sự, cụ thể là:

- Người tập sự có tập sự trên thực tế hay không, có thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình không;

- Tổ chức hành nghề có cử luật sư hướng dẫn tập sự theo quy định không; luật sư hướng dẫn có thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình trong việc hướng dẫn người tập sự không;

- Tổ chức hành nghề có tạo điều kiện thuận lợi cho người tập sự và luật sư hướng dẫn trong quá trình tập sự không; có theo dõi, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của luật sư hướng dẫn và người tập sự không;

2.2. Hoạt động giám sát của Đoàn luật sư đối với việc tập sự hành nghề luật sư được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức chủ yếu sau đây:

- Thành viên Ban chủ nhiệm, thành viên Hội đồng khen thưởng kỷ luật trao đổi, làm việc với tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư;

- Tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư trực tiếp báo cáo cho Ban Chủ nhiệm về tình hình tập sự hành nghề tại tổ chức hoặc của cá nhân người tập sự;

- Xem xét báo cáo định kỳ của tổ chức hành nghề nhận tập sự về việc tập sự hành nghề luật sư của người tập sự;

- Thu thập thông tin từ việc trao đổi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng đối với tổ chức hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư;

- Xem xét đơn khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức hành nghề luật sư luật sư, người tập sự hành nghề luật sư;

3. Xử lý kết quả kiểm tra, giám sát

Khi kiểm tra và trong quá trình giám sát tập sự hành nghề luật sư, nếu phát hiện vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có quyền xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

3.1. Yêu cầu chấm dứt vi phạm và khắc phục hậu quả;

3.2. Xem xét, quyết định kỷ luật đối với người tập sự, luật sư hướng dẫn theo quy định của Thông tư số 19/2013/TT-BTP, Điều lệ Liên đoàn luật sư và Quy định xử lý kỷ luật của Liên đoàn;

3.3. Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức hành nghề luật sư.

II. Đánh giá về quá trình tập sự hành nghề luật sư

1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự hành nghề luật sư viết bản báo cáo quá trình tập sự theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 19/2013/TT-BTP, trong đó có nội dung tự đánh giá về tư cách đạo đức, đặc biệt trong quan hệ với khách hàng, quan hệ với người tập sự hành nghề luật sư khác và việc chấp hành các quy định pháp về tập sự hành nghề luật sư.

2. Luật sư hướng dẫn và Tổ chức hành nghề luật sư đánh giá quá trình tập sự của người tập sự theo trình tự sau đây:

2.1. Luật sư hướng dẫn nhận xét bản báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự và gửi Tổ chức hành nghề luật sư;

2.2. Tổ chức hành nghề luật sư trao đổi với luật sư hướng dẫn thống nhất nhận xét, đánh giá, trong đó phải đảm bảo có các kết luận:

- Đạt hay không đạt yêu cầu tập sự về chuyên môn;

- Về tư cách đạo đức;

- Về ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và tuân theo quy định của pháp luật về tập sự hành nghề luật sư.

2.3. Căn cứ quy định của pháp luật thì người tập sự hành nghề luật sư không đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra là người đã hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư; do đó không tính người này vào số lượng hạn chế 03 người tập sự mà luật sư hướng dẫn được nhận hướng dẫn; luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư không phải nhận xét, đánh giá lại báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư của người đó.

3. Căn cứ vào báo cáo quá trình tập sự của người tập sự, nhận xét, đánh giá của Luật sư hướng dẫn, Tổ chức hành nghề luật sư và quá trình thực hiện giám sát tập sự hành nghề luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư ghi đánh giá của mình vào bản báo cáo quá trình tập sự về tư cách đạo đức, việc chấp hành các quy định của pháp luật của người tập sự hành nghề luật sư.III. Thủ tục tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

  1. Điều kiện đối với các thí sinh tham dự kiểm tra

1.1. Người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư, có bản báo cáo quá trình tập sự hành nghề, được luật sư hướng dẫn (gọi tắt là LSHD) nhận xét, được xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi nhận tập sự và được Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đánh giá theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 19/2013/TT-BTP, xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư và đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

1.2. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư lập danh sách NTSHNLS đủ điều kiện tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư gửi Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (mẫu danh sách theo phụ lục số 1)

Đối với người tập sự tham dự kiểm tra lại thì đánh dấu vào cột “tham dự kiểm tra lại”.

2. Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra tập sự hành nghề luật sư

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

- Bản sao Quyết định công nhận tập sự của Đoàn Luật sư;

- Bản sao bằng cử nhân luật;

- Báo cáo kết quả tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2);

- Bản chính Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (các trường hợp thí sinh có thời gian tập sự trước ngày 15/01/2014 phải viết sổ nhật ký tập sự từ ngày 15/01/2014 trở về sau cho đến hết thời gian tập sự) (Phụ lục 3);

- Hồ sơ kiểm tra thực hành (Phụ lục 4 và 5).

Đoàn Luật sư tổng hợp hồ sơ tham dự kiểm tra của người tập sự gửi Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư để thẩm định.

Đối với người tập sự không đạt yêu cầu ở những kỳ kiểm tra trước thì không phải làm lại hồ sơ tham dự kiểm tra, nhưng phải có bản đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (phụ lục 6) và hồ sơ kiểm tra thực hành.

3. Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2):

3.1. Người tập sự hành nghề luật sư báo quá trình tập sự hành nghề luật sư có nhận xét, đánh giá của luật sư hướng dẫn, tổ chức hành nghề luật sư và Đoàn luật sư theo hướng dẫn tại mục II của Công văn này.

3.2. Người không đạt yêu cầu trong những kỳ kiểm tra trước thì không phải làm lại báo cáo kết quả tập sự, mà được sử dụng báo cáo kết quả tập sự của kỳ kiểm tra trước để tham dự kiểm tra.

4. Sổ Nhật ký tập sự (xem Phụ lục 3):

- Sổ ghi chép quá trình tập sự là sổ tay do NTSHNLS ghi chép lại tất cả công việc thực hiện trong thời gian tập sự.

- Hình thức bìa sổ nhật ký tập sự: tên Đoàn luật sư, tên TCHNLS nơi tập sự; tên LSHD; tên NTSHNLS và thời gian tập sự.

- Đối với một công việc được LSHD giao hỗ trợ cho LSHD thực hiện, NTSHNLS cần ghi chép cụ thể những nội dung sau: tóm tắt vụ việc (tư vấn hay tranh tụng); nội dung công việc được phân công; tra cứu các văn bản pháp luật điều chỉnh nội dung công việc đang thực hiện; nội dung công việc đã thực hiện; những khó khăn và thuận lợi trong công việc (chủ quan và khách quan); kết quả đã thực hiện được đối với công việc được LSHD phân công; quan điểm pháp lý đúc kết sau khi hoàn thành công việc; những kiến nghị sửa đổi pháp luật liên quan đến vụ việc (nếu có); ý kiến, nhận xét của luật sư hướng dẫn về kết quả thực hiện của NTSHNLS.

- Sổ nhật ký tập sự phải được LSHD nhận xét quá trình tập sự, ký xác nhận hàng quý và ký xác nhận tổng kết vụ việc đã tham gia.

5. Hồ sơ kiểm tra thực hành (Phụ lục 4 & 5)

5.1.Về nội dung của Hồ sơ kiểm tra thực hành

- Thí sinh có thể lựa chọn chuẩn bị hồ sơ về một vụ án hoặc việc tư vấn (tư vấn cho khách hàng hoặc tham gia bào chữa trước Toà án một vụ án hình sự hoặc tư vấn soạn thảo hợp đồng dân sự hoặc các loại hợp đồng khác) mà thí sinh tham gia thực hiện theo sự phân công của LSHD; chỉ chấp nhận hồ sơ vụ việc do chính luật sư hướng dẫn thực hiện.

- Không chấp nhận các hồ sơ vụ việc chỉ mang tính dịch vụ, thủ tục hành chính như : thành lập doanh nghiệp; bổ sung ngành nghề kinh doanh; tăng giảm vốn; thay đổi người đại diện pháp luật; xin cấp GCNQSD đất; thủ tục khai nhận di sản thừa kế.

- Bìa hồ sơ kiểm tra thực hành (phụ lục 4)

- Đề cương chi tiết nội dung hồ sơ kiểm tra thực hành (phụ lục 5)

5.2.Về hình thức của Hồ sơ kiểm tra thực hành:

- Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đánh máy bằng font “Time New Roman” Size 14 ; trên giấy khổ A4, lề trên, dưới 2cm; lề trái: 3 cm; lề phải: 2cm. Khoảng cách giữa 2 paragraph từ 6pt đến 12pt.

- Về số trang hồ sơ kiểm tra thực hành: Phần 1 đến phần 4 phải có ít nhất là 08 trang, phần 5 không hạn chế số trang.

- Hồ sơ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được đóng quyển và có trang bìa. Nội dung của trang bìa theo phụ lục số 4.

- Hồ sơ kiểm tra phải có chữ ký xác nhận của Luật sư hướng về việc vụ nêu trong hồ sơ đúng là do luật sư hướng dẫn thực hiện khi hướng dẫn NTSHN, có xác nhận của tổ chức hành nghề.

- Hồ sơ thực hành vụ việc được làm thành 04 bộ đóng thành quyển, NTSHNLS nộp 03 bộ về cho Hội đồng và giữ lại 01 bộ sử dụng khi kiểm tra thực hành.- Đối với người không đạt yêu cầu trong những kỳ kiểm tra trước trước: Phải làm lại hồ sơ kiểm tra thực hành, không cần xác nhận của LSHD, TCHNLS.

Người TSHN không được sao chép báo cáo kết quả tập sự hoặc sử dụng hồ sơ kiểm tra thực hành của NTSHN khác để làm hồ sơ tham dự kiểm tra.

6. Xử lý vi phạm

Người TSHNLS, Luật sư hướng dẫn TSHNLS vi phạm quy định của pháp luật và hướng dẫn của Liên đoàn luật sư về tập sự hành nghề luật sư thì bị xử lý kỷ luật theo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy định xử lý kỷ luật của Liên đoàn luật sư hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.7. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào công văn hướng dẫn, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư xây dựng Nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 19/2013/TT-BTP.

Đoàn luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn; người tập sự hành nghề luật sư và các Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (để b/c);

- ĐLS các tỉnh, thành phố;

- Hội đồng KTKQTSHNLS;- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Luật sư Lê Thúc AnhCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương