Ubnd tỉnh nam đỊnh sở NÔi vụ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 38.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích38.41 Kb.
#22950


UBND TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ NÔI VỤ
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số: 600/SNV-CBCC


Nam §Þnh, ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2016

V/V thống kê, khảo sát

người giữ chức vụ tại doanh nghiệp

Kính gửi:

- Các Công ty TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Các Công ty Cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ thống kê, khảo sát số lượng, chất lượng người giữ chức vụ tại các công ty TNHH MTV Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và những khó khăn, vướng mắc của công ty trong việc thực hiện Công văn số 546/SNV-CBCC ngày 23/6/2016 của Sở Nội vụ, đề xuất việc hoàn thiện để bảo đảm khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị Quý công ty báo cáo với các nội dung cụ thể sau:

1. Thống kê người giữ chức vụ (Chủ tịch, giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, trưởng phòng, ban, cụm, đội và tương đương, phó trưởng phòng, ban, cụm, đội và tương đương) tại doanh nghiệp theo mẫu gửi kèm theo.

2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Công văn số 546/SNV-CBCC ngày 23/6/2016 của Sở Nội vụ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Báo cáo của Quý công ty đề nghị gửi về Sở Nội vụ trước ngày 07/7/2016 và gửi bản mềm vào địa chỉ mail lananhsnv@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.


GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên,

- UBND tỉnh (thay báo cáo) ; (đã ký)

- Lưu: VT, CBCC.Vũ Văn Rung
DANH SÁCH NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ
TẠI CÔNG TY ……
(Kèm theo văn bản số …… ngày …. tháng …. năm 2016 của Công ty …..)Số TT


Họ và tên


Chức vụ hiện giữ


Đào tạo chuyên môn


Đào tạo lý luận chính trị


Đảng viênTrình độ

Hình thức đào tạo


Trình độ

Hình thức đào tạo
CHỦ TỊCH CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)

tải về 38.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương