UỶ ban nhân dân tỉnh thanh hoá CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 14.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích14.86 Kb.


UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 / BC-UBND

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 6 năm 2009BÁO CÁO

Về việc rà soát văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

ban hành của UBND tỉnh liên quan đến quản lý đội ngũ cán bộ, công chức
Thực hiện Công văn số 1045/BNV-CCVC ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Nội vụ về việc rà soát văn bản qui phạm pháp luật về cán bộ, công chức, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá xin báo cáo như sau:

I. Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền đã ban hành liên quan đến việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức của UBND tỉnh Thanh Hoá

1. Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2002 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc bàn hành Qui chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

2. Quyết định số 2519/2004/QĐ-CT ngày 09 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Quyết định số 746/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

4. Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Qui định về phân công, phân cấp về quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức.

II. Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành về cán bộ, công chức hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010: Không có văn bản nào.

III. Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành cần sửa đổi, bổ sung khi thực hiện Luật cán bộ, công chức

1. Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2002 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc bàn hành Qui chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

2. Quyết định số 2519/2004/QĐ-CT ngày 09 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

3. Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Qui định về phân công, phân cấp về quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức.IV. Danh mục các văn bản qui phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành được tiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức cho đến khi ban hành Luật Viên chức

1. Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2002 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc bàn hành Qui chế bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo.

3. Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Qui định về phân công, phân cấp về quản lý tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức.

3. Quyết định số 746/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc quy định chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng.

Tại Mục III và Mục IV đều có tên Quyết định số 1138/2002/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2002; Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2007 là do: trong 02 Quyết định này, có một số quy định khi thực hiện Luật cán bộ, công chức cần sửa đổi, bổ sung nhưng cũng có một số quy định được tiếp tục thực hiện đối với đối tượng là những người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập mà không phải là cán bộ, công chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức cho đến khi ban hành Luật Viên chức.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xin báo cáo để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ./.Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (Báo cáo);

- Sở Nội vụ;

- Sở Tư pháp;- Lưu: VT, CCHC (2 bản);


KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)

Chu Phạm Ngọc Hiển
: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương