Ubnd tỉnh hậu giang cục thuế SỞ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 23.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích23.6 Kb.

UBND TỈNH HẬU GIANG

CỤC THUẾ - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 360 /LN CT - TNMT


V/v chuyển thông tin địa chính

để xác định nghĩa vụ tài chính


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcVị Thanh, ngày 28 tháng 4 năm 2010


Kính gửi:

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hậu Giang;

- Chi cục thuế các huyện, thị xã;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã.


Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Hậu Giang giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hiện Dự án tổng thể: “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015” gọi tắt là Dự án tổng thể.

Sau khi đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, khi đăng ký đất đai phải tiến hành cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất trong phạm vi đo đạc.

Khi cấp mới và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất, nhiều trường hợp người dân phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án, giảm nhẹ khối lượng công việc liên quan đến thực hiện nghĩa vụ tài chính của người dân, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang hướng dẫn một số vấn đề như sau:I. Các cơ sở pháp lý áp dụng:

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ Về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP, ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT, ngày 18 tháng 4 năm 2005 Hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT, ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy phạm thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200, 1/500,1/1000,1/2000,1/5000, 1/10.000);

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định về hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.II. Các hướng dẫn cụ thể:

Trong quá trình thực hiện đo đạc có phát sinh các trường hợp: Số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính có diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ Điều 18 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, để xử lý:

Các trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (không phải chuyển hồ sơ qua cơ quan thuế) đối với phần diện tích đất nhiều hơn so với diện tích ghi trong GCN QSD đất cũ, khi:

1. Đối với đất nông nghiệp:

- Đất có nguồn gốc là đất được công nhận quyền sử dụng đất;

- Không lấn chiếm đất công;

- Không lấn chiếm đất của người khác;

- Không tranh chấp;

- Không nhận chuyển nhượng của người khác.

2. Đối với đất ở:

- Đất có nguồn gốc là đất được công nhận quyền sử dụng đất, (sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993);

- Không lấn chiếm đất công;

- Không lấn chiếm đất của người khác;

- Không tranh chấp;

- Không nhận chuyển nhượng của người khác.

- Tổng diện tích đo mới không lớn hơn hạn mức đất ở trên địa bàn, quy định tại Quyết định số 14/2005/QĐ-UBND.

3. Việc xác nhận hồ sơ các điều trên do UBND cấp xã thực hiện.

4. Ngoài các trường hợp quy định tại mục 1, 2 phần này, tất cả các trường hợp còn lại phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (phải chuyển hồ sơ qua cơ quan thuế).III. Quy định về thông tin đất đai chuyển đến cơ quan thuế:

Hồ sơ chuyển Cơ quan thuế theo Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT (gọi tắt là TTLT 30), gồm có:

1. Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính (Mẫu số 02-05/VPĐK, TTLT 30).

2. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính); hoặc bản photocopy có công chứng (theo Nghị định số 79/2007/NĐ-CP); hoặc bản photocopy kèm theo danh sách do ngân hàng xác nhận photocopy từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp tại ngân hàng;

4. Hồ sơ kỹ thuật đất (theo phụ lục 11; Quyết định 08/2008/QĐ-BTNMT có chữ ký, đóng dấu của đơn vị đo đạc);

5. Biên lai thuế năm hiện tại, bản photocoppy;

6. Tờ khai tiền sử dụng đất; (Mẫu số 01-05/TSDĐ, TTLT 30);

7. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu số 01-05/LPTB, TTLT 30);

8. Tờ khai thu nhập thuế cá nhân (nếu là hồ sơ chuyển nhượng QSD đất).

Văn bản liên ngành này thay thế cho Công văn số 690/LN CT-TNMT, ngày 09/11/2009 của Cục thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính, áp dụng cho các công trình thuộc Dự án tổng thể trong toàn tỉnh Hậu Giang và hết hiệu lực khi kết thúc các Dự án tổng thể./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (Để B/c);

- Sở Tư Pháp (Để B/c);

- BCĐ tỉnh (Để B/c);

- Cục Thuế, STNMT (TH);- Lưu: VT-ĐKĐĐ.


CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN THANH MINH

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
HOÀNG QUỐC CƯỜNG

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương