BỘ XÂy dựng số: 87/bxd-qln v/v: Trả lời công văn số 1416/tnmt-vpđK tỉnh Lào Cai CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 15.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích15.99 Kb.

BỘ XÂY DỰNG


Số: 87/BXD-QLN

V/v: Trả lời công văn số 1416/TNMT-VPĐK tỉnh Lào Cai


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1416/TNMT-VPĐK ngày 25/9/2012 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đề nghị hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai liên hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn trả lời cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận đối với từng trường hợp nêu tại công văn số 1416/TNMT-VPĐK.

2. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP thì một trong các điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở và công trình xây dựng là phải có Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng. Như vậy, việc xử lý các trường hợp cụ thể thực hiện theo hướng sau đây:

- Trường hợp xây dựng nhà ở, công trình xây dựng sai với Giấy phép xây dựng (nêu tại điểm 1 của công văn số 1416/TNMT-VPĐK) thì phải thực hiện xử lý phần sai phép theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trước khi xem xét, cấp Giấy chứng nhận;

- Trường hợp xây dựng nhà ở, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc được cấp giấy phép sai thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đất (nêu tại điểm 1 và điểm 2 của công văn số 1416/TNMT-VPĐK) thì không được xem xét để công nhận quyền sở hữu đối với nhà ở, công trình xây dựng đó;

- Hiện nay, theo quy định của pháp luật về cấp phép xây dựng thì không có trường hợp điều chỉnh Giấy phép xây dựng sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận do trước đó xây dựng sai phép hoặc không có giấy phép xây dựng;

3. Đối với những trường hợp xây dựng không phép, sai phép hoặc cấp giấy phép sai thẩm quyền, sai mục đích sử dụng đất thì bị xử lý theo quy định của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

4. Đối với trường hợp công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch, kiến trúc xây dựng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật về xây dựng để xem xét, xử lý từng trường hợp cụ thể.


Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc giải quyết các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà ở và công trình xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng hoặc cấp giấy phép sai thẩm quyền, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đối chiếu với quy định của pháp luật để thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);

- Lưu: VT, QLN (2b);
TL. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ

VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

(®· ký)Nguyễn Mạnh Hà

: Download.aspx
Download.aspx -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Download.aspx -> Ex: She has said, “ I’m very tired” → She has said that she is very tired. Một số thay đổi khi đổi sang lời nói gián tiếp như sau
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ thông tin và truyềN thông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Download.aspx -> LUẬt năng lưỢng nguyên tử CỦa quốc hội khóa XII, KỲ HỌp thứ 3, SỐ 18/2008/QH12 ngàY 03 tháng 06 NĂM 2008
Download.aspx -> Thanh tra chính phủ BỘ NỘi vụ
Download.aspx -> THÔng tư CỦa bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 03/2006/tt-bkh ngàY 19 tháng 10 NĂM 2006
Download.aspx -> BIỂu thống kê tthc tên thủ tục hành chính
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Download.aspx -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương