Ubnd tỉnh quảng ninh sở tài chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 19.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích19.92 Kb.
#22642


UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 524/STC-KHNS9

Quảng Ninh, ngày 3 tháng 3 năm 2016

V/v kế hoạch làm việc tại các địa phương về công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2015 và phân bổ, giao dự toán năm 2016Kính gửi:

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu, chi dự toán ngân sách năm 2016 theo Nghị quyết số 226/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa XII, kì họp thứ 22 và Quyết định số 4289/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2016, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch làm việc tại các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, đánh giá công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2015 và phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2016 của các địa phương.1. Nội dung làm việc:

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2015:

- Tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015; xác định số tăng thu ngân sách địa phương 2015 (nếu có) để dự nguồn tăng lương năm 2016;

- Rà soát việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, nguồn tăng thu ngân sách địa phương (nếu có); nguồn thu để lại quản lý qua NSNN;

- Rà soát việc quản lý, sử dụng các khoản kinh phí bổ sung có mục tiêu, kinh phí ủy quyền, cho vay từ ngân sách tỉnh cho địa phương;

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan quản lý hành chính (cấp huyện, cấp xã) theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ và các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

- Kết quả thực hiện xử lý kiến nghị của Thanh tra, kiểm toán về lĩnh vực tài chính ngân sách của địa phương.

1.2. Triển khai nhiệm vụ ngân sách năm 2016:

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về phân bổ, giao dự toán ngân sách; kết quả phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách cho các xã/phường/thị trấn và đơn vị dự toán trực thuộc;

- Triển khai việc thực hiện mô hình phân cấp quản lý kinh phí ngân sách nhà nước qua ngành chủ quản theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Tỉnh;

- Việc bố trí dự toán kinh phí thực hiện một số chế độ, chính sách (như kinh phí chi hỗ trợ đóng BHYT đối với 7 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học bán trú theo Nghị quyết số 183/2014/NQ-HĐND; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và thôn/bản/khu phố theo Nghị quyết số 179/2014/NQ-HĐND; kinh phí bù miễn thu thuỷ lợi phí; Hỗ trợ tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi; Hỗ trợ học sinh bán trú; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ phát triển đất theo Nghị định 42/2013/NĐ-CP; Chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện theo Quyết định 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ….);

- Về kinh phí tiết kiệm và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm từ thực hiện Đề án 25 của địa phương;

- Thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của cấp huyện, xã và các đơn vị dự toán theo quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Về việc rà soát, đánh giá định mức chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015:

- Đề nghị địa phương có báo cáo rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện định mức chi thường xuyên giai đoạn 2011-2015 (chi tiết từng lĩnh vực chi) trong đó nêu rõ những nội dung định mức đã phù hợp, chưa phù hợp và có kiến nghị sửa đổi bổ sung để làm cơ sở xây dựng định mức mới.

2. Thời gian làm việc:

Dự kiến trong tháng 3 năm 2016 (thời gian tại mỗi địa phương dự kiến 1 ngày). Thời gian làm việc cụ thể tại địa phương sẽ được thông báo qua Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

Để đợt làm việc đạt kết quả, đề nghị các địa phương lập báo và tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu đính kèm Văn bản này, gửi Sở Tài chính trước ngày 10/3/2016. Mẫu biểu báo cáo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính (mục chỉ đạo nghiệp vụ).

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện và bố trí thời gian làm việc./.Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP;

- Lưu VP, KHNS.GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trịnh Thị Minh Thanh

tải về 19.92 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương