TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät 10 tcn 472 2003tải về 22.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích22.07 Kb.
TuyÓn tËp tiªu chuÈn trång trät

10 TCN 472 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 472 - 2003
H¹T GIèNG §ËU XANH


Y£U CÇU Kü THUËT

Seed Standard of Mungbean
Technical requirements

So¸t xÐt lÇn 11. Ph¹m vi ¸p dông

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ chÊt l­îng c¸c l« h¹t gièng ®Ëu xanh, thuéc loµi Vigna radiata (L.) Wilczek, ®­îc s¶n xuÊt vµ kinh doanh trªn c¶ n­íc.2. Yªu cÇu kü thuËt

2.1. Yªu cÇu ruéng gièng

2.1.1 Yªu cÇu vÒ ®Êt. Ruéng s¶n xuÊt ®Ëu xanh gièng tr­íc khi gieo ph¶i kh«ng cã cá d¹i vµ c¸c c©y trång kh¸c, vô tr­íc kh«ng trång ®Ëu xanh.

2.1.2. Sè lÇn kiÓm ®Þnh. Ruéng gièng ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn

- LÇn 1: Khi ra hoa ré (kho¶ng 50 %) (kiÓm tra nguån gièng, c¸ch ly, c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh),

- LÇn 2: Tr­íc khi thu ho¹ch løa qu¶ lÇn 1 (kiÓm tra c©y kh¸c d¹ng, s©u bÖnh, dù kiÕn n¨ng suÊt).

Trong ®ã Ýt nhÊt lÇn kiÓm ®Þnh thø 2 ph¶i do ng­êi kiÓm ®Þnh ®ång ruéng ®­îc c«ng nhËn thùc hiÖn.2.1.3. Tiªu chuÈn ruéng gièng

2.1.3.1. C¸ch ly. Ruéng gièng ph¶i c¸ch ly víi c¸c ruéng ®Ëu xanh kh¸c Ýt nhÊt 5 mÐt.

2.1.3.2. §é thuÇn ruéng gièng. T¹i mçi lÇn kiÓm ®Þnh ph¶i ®¹t tèi thiÓu nh­ qui ®Þnh d­íi ®©y:

- Siªu nguyªn chñng: 100% sè c©y,

- Nguyªn chñng: 99,5% sè c©y,

- X¸c nhËn: 99,0% sè c©y.2.2. Tiªu chuÈn h¹t gièng. Theo qui ®Þnh ë B¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu

Siªu nguyªn chñng

Nguyªn chñng

X¸c nhËn

1. §é s¹ch, % khèi l­îng, kh«ng nhá h¬n

99,0

99,0

99,0

2. H¹t cá d¹i, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

0

0

5

3. H¹t kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc, sè h¹t/kg, kh«ng lín h¬n

2

20

40

4.Tû lÖ nÈy mÇm, % sè h¹t, kh«ng nhá h¬n

80

80

80

5. §é Èm, % khèi l­îng, kh«ng lín h¬n

- Trong bao th­êng

- Trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc

12,0


10,0

12,0


10,0

12,0


10,0

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương