TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc Câu 1tải về 281.36 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích281.36 Kb.
#1336
  1   2   3   4   5

TuyÓn tËp c¸c bµi tËp dao ®éng c¬ tõ c¸c ®Ò thi thö §¹i häc

Câu 1: Khi một vật dao động điều hoà thì:

A. thế năng và động năng vuông pha nhau B. li độ và vận tốc đồng pha

C. li độ và gia tốc ngược pha nhau D. gia tốc và vận tốc ngược pha nhau

Câu 2: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang với cơ năng toàn phần W = 3.10-2 J; độ lớn của lực đàn hồi của lò xo có giá trị lớn nhất là 1,5N. Độ cứng của lò xo và biên độ dao động là:

A. 75N/m; 2cm B. 37,5N/m; 4cm C. 30N/m; 5cm D. 50N/m; 3cmCâu 3: Phát biểu nào sau đây là sai? Đối với dao động cơ tắt dần thì:

A. cơ năng giảm dần theo thời gian B. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh

C. tần số giảm dần theo thời gian D. biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian

Câu 4: Biết vận tốc cực đại của một vật dao động điều hoà là vm và gia tốc cực đại của nó là am. Chu kỳ dao động của vật này là:

A. B. C. D.Câu 5: Một con lắc đơn với hòn bi khối lượng m, dao động điều hoà với biên độ góc tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Lực căng dây N của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch cực đại là

A. N = mg. sin B. N = mg. cos C. N = 2mg. sin D. mg(1-3cos )Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hoà

 1. tỉ lệ nghịch với bình phương của chu kỳ dao động B. bằng thế năng của vật ở vị trí biên

C . tỉ lệ thuận với biên độ dao động D. bằng động năng của vật khi qua VTCB

Câu 7: Vật dao động điều hòa cứ mỗi phút thực hiện 120 dao động. Trong quá trình dao động, vận tốc của vật có độ lớn cực đại là 20 (cm/s). Khi động năng của vật gấp 3 lần thế năng thì nó ở cách vị trí cân bằng một đoạn:

A. 2,9 cm B. 4,33 cm C. 2,5 cm D. 3,53 cmCâu 8: Một con lắc đơn treo vào trần của một xe ôtô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kì dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển động thẳng đều là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau đây là đúng.

A. T2 < T1 < T3 B.T2 = T1 = T3 C. T2 = T3 > T1 D. T2 = T3 < T1C©u 9: Trong mét dao ®éng ®iÒu hßa, khi vËn tèc cña vËt b»ng mét nöa vËn tèc cùc ®¹i cña nã th× tØ sè gi÷a thÕ n¨ng vµ ®éng n¨ng lµ:

 1. 2 B. 3. C. 4 D. 5.

C©u 10: Mét vËt cã khèi l­îng m dao ®éng ®iÒu hßa. N¨ng l­îng dao ®éng cña vËt sÏ t¨ng bao nhiªu lÇn nÕu tÇn sè cña nã t¨ng gÊp ba vµ biªn ®é gi¶m hai lÇn?

 1. 1,5 lÇn. B. 6 lÇn. C. 2,25 lÇn. D. 0,75 lÇn.

C©u 11: Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi chu k× T= 0,4s, biªn ®é A=8cm. Cho g=10 m/s22=10. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ lùc ®µn håi cña lß xo cã ®é lín cùc tiÓu lµ:

A. 1/30 s. B. 1/15 s. C. 1/10 s. D. 1/5 s.C©u 12: Cho hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph­¬ng, cïng tÇn sè, cïng biªn ®é vµ cã c¸c pha ban ®Çu lµ /2 vµ -/6.

Pha ban ®Çu cña dao ®éng tæng hîp hai dao ®éng trªn b»ng:

A. /6. B. /4. C. /3. D. /12.

C©u 13: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng. N©ng vËt lªn ®Õn vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng vµ th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu, khi vËn tèc cña vËt lµ 1m/s th× gia tèc cña vËt lµ 5 m/s2. TÇn sè gãc cã gi¸ trÞ lµ:


 1. 2 rad/s. B. 3 rad/s. C. 4rad/s. D. 5 rad/s.

C©u 14: Mét sîi d©y dµi l=1,05 m ®­îc g¾n cè ®Þnh hai ®Çu. KÝch thÝch cho d©y dao ®éng víi tÇn sè f= 100 Hz th× thÊy trªn d©y cã 7 bông sãng dõng. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ:

 1. 30 m/s. B. 25 m/s. C. 20 m/s. D. 15 m/s.

C©u 15: Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m, dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T. Thay hßn bi b»ng hßn bi cã khèi l­îng 2m th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lµ:

 1. 0,25 T. B. 0,5 T. C. T . D. 2T.

C©u 16: Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ dao ®éng cña con l¾c ®¬n (bá qua lùc c¶n cña m«i tr­êng)?

 1. Khi vËt nÆng ë vÞ trÝ biªn, c¬ n¨ng cña con l¾c b»ng thÕ n¨ng cña nã.

 2. ChuyÓn ®éng cña con l¾c tõ vÞ trÝ biªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng lµ nhanh dÇn.

 3. Khi vËt nÆng ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng th× lùc t¸c dông lªn vËt b»ng kh«ng.

 4. Víi dao ®éng nhá th× dao ®éng cña con l¾c lµ dao ®éng ®iÒu hßa.

C©u 17: Con l¾c lß xo gåm lß xo cã k= 20 N/m vµ vËt m=200g dao ®éng ®iÒu hßa. Khi vËn tèc cña vËt lµ 20 cm/s th× gia tèc lµ a=2 m/s2. Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ:

 1. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.

C©u 18: Mét ®ång hå qu¶ l¾c (coi nh­ mét con l¾c ®¬n) ch¹y ®óng giê ë trªn mÆt biÓn. Xem tr¸i ®Êt lµ h×nh cÇu cã R=6400km. §Ó ®ång hå ch¹y chËm ®i 43,2 s trong mét ngµy ®ªm (coi nhiÖt ®é kh«ng ®æi) th× ph¶i ®­a nã lªn ®é cao lµ:

 1. 4,8 km. B. 3,2 km. C. 2,7 km. D. 1,6 km.

C©u 19: VËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng cïng ph­¬ng cã ph­¬ng tr×nh x1 = 8 cos(20t- /3) cm vµ

x2 = 3 cos(20t+/3) cm. VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng lµ: 1. 0,5 m/s. B. 1 m/s. C. 1,4 m/s. D. 2 m/s.

C©u 20: Con l¾c ®¬n cã l = 30 cm, m = 100 g. N©ng con l¾c lªn ®Õn gãc lÖch 0 ®Ó khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lùc tæng hîp t¸c dông lªn vËt lµ 1N. VËn tèc cña vËt khi lùc c¨ng d©y T=2Tmin lµ:

A. 0,5 m/s B. 1 m/s C. 1,4 m/s D. 2 m/sC©u 21: Con l¾c lß xo cã khèi l­îng m=1kg, dao ®éng ®iÒu hßa víi c¬ n¨ng E=125 mJ. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu vËt cã vËn tèc v=25 cm/s vµ gia tèc a= - 6,25 m/s2. Pha ban ®Çu cña dao ®éng lµ:

A. - /6. B. /6. C. -/3. D. /3.C©u 22: Con l¾c lß xo cã khèi l­­îng m=1kg, dao ®éng ®iÒu hßa víi c¬ n¨ng E=125 mJ. T¹i thêi ®iÓm ban ®Çu vËt cã vËn tèc v=25 cm/s vµ gia tèc a= - 6,25 m/s2.Biªn ®é cña dao ®éng lµ:

 1. 2cm. B. 3cm. C. 4cm. D. 5cm.

Câu 23. Một vật dao động điều hoà cứ sau 1/8s thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường vật đi được trong 0,5s là 16cm. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

A. B . C. D.

Câu 24. Vật dao động điều hoà trên mặt phẳng với T = 3s, biên độ A = 4 cm và pha ban đầu bằng 0. Tính từ thời điểm t = 0 thì vật có toạ độ x = -2cm lần thứ 2009 vào thời điểm nào ?

A. 1005s B. 3014,25s C. 3014s D. 3013s

Câu 25. Một con lắc đơn d đ đh với chu kì T. Chu kì con lắc thay đổi thế nào nếu tại đó giảm chiều dài con lác đi 2 lần nhưng tăng khối lượng con lắc lên 2 ?

A. giảm lần. B. giảm 2 lần. C. Tăng 2 lần. D. Không thay đổi.

Câu 26. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật có khối lượng 250 g và một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m. Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 5 cm. Thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì là

A. . B. . C. . D. .Câu 27. Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe, khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s, cho g =10m/s2. Khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc 3m/s2 thì con lắc dao động với chu kỳ:

A. 0,978s B. 0,9216s C. 0,9524s D. 1,0526s

Câu 28. Một vật dao động tắt dần chậm. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3%. Phần năng lượng của vật dao động bị mất đi trong một dao động toàn phần là

A. 3,1%. B. 5,9%. C. 9,1% D. 94,2%.Câu 29. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau:

x1 = 5cos(5t +) cm, x2 = 5cos(5t +) cm (t tính bằng giây) với Biết phương trình dao động tổng hợp x = 5cos(5t +) cm. Hãy xác địnhA. -/12 B. /3 C. -/4 D. - /6

Câu 30. Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π2 = 10, cho g = 10m/s2. Tần số dao động của vật là

A. 4,5Hz. B. 2,0Hz. C. 5,0Hz. D. 2,5 Hz.

Câu 31. Để duy trì dao động cho một cơ hệ ta phải

A. tác dụng vào nó một lực không đổi theo thời gian. B. cho hệ dao động với biên độ nhỏ để giảm ma sát.

C. tác dụng lên hệ một ngoại lực tuần hoàn. D. làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát.

Câu 32. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, cứ sau một khoảng thời gian 1/4 giây thì động năng lại bằng thế năng. Quãng đường lớn nhất mà vật đi được trong khoảng thời gian 1/6 giây là

A. 2 cm. B. 8 cm. C. 4 cm. D. 6 cm.

Câu 33. Một là xo có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0 = 20cm. Khi cân bằng chiều dài lò xo là 22cm. Kích thích cho quả cầu dao động điều hoà với phương trình: x = 2cos5t (cm). Lấy g = 10m/s2 biết trong quá trình dao động, lực cực đại tác dụng vào điểm treo có cường độ 2N thì khối lượng của quả cầu là

A. 0,4 kg B. 10 (g) C. 0,2 kg D. 0,1 kg

Câu 34. Hiện tượng cộng hưởng thể hiện càng rõ nét khi

A. tần số của lực cưỡng bức lớn. B. lực cản, ma sát của môi trường nhỏ.

C. độ nhớt của môi trường càng lớn. D. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ.

Câu 35. Phương trình dao động con lắc đơn có dạng: s = 10cos(5t - π/2)cm. Khối lượng con lắc m = 2kg

lúc t = T/6 động năng của con lắc bằng:A. 0,1875J B. 0,0625J C. 0,375J D. 0,125J

Câu 36. Tại cùng 1 địa điểm, người ta thấy trong thời gian con lắc đơn A dao động được 10 chu kỳ thì con lắc đơn B thực hiện được 6 chu kỳ. Biết hiệu số độ dài của chúng là 16(cm). Chiều dài của lần lượt là:

A. (cm), (cm) B. (cm), (cm)

C. (cm), (cm) D. (cm), (cm)

Câu 37. Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng?

A. Giảm 0,4 B. Tăng 0,2 C. Giảm 0,2 D. Tăng 0,4Câu 38. Một lò xo có độ cứng k = 10(N/m) mang vật nặng có khối lượng m = 1(kg). Kéo vật m ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn x0 rồi buông nhẹ, khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là 15,7(cm/s). Chọn gốc thời gian là lúc vật có tọa độ theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

A. (cm) B. (cm)

C. (cm) D. (cm)Câu 39. Chọn phát biểu đúng ?

A. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở lực ma sát

B. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở tần số

C. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở chỗ ngoại lực trong dao động cưỡng bức độc lập đối với hệ dao động, còn ngoại lực trong dao động duy trì được điều khiển bởi một cơ cấu liên kết với hệ dao động

D. Đối với cùng một hệ dao động thì ngoại lực trong dao động duy trì và trong dao động cưỡng bức cộng hưởng khác nhau ở môi trường dao động

Câu 40: Vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 5cos(10t - )(cm). Thời gian vật đi được quãng đường bằng 12,5cm (kể từ t = 0) là:

A. s B. s C. s D. 0,125sCâu 41: Vật dao động điều hoà với biên độ A = 5cm, tần số f = 4Hz. Vật tốc vật khi có li độ x = 3cm là:

A. = 2(cm/s) B. = 16(cm/s) C. = 32(cm/s) D. = 64(cm/s)Câu 42: Con lắc lò xo dao động điều hoà khi gia tốc a của con lắc là:

A. a = 4x B.a = - 4x C. a = - 4x D. a = 4xCâu 43: Vật dao động điều hoà khi đi từ biên độ dương về vị trí cân bằng thì:

A. Li độ vật giảm dần nên gia tốc của vật có giá trị dương

B. Li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần

C. Vật đang chuyển động nhanh dần vì vận tốc của vật có giá trị dương

D. Vật đang chuyển động ngược chiều dương và vận tốc có giá trị âm

Câu 44: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 dao động mất 20s . Cho g = = 10m/s. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo khi dao động là:

A. 7 B. 5 C. 4 D.3Câu 45: Một vật khối lượng m gắn vào một lò xo treo thẳng đứng, đầu còn lại của lò xo vào điểm cố định O . Kích thích để lò xo dao động theo phương thẳng đứng, biết vật dao động với tần số 3,18Hz và chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng là 45cm. Lấy g = 10m/s. Chiều dài tự nhiên của lò xo là

A. 40cm B. 35cm C.37,5cm D.42,5cmCâu 46: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học?

A. Biên độ dao động cưỡng bức của một hệ cơ học khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng (sự cộng

hưởng) không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.B. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy.

C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy.

D. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ.

Câu 47:Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kỳ dao động điều hòa của nó giảm đi 2 lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được

A. tăng lên 4 lần B. giảm đi 4 lần C. tăng lên 2 lần D. giảm đi 2 lầnCâu 48: Một vật dao động điều hòa với phương trình . Độ dài quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian t1 = 1,5s đến là:

A. cm B. cm C. cm D. cm


Câu 49: Ở vị trí nào thì động năng của con lắc lò xo có giá trị gấp n lần thế năng của nó

A. B. C. D.Câu 50: Một con lắc lò xo (m=1 kg) dao động điều hòa trên phương ngang. Khi vật có tốc độ v = 10 cm/s thì thế năng bằng 3 động năng. Năng lượng dao động của vật bằng

A. 0,03 J B. 0,00125 J C. 0,04 J D. 0,02 JCâu 51. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động. chiều dài lò xo biến đổi từ 40cm đến 56 cm. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên, lúc t = 0, lò xo có chiều dài 52cm và vật đang đi ra xa vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là

A. x =16cos(9πt +π/6 ) cm B . x = 8cos(9πt +5π/6 ) cm

C x = 8cos(9πt + 2π/3 ) cm D. x = 8cos(9πt –π/6 ) cm

Câu 52. Từ một lò xo có độ cứng k0=300 N/m và chiều dài l0 cắt lò xo ngắn đi một đoạn có chiều dài là l0/4 . Độ cứng của lò xo đã bị cắt ngắn là

A. 400 N/m B. 1200N/m C. 225 N/m D. 75 N/mCâu 53. Một lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng. đầu dưới gắn vật m, lò xo có khối lượng không đáng kể. Khi cân bằng lò xo dãn ∆l. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A >mg/k. Độ lớn lực đàn hồi của lò xo khi vật nặng ở vị trí cao nhất là

A. F=k(∆l+A) B. F = 0 C. F=k(∆l-A) D. F=k(A-∆l)Câu 54. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x=2cos(2πt-π/2)(x đo bằng cm; t đo bằng s). Tốc độ của chất điểm lúc t =1/2(s) bằng

A. √3/2 cm/s B. 4π√3 cm/s C. 6.28 cm/s D. 4π cm/sCâu 55. Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, dọc theo trục Ox có ly độ thỏa phương trình: x=(4/√3)cos(2πt-π/3)+(4/√3)cos2πt. Biên độ dao động là

A. A=4√2 cm. B. A=4cm. C. A=4√3 cm D. A= 8/√3 cm.Каталог: uploads -> Tailieuly -> Ly12 -> DaoDongCo
uploads -> Như mọi quốc gia trên thế giới, bhxh việt Nam trong những năm qua được xem là một trong những chính sách rất lớn của Nhà nước, luôn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Đảng và Nhà nước
uploads -> Tác giả phạm hồng thái bài giảng ngôn ngữ LẬp trình c/C++
uploads -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
uploads -> TRƯỜng đẠi học ngân hàng tp. Hcm markerting cơ BẢn lớP: mk001-1-111-T01
uploads -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
uploads -> ĐỀ thi học sinh giỏi tỉnh hải dưƠng môn Toán lớp 9 (2003 2004) (Thời gian : 150 phút) Bài 1
Ly12 -> Bài giải chi tiết phần điện đại học 2012 Câu 309
DaoDongCo -> TRÁc nghiệm chưƠNG: dao đỘng cơ dạng 1: LÝ thuyết các loạI dao đỘng câu 1

tải về 281.36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương