H¹t gièng ®Ëu xanh1 Yªu cÇu kü thuËttải về 25.14 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích25.14 Kb.
#21565


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 472-2001
H¹t gièng ®Ëu xanh1

Yªu cÇu kü thuËt

Mungbean seed


Technical requirements1. Ph¹m vi ¸p dông:

  • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho mäi l« h¹t gièng ®Ëu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong n­íc.

  • Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cÊp chøng chØ h¹t gièng ®Ëu xanh.

2. Yªu cÇu kü thuËt:

2.1. Yªu cÇu vÒ ®Êt:

§Êt s¶n xuÊt h¹t gièng ®Ëu xanh ph¶i ®¶m b¶o s¹ch cá d¹i vµ vô tr­íc kh«ng trång c©y hä ®Ëu.2.2. KiÓm ®Þnh ruéng gièng:

2.2.1. Sè lÇn kiÓm ®Þnh:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng ®Ëu xanh ph¶i ®­îc kiÓm ®Þnh Ýt nhÊt 2 lÇn:


  • LÇn 1: Tr­íc khi ra hoa.

  • LÇn 2: Khi ra hoa, kÕt qu¶.

2.2.2. Tiªu chuÈn ®ång ruéng:

2.2.2.1. C¸ch li:

Ruéng s¶n xuÊt h¹t gièng ®Ëu xanh c¸c cÊp b¾t buéc ph¶i c¸ch li víi c¸c nguån g©y lÉn t¹p tõ ruéng kh¸c gièng hoÆc ruéng cïng gièng nh­ng cã cÊp chÊt l­îng thÊp h¬n hoÆc ruéng lµm th­¬ng phÈm tèi thiÓu 5 mÐt.

2.2.2.2. Tû lÖ c©y kh¸c d¹ng:T¹i lÇn kiÓm ®Þnh cuèi cïng, tû lÖ c©y kh¸c d¹ng tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ tiªu chuÈn qui ®Þnh d­íi ®©y:

  • Nguyªn chñng: 0,10%.

  • X¸c nhËn: 0,50%.

2.3. Tiªu chuÈn h¹t gièng: Theo qui ®Þnh ë b¶ng 1.

B¶ng 1


ChØ tiªu§¬n vÞ tÝnh


Nguyªn chñng


X¸c nhËn

§é s¹ch (tèi thiÓu)

% khèi l­îng

99,0

99,0

T¹p chÊt (tèi ®a)

% khèi l­îng

1,0

1,0

H¹t cá d¹i (tèi ®a)

h¹t / kg

2

5

H¹t kh¸c loµi (tèi ®a)

h¹t / kg

2

5

H¹t kh¸c gièng cã thÓ ph©n biÖt ®­îc (tèi ®a)

% sè h¹t

0,05

0,10

Tû lÖ nÈy mÇm (tèi thiÓu)

% sè h¹t

80,0

80,0

§é Èm (tèi ®a):

% khèi l­îng  • Chøa trong bao th­êng
12,0

12,0

  • Chøa trong bao kÝn kh«ng thÊm n­íc9,0

9,0


1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè: 115/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2001

tải về 25.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương