UỶ ban chứng khoán nhà NƯỚCtải về 17.29 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17.29 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******


Số: 323/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2004

 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHẤP THUẬN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐƯỢC KIỂM TOÁN CHO CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT VÀ TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quyết định số 161/2004/QĐ-TTg  ngày 7/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế lựa chọn các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
Xét văn bản đề nghị của Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (AFC – SAIGON);
Theo đề nghị của Trưởng Ban  Quản lý Phát hành và Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Chấp thuận Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (AFC – SAIGON) được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán (có danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2005-2006 đính kèm).

Điều 2.  Quyết định này được thi hành từ ngày ký và có hiệu lực trong 02 (hai) năm.

Điều 3.  Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý phát hành, Trưởng Ban Quản lý Kinh doanh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Giám đốc Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (AFC – SAIGON)  chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP, QLPH.

Q. CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Trần Xuân Hà


 

DANH SÁCH

KIỂM TOÁN VIÊN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SÀI GÒN (AFC - SAIGON) ĐƯỢC PHÉP KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC NIÊM YẾT HOẶC TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN NĂM 2005-2006


(Ban hành kèm theo Quyết định số 323/QĐ-UBCK ngày 18/11/2004 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước)

 

1.                   Vũ Thị Thọ

2.                   Bùi Tuyết Vân

3.                   Trương Hoàng Hùng

4.                   Hồ Hữu Thuỵ

5.                   Điền Văn Châu

6.                   Nguyễn Thị Gấm

7.                   Mai Lan Phương

8.                   Đỗ Thị ánh Tuyết

9.                   Phan Thị Bích Châu

10.                Đặng Thị Mỹ Vân

11.                Lê Ngọc Hải

12.                Nguyễn Thị Thanh

13.                Hoàng Thị Xuân Thuỷ 

14.                Nguyễn Ngọc Tuyền

15.                Nguyễn Thị Hồng Liên

16.                Trịnh Thuỳ Linh

17.                Nguyễn Như Tiến

18.                Trần Thị Mai Hương

19.                Nguyễn Thuỷ Hoa

20.                Nguyễn Thị Thuý Ngà

21.                Trần Thủ Đức

22.                Đặng Hồng Tân

23.                Nguyễn Chánh Thành

24.                Nguyễn Thị Ngọc Bích

25.                Nguyễn Hồng Quang

26.                Tạ Thị Bích HườngCơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương