TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËttải về 195.69 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích195.69 Kb.

TuyÓn tËp tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 585 - 2003

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 585 - 2003Quy tr×nh

qu¶n lý tæng hîp c«n trïng h¹i n«ng s¶n ®ãng bao, b¶o qu¶n trong kho, t¹i c¸c tØnh miÒn nam ViÖt Nam

Integrated Stored Insect Management for Bagged Commodities

in the South of Vietnam

1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông

Quy tr×nh nµy ¸p dông cho viÖc qu¶n lý tæng hîp c«n trïng h¹i trªn hµng n«ng s¶n d¹ng h¹t vµ bét, nguyªn liÖu thuèc l¸, d­îc liÖu vµ thøc ¨n gia sóc, trong c¸c d¹ng kho dïng ®Ó b¶o qu¶n hµng ®ãng bao trªn ph¹m vi c¸c tØnh phÝa Nam tõ Ninh ThuËn trë vµo.2. Môc tiªu

Gi¶m tæn thÊt n«ng s¶n b¶o qu¶n trong kho do c«n trïng g©y ra nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ, kü thuËt, m«i tr­êng vµ x· héi.3. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa

Trong quy tr×nh nµy c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:

3.1. Qu¶n lý dÞch h¹i tæng hîp lµ kiÓm sãat vµ duy tr× sè l­îng dÞch h¹i d­íi ng­ìng b»ng viÖc ¸p dông tæng hîp c¸c biÖn ph¸p nh­ sinh häc, kü thuËt canh t¸c, c¬ giíi, vËt lý vµ hãa häc.

3.2. C«n trïng h¹i kho chñ yÕu: lµ nh÷ng loµi s©u kho, cã mËt ®é vµ tÇn suÊt xuÊt hiÖn cao, g©y h¹i cã ý nghÜa kinh tÕ (xem phô lôc 1).

3.3. C«n trïng h¹i kho thø yÕu: lµ lo¹i s©u kho g©y h¹i kh«ng ®¸ng kÓ trong ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n b×nh th­êng, th­êng xuÊt hiÖn trªn nhiÒu lo¹i hµng hãa víi mËt ®é thÊp hoÆc chØ xuÊt hiÖn víi mËt ®é cao trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh trong n¨m (xem phô lôc 1).

3.4. Khö trïng x«ng h¬i: lµ ph­¬ng ph¸p diÖt trõ c¸c c«n trïng g©y h¹i b»ng hãa chÊt ®éc tån t¹i ë d¹ng h¬i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt th«ng th­êng trong mét kh«ng gian kÝn.

3.5. LiÒu l­îng thuèc khö trïng: lµ l­îng thuèc khö trïng tÝnh b»ng khèi l­îng (gam) häat chÊt, dïng cho 1 ®¬n vÞ khèi l­îng (tÊn) hoÆc mét ®¬n vÞ thÓ tÝch (m3) vËt thÓ hoÆc kh«ng gian khö trïng.

3.6. KiÓm tra tæng qu¸t: lµ h×nh thøc kiÓm tra th­êng xuyªn vµ ®Þnh kú hµng tuÇn nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng kho, phÈm chÊt hµng hãa vµ c«n trïng trong kho.

3.7. KiÓm tra chi tiÕt: lµ h×nh thøc kiÓm tra ®Þnh kú hµng th¸ng vÒ t×nh tr¹ng c«n trïng h¹i kho b»ng c¸ch lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn, mËt ®é s©u h¹i.

4. Néi dung quy tr×nh

4.1. TËp huÊn

4.1.1. §èi t­îng:


 • C¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc vÒ kiÓm dÞch vµ b¶o vÖ thùc vËt

 • C¸n bé qu¶n lý kho

 • C«ng nh©n trùc tiÕp lµm c«ng t¸c b¶o qu¶n trong kho.

4.1.2. Néi dung

 • TËp huÊn tiªu chuÈn vµ quy tr×nh phßng trõ c«n trïng trong kho.

 • S©u h¹i kho vµ sù thiÖt h¹i cña chóng.

 • Lîi Ých cña viÖc qu¶n lý phßng trõ tæng hîp c«n trïng h¹i kho.

 • C¸c ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra, theo dâi sè liÖu vµ ph©n tÝch, l­u tr÷ sè liÖu ®iÒu tra vÒ sù ph¸t sinh ph¸t triÓn cña c«n trïng.

4.2. C¸c biÖn ph¸p phßng ngõa

4.2.1. §iÒu kiÖn kho • §¶m b¶o c¸ch Èm, c¸ch nhiÖt tèt, ng¨n chÆn ®­êng x©m nhËp cña c«n trïng vµ c¸c sinh vËt kh¸c vµo kho.

 • VÖ sinh kho th­êng xuyªn

 • ThiÕt kÕ, bè trÝ trang thiÕt bÞ trong kho hîp lý ®Ó dÔ kiÓm tra vµ vÖ sinh kho.

4.2.2. VÖ sinh kho

 • Th­êng xuyªn s¸t trïng kho tr­íc khi b¶o qu¶n n«ng s¶n: gåm nÒn, t­êng, m¸i trÇn vµ vËt dông tr­íc khi chøa hµng.

 • Hµng tuÇn vÖ sinh c¸c m¸y mãc, trang thiÕt bÞ trong kho.

 • Lo¹i bá ra khái kho nh÷ng vËt liÖu kh«ng cßn dïng ®Õn hoÆc l©y nhiÔm dÞch h¹i.

 • Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu cã vÊn ®Ò ®ét xuÊt kÞp thêi b¸o c¸o ng­êi qu¶n lý kho vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p xö lý.

4.2.3. §¶m b¶o thñy phÇn n«ng s¶n theo tiªu chuÈn nh»m h¹n chÕ sù x©m nhËp cña c«n trïng h¹i n«ng s¶n.

KiÓm tra thñy phÇn n«ng s¶n tr­íc khi nhËp kho ®Ó quyÕt ®Þnh thêi gian vµ h×nh thøc b¶o qu¶n.

Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n cÇn ®¶m b¶o nhiÖt ®é, Èm ®é thÝch hîp nh»m h¹n chÕ sù ph¸t sinh, ph¸t triÓn cña c«n trïng h¹i kho.

4.2.4. Bao b× ph¶i nguyªn vÑn, kh«ng bÞ nhiÔm c«n trïng g©y h¹i. Bao b× sö dông l¹i ph¶i ®­îc khö trïng.

4.2.5. S¾p xÕp c©y hµng (theo phô lôc 2) ®¶m b¶o an toµn, th«ng tho¸ng, dÔ lµm vÖ sinh, dÔ phun thuèc, dÔ khö trïng vµ dÔ ®¹t hiÖu suÊt dö dông cña kho cao.

4.3. KiÓm tra

4.3.1. KiÓm tra tæng qu¸t

4.3.1.1. KiÓm tra vÖ sinh kho

ViÖc kiÓm tra vÖ sinh nh»m môc ®Ých h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña c«n trïng. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®¹t ®­îc c¸c yªu cÇu sau ®©y:


 • §¸nh gi¸ ®­îc chÕ ®é vÖ sinh kho hiÖn hµnh.

 • Ph¸t hiÖn kÞp thêi t×nh tr¹ng dÞch h¹i.

 • X¸c ®Þnh ®­îc nguyªn nh©n x©m nhËp cña c«n trïng.

 • X¸c nhËn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña bÊt cø biÖn ph¸p phßng trõ dÞch h¹i ®· ®­îc ¸p dông (xem mÉu biªn b¶n kiÓm tra vÖ sinh t¹i phô lôc 3)

4.3.1.2. KiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt kho

- Ph¸t hiÖn khe hë ë sµn, t­êng trÇn n¬i c«n trïng cã thÓ th©m nhËp vµ Èn nÊp. • KiÓm tra m¸i kho nh»m tr¸nh dét

 • KiÓm tra cöa xuÊt nhËp, cöa th«ng giã ®Ó ®¶m b¶o ng¨n ngõa chuét, chim x©m nhËp vµo kho.

4.3.1.3. KiÓm tra thñy phÇn n«ng s¶n

§Þnh kú hµng tuÇn thñy phÇn n«ng s¶n ®Þnh kú b»ng m¸y ®o ®é Èm nhanh vµ ®èi chiÕu víi møc thñy phÇn an toµn ®Ó b¶o qu¶n tõng lo¹i n«ng s¶n(xem phô lôc 4)

4.3.1.4. KiÓm tra nhiÖt ®é l« hµng

Hµng tuÇn cïng víi viÖc kiÓm tra thñy phÇn th× tiÕn hµnh kiÓm tra nhiÖt ®é l« hµng. Tr­êng hîp nhiÖt ®é trung b×nh cao h¬n 45oC ph¶i cã biÖn ph¸p lµm m¸t (®¶o l« hµng, dïng qu¹t th«ng gÝo…).

4.3.1.5. KiÓm tra nång ®é CO2 trong kho

Trong tr­êng hîp c©y hµng ®Ó trong kho ®­îc b¶o qu¶n dµi h¹n b»ng CO2 xem s¬ ®å t¹i phô lôc sè 10, lÞch kiÓm tra ph¶i ®­îc tu©n thñ cña quy tr×nh b¶o qu¶n n«ng s¶n b»ng CO2 theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2000/Q§ - DTQG ngµy 12/1/2000 cña Côc dù tr÷ quèc gia b»ng m¸y ®o nång ®é CO2.

4.3.1.6. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nhiÔm c«n trïng g©y h¹i ë mÆt ngoµi c©y hµng

KiÓm tra b»ng m¾t t¹i c©y hµng vµ ®¸nh gi¸ theo thang ®iÓm sau: • Hµng s¹ch: kh«ng ph¸t hiÖn s©u mät.

 • NhiÔm nhÑ: thØnh tho¶ng nh×n thÊy1-2 con mät/m2 diÖn tÝch bÒ mÆt c©y hµng.

 • NhiÔm trung b×nh: lu«n nh×n thÊy 3-5 con mät/m2 diÖn tÝch bÒ mÆt c©y hµng.

 • NhiÔm nÆng: nh×n thÊy 10 con mät/m2 diÖn tÝch bÒ mÆt c©y hµng.

 • NhiÔm rÊt nÆng: nh×n thÊy trªn 10 con mät/m2 diÖn tÝch bÒ mÆt c©y hµng.

Tr­êng hîp c©y hµng bÞ nhiÔm nÆng hoÆc rÊt nÆng ë phÝa mÆt ngoµi th× ph¶i tæ chøc kiÓm tra l¹i ngay chØ tiªu mät (b»ng ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu hµng vµ ph©n tÝch thµnh phÇn vµ mËt ®é mät) ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý trõ diÖt kÞp thêi.

4.3.2. KiÓm tra chi tiÕt

§Þnh kú hµng th¸ng kiÓm tra c«n trïng g©y h¹i b»ng biÖn ph¸p lÊy mÉu ®Ó x¸c ®Þnh thñy phÇn mËt ®é c«n trïng.

ThiÕt bÞ dïng ®Ó kiÓm tra: kÝnh lóp, kÑp g¾p, c©n ®ång hå ®Õn 5 kg, bé sµng vµ thiÕt bÞ ph©n chia mÉu. Ph­¬ng ph¸p lÊy mÉu kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ theo TCVN 4731-89: kiÓm dÞch thùc vËt ph­¬ng ph¸p kiÓm tra, lÊy mÉu.

4.3.3. LÞch kiÓm tra, b¸o c¸o vµ xö lý

LÞch kiÓm tra ®­îc tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i Phô lôc 5A.

KÕt qu¶ kiÓm tra ph¶i ®­îc b¸o c¸o hµng th¸ng vÒ thµnh phÇn, mËt ®é, t×nh tr¹ng kho, hµng hãa vµ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc b¶o qu¶n n«ng s¶n (mÉu b¸o c¸o phô lôc 5B).

- QuyÕt ®Þnh xö lý, t¸i chÕ, ph¬i sÊy hay thay ®æi thêi gian vµ h×nh thøc b¶o qu¶n, thay ®æi môc ®Ých sö dông hoÆc xuÊt kho ®Òu tïy thuéc vµo c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra ë trªn.

4.4. §¸nh gi¸ bét ph¸t dÞch h¹i thø yÕu

§Þnh kú hµng n¨m c¬ quan kiÓm dÞch thùc vËt ph¶i ®¸nh gi¸ t×nh h×nh bét ph¸t cña c«n trïng thø yÕu ë c¸c kho ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p xö lý.

Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸:


 • TÝnh kh¸ng ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p FAO sè 16 (cho thuèc x«ng h¬i) FAO sè 14 (cho thuèc phun).

 • TÝnh bét ph¸t dÞch h¹i thø yÕu theo ph­¬ng ph¸p cña Chi côc kiÓm dÞch thùc vËt vïng II (trong tµi liÖu tham kh¶o sè 2).

4.5. Trõ c«n trïng h¹i kho

4.5.1. Khö trïng x«ng h¬i

4.5.1.1. Chän ng­ìng kinh tÕ

§Ó quyÕt ®Þnh sö dông biÖn ph¸p khö trïng cho n«ng s¶n trong kho ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ng­ìng kinh tÕ, khö trïng ph¶i hîp lý c¨n cø vµo gi¸ trÞ hµng hãa, chi phÝ khö trïng, møc thiÖt h¹i do c«n trïng g©y ra vµ môc ®Ých sö dông hµng hãa.

§èi víi c¸c kho ch­a thÓ x©y dùng ng­ìng kinh tÕ cho riªng m×nh cã thÓ tham kh¶o t¹i phô lôc 6.

4.5.1.2. Lùa chän lo¹i khö trïng thÝch hîp c¨n cø vµo: • Gi¸ thµnh.

 • Ng­ìng kinh tÕ.

 • Thêi gian xö lý cho phÐp.

 • T¸c ®éng cña thuèc ®èi víi dÞch h¹i.

 • T¸c ®éng cña thuèc ®èi víi vËt liÖu kh«ng lµ ®èi t­îng xö lý.

 • ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ qu¸ tr×nh chÕ biÕn cña hµng hãa sau xö lý.

Xem thªm h­íng dÉn ë phô lôc 7, 8 vµ 9.

4.5.1.3. LiÒu l­îng thuèc vµ thêi gian khö trïng c¸c lo¹i c«n trïng kh«ng ph¶i lµ ®èi t­îng kiÓm dÞch thùc vËt, xem phô lôc 10.

4.5.1.4. Thêi gian c¸ch ly sau khö trïng:

+ Víi Metyl bromide (CH3Br): nÕu ®Ò xuÊt kho th× thêi gian c¸ch ly tèi thiÓu sau khi kÕt thóc khö trïng (kÕt thóc giai ®o¹n th«ng thãang) ph¶i lµ 3 ngµy, nÕu ®Ó nh»m môc ®Ých sö dông cho ng­êi vµ gia sóc th× ph¶i lµ 7 ngµy.

+ Víi Photphin (PH3): nÕu ®Ó xuÊt kho th× thêi gian c¸ch ly tèi thiÓu sau khi kÕt thóc khö trïng (kÕt thóc giai ®o¹n th«ng thãang) ph¶i 1 ngµy, nÕu ®Ó nh»m môc ®Ých sö dông cho ng­êi vµ gia sóc th× ph¶i 2 ngµy.

4.5.2. Phun thuèc hãa häc

4.5.2.1. Lo¹i thuèc

Nh÷ng lo¹i thuèc trõ s©u d¹ng tiÕp xóc, vÞ ®éc vµ x«ng h¬i trong danh môc thuèc ®­îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam ®­îc dïng phèi hîp ®Ó phun trõ diÖt c«n trïng trªn t­êng, sµn vµ trÇn víi møc liÒu l­îng phï hîp, ®­îc ®Ò xuÊt thay thÕ cho c¸c lo¹i thuèc ®ang phæ biÕn sö dông nh­ng n»m trong danh môc thuèc h¹n chÕ sö dông ë ViÖt Nam cã h­íng dÉn trong phô lôc 12.

4.5.2.2. §Þnh kú phun

LÇn ®Çu tiªn xö lý phun lµ thêi ®iÓm tr­íc vµ ngay sau khi chÊt xÕp c©y hµng khi thÊy cã 5-10 con/m2 th× tiÕn hµnh phun thuèc. LÇn cuèi xö lý lµ ngay sau khi xuÊt hµng khái kho vµ lµm vÖ sinh kho ®Ó chê nhËp l« hµng míi tïy tõng ®èi t­îng, tõng mïa.

4.5.2.3. Thêi gian c¸ch ly tr­íc khi sö dông: 2 tuÇn.

Phô lôc 1

Mét sè c«n trïng chñ yÕu vµ thø yÕu trong kho

ë mét sè tØnh miÒn Nam.


 1. C«n trïng chñ yÕu:

 • Trªn lóa: Rhyzopertha dominica, Sitophilus spp., Sitotroga cerealella.

 • Trªn g¹o: Tribolium castaneum, Sitophilus spp., Ephestia spp., Corcyra cephalonica

 • B¾p : Sitophilus spp.

 • Lóa m× : Rhizopertha dominica, Dinoderus minutus, Sitophilus spp., Sitotroga cerealella.

 • Bét m×: : Tribolium castaneum, Ephestia spp.

 • C¸m, thøc ¨n gia sóc : Tribolium castaneum, Lasioderma serricorne.

 • §Ëu c¸c lo¹i: Callosobruchus spp., Bruchus spp., Acanthoscelides obtectus.

 • S¾n l¸t: Araecerus fasciculatus, Rhizopertha dominica, Dinoderus minutus.

 • D­îc liÖu : Rhizopertha dominica, Lasioderma serricorne.

 • Thuèc l¸: Lasioderma serricorne.
 1. C«n trïng thø yÕu:

Lophocateres pusillus, Palorus spp. , Carpophilus spp., Liposcelis spp., Cryptolestes minutus, Ahasverus advena, Oryzaephilus surinamensis , Typhea stercorea.

Phô lôc 2KhuyÕn c¸o c¸ch s¾p xÕp c©y hµng n«ng s¶n ®ãng bao
Tïy thuéc vµo kÝch cì vµ d¹ng bao b×, sè c©y hµng trong kho vµ mÆt b»ng s½n cã cã thÓ xÕp theo c¸c kiÓu sau:

- Kh«ng nªn xÕp cao h¬n 20 líp.

- Th­êng th× xÕp theo tû lÖ dµi / réng lµ 2: 1 , hoÆc 3: 2 vµ theo kiÓu ®Çu ®èi ®Çu, c¹nh kÒ c¹nh.

- N¬i ph¶i xÕp cao th× xÕp theo kiÓu bËc thang.

- Hµng ho¸ chøa b»ng bao ®ay nªn xÕp theo kiÓu h×nh sau:

+ XÕp theo ®¬n vÞ 3 bao hoÆc 5 bao:

®¬n vÞ 3 bao ®¬n vÞ 5 bao

+ C¸ch s¾p xÕp l« hµng theo ®¬n vÞ 3 bao:

Líp 1 Líp 2 Líp 3
+ C¸ch s¾p xÕp l« hµng theo ®¬n vÞ 5 bao:Líp 1 Líp 2 Líp 3+ XÕp theo ®¬n vÞ 3 bao hoÆc 5 bao vµ ®Çu bao quay vµo trong:

C¸ch s¾p xÕp theo ®¬n vÞ 3 bao:

Líp 1 Líp 2 Líp 3

C¸ch s¾p xÕp theo ®¬n vÞ 5 bao:Líp 1 líp 2 líp 3


V× hiÖn nay kho ë miÒn Nam cã kÝch th­íc rÊt kh¸c nhau, ®Ó b¶o qu¶n ®­îc an toµn (kh«ng bÞ bèc nãng) vµ tËn dông ®­îc søc chøa cña kho nªn nªn chÊt xÕp c©y hµng cã: • ChiÒu réng tèi ®a 4,5 – 5 m.

 • Khèi l­îng tèi ®a 200 tÊn.

 • Nªn ®Ó lç th«ng giã kÝch th­íc 1 m x 1 m (c¸ch nµy ®· ®­îc ¸p dông nhiÒu n¨m vµ vÉn ®­îc nhiÕu n¬i ¸p dông tèt).

 • Hµng chøa b»ng bao giÊy hoÆc PP (tr¬n) nªn xÕp theo kiÓu h×nh sau:

Líp 1 vµ líp 3

Líp 2

Phô lôc 3MÉu b¸o c¸o kiÓm tra vÖ sinh
Tªn nhµ kho / « kho: Lo¹i h×nh kho (A1, sil«, TiÖp, cuèn…):

Qu¶n lý viªn kho:

§Þa ®iÓm vÞ trÝ kho / « kho:

Ngµy kiÓm tra:1. Khu bªn ngoµi nhµ kho.

Khu nµy cã ®­îc b¶o qu¶n tèt, s¹ch sÏ kh«ng?

- Cã cá d¹i mäc kh«ng?

- Cã tÝch tô m¶nh vôn, t¹p chÊt kh«ng?

- Cã h¹t v­¬ng v·i kh«ng?

- Cã nguån gèc nhiÔm c«n trïng kh«ng?

- Cã chç Èn nÊp vµ ®­êng lèi x©m nhËp cho loµi gÆm nhÊm kh«ng?

2. Häa ®å

Trªn mÉu biªn b¶n ®­îc cÊp, ph¸c häa s¬ ®åi nhµ kho / « kho ®Ó cho thÊy:

- N¬i tr÷ h¹t ®èng bao

- Trang thiÕt bÞ, bao ®· dïng råi

- N¬i bÞ nhiÔm dÞch h¹i

- §iÓm x©m nhËp cña loµi gÆm nhÊm

- N¬i rß rØ trªn m¸i vµ t­êng

3. CÊu tróc c¬ së (vÝ dô nh­ m¸i, t­êng, sµn) cã tháa ®¸ng ®Ó tån tr÷ h¹t kh«ng?

- Cã kh¶ n¨ng che chë b¶o vÖ khái ¶nh h­ëng thêi tiÕt bªn ngoµi.

- Cã thÊy lç / vÕt thñng trªn m¸i.

- Sµn vµ t­êng v¸ch cã tèt kh«ng? NÕu kh«ng cho biÕt lý do vµ ®¸nh dÊu nh÷ng n¬i ®¸ng lo ng¹i trªn häa ®å.4. Phßng chèng chim chuét

C«ng t¸c phßng chèng chim chuét cã tèt kh«ng? Chuét cã thÓ chui vµo kho ®­îc kh«ng?

- Chui qua khung cöa / lèi cöa vµo?

- Chui qua mãng, t­êng vµ kÏ hë th«ng thãang kh«ng che l­íi

- Tõ c¸c t¸n c©y ch¹m vµo m¸i / t­êng, tõ ®­êng d©y ®iÖn chui vµo.

- Tõ èng n­íc vµ èng (m¸ng) xèi vµo.

- Chim cã bay vµo kho ®­îc kh«ng?

- Cã thÓ lµm g× ®Ó t¨ng c­êng chèng chim chuét.5. VÖ sinh bªn trong

5.1. C¸c bao cã ®­îc xÕp ®óng c¸ch kh«ng?

- XÕp trªn ba - let

- Cã ®ñ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c c©y hµng vµ t­êng ®Ó ®i vµo kiÓm tra dÔ dµng vµ an toµn, ®Ó dän dÑp vÖ sinh vµ phßng trõ dÞch h¹i (vÝ nh­ x«ng h¬i khö trïng)

5.2. Cã dän dÑp vÖ sinh trong kho kh«ng ?

- Cã ng­êi phô tr¸ch dän dÑp vÖ sinh ®Òu ®Æn kh«ng ?

- Sµn kho cã ®­îc quÐt kh«ng ?

- §å vun v·i cã ®­îc th©u gom vµ ®em ®i kh«ng ?

- Cã ®Æt thïng ®ùng r¸c kh«ng ?

- NÕu cã th× cã ®em thïng r¸c ®i ®æ kh«ng ?

5.3. Cã nh÷ng n¬i ®©u trong kho kh«ng ®Ó ý ®Õn vÖ sinh kh«ng ?

- Bôi vµ m¶nh vôn cã tÝch tô ë gê t­êng, c¸c vÕt nøt hay khe hë kh«ng ?

- Trang thiÕt bÞ kh«ng cßn dïng n÷a ®Ó ®©u ?

- Cã vøt bõa b·i bao vµ ba-lÐt ®· qua sö dông kh«ng ?

- Sau khi lÊy hÕt hµng ra khái bao, bao cã ®­îc lµm s¹ch vµ ®­îc x«ng h¬i kh«ng ?

- Cã tiÕn hµnh xö lý bao b× kh«ng ?

5.4. Ph©n bãn vµ thuèc trõ dÞch h¹i

- Trong kho cã chøa ph©n bãn hay thuèc trõ dÞch h¹i kh«ng ?

- NÕu cã th× ®Ó ë ®©u ?

- Cã an toµn kh«ng ? Cã x¶y ra rñi ro ®Ó nhiÔm bÈn vµo h¹t cÊt tr÷ trong kho kh«ng?

Ghi tªn häa ®å n¬i ®Ó thuèc trõ dÞch h¹i vµ ph©n bãn.

5.5. Xö lý vun v·i thÕ nµo ?

- §å quÐt dän trªn sµn kho cã bá trë l¹i vµo thµnh phÇn hµng tån tr÷ kh«ng ?

- NÕu lµm nh­ vËy th× c¸c ®å nµy cã ®­îc lµm s¹ch kh«ng ?

- Cã ®­îc tÈy nhiÔm / x«ng h¬i khö trïng kh«ng ?

- §å quÐt dän trªn sµn kho ®­îc xö lý, vøt bá b»ng c¸ch nµo ?6. NhiÔm c«n trïng

6.1. Cã chøng cí g× râ rµng vÒ ho¹t ®éng c«n trïng trong kho ?

- Mµng t¬ do Êu trïng cña b­ím ?

- Trªn bao cã s©u chÕt ?

- Da lét cña s©u, nhéng ?

- Cã mïi mèc Èm kh«ng ?

- Cã nghe thÊy tiÕng s©u chuyÓn ®éng trong l« hµng tr÷ kh«ng ?

Ghi trªn häa ®å n¬i ®©u cã l« hµng nhiÔm c«n trïng

6.2. BiÖn ph¸p phßng trõ

- Cã b»ng chøng g× lµ kho cã ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng trõ

- Sµn, t­êng v¸ch, c¸c mãc gi÷ m¸i vµ kho¶ng trèng trªn cao cã s¹ch sÏ kh«ng?

- Cã s½n trang thiÕt bÞ vµ b¹t ®Ó x«ng h¬i kh«ng ?

- Hµng tr÷ trong kho cã ®­îc x«ng h¬i ®Òu ®Æn kh«ng ?

- Cã trang thiÕt bÞ phun xÞt thuèc trõ s©u kh«ng ? b×nh xÞt – m¸y phun s­¬ng mï, phun khãi?

- Cã ¸p dông xö lý thuèc trõ s©u trªn bÒ mÆt vµ cÊu tróc kho kh«ng ?

- C¸c hãa chÊt sö dông lµ g× ?

- T×nh tr¹ng vÖ sinh cã tháa ®¸ng kh«ng ?

7. NhiÔm chuét

- Cã chøng cí g× lµ kho cã lo¹i gËm nhÊm ho¹t ®éng kh«ng ?

- Cã cøt chuét, c¸c hang ®µo, vÕt ®­êng chuét ch¹y, bao b× gËm nhÊm, mïi, tiÕng ®éng vµ vÕt ch©n chuét trªn c¸t bôi vµ h¹t v­¬ng v·i kh«ng ?

- Cã n¬i ®Æt b¶ gµi bÈy kh«ng ?8. Kho cã chim:

Cã chøng tÝch g× lµ cã chim trong kho ? N¬i ®©u trong kho (®¸nh dÊu vµo häa ®å)9. H¹t ®ãng b¸nh vµ bÞ nÊm mèc:

Cã chøng cí g× tõ phi¸ ngoµi bao lµ h¹t bÞ ®ãng b¸nh hay mèc

NÕu cã, th× ë n¬i ®©u (®¸nh dÊu vµo häa ®å).

10. §Ò nghÞ:

B¹n cã ®Ò nghÞ g× vÒ chiÕn l­îc phßng trõ ?

B¹n ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vÖ sinh tæng qu¸t cña nhµ kho thÕ nµo ?

- TuyÖt h¶o.

- Tèt.

- Võa ph¶i.- KÐm.

B¹n ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng nhiÔm dÞch h¹i tæng qu¸t cña h¹t tån tr÷ trong kho thÕ nµo ?

- TuyÖt h¶o.

- Tèt.


- Võa ph¶i.

- KÐm.
Phô lôc 4

KhuyÕn c¸o vÒ ®iÒu kiÖn vµ thêi gian b¶o qu¶n t­¬ng øng víi møc thñy phÇn hµng hãa


Lo¹i hµng

Thñy phÇn (%)

§iÒu kiÖn b¶o qu¶n

Thêi gian b¶o qu¶n an toµn (cã t¸c ®éng IPM)

Lóa

 13

B¶o qu¶n rêi

§ãng bao


 6 th¸ng

 12 th¸ngTrªn 13 - 14

B¶o qu¶n rêi

§ãng bao


 4 th¸ng

 6 th¸ngTrªn 14 - 15

§ãng bao

 2 th¸ng

Trªn 15 - 16

§ãng bao

 15 ngµy

G¹o

 14

Trªn 14 - 15ChØ ®­îc ®ãng bao

ChØ ®­îc ®ãng bao 6 th¸ng

 1 th¸ngB¾p

 12,5

Trªn 12,5 – 13,5§ãng bao

§ãng bao


 12 th¸ng

 6 th¸ngS¾n l¸t

Cµ phª h¹t 10

 13


§ãng bao, ®æ x¸

§ãng bao


 6 th¸ng

Tiªu ®en

 13

§ãng bao
Lóa m×

9 - 9,5

trªn 9,5 - 12

> 12


B¶o qu¶n rêi

§ãng bao


XuÊt kho ®Ó xay

§Ó l©u dµi trong silo

Dïng ngay ®Ó xayBét m×

13 - 13,5

14 - 14,5§ãng bao

§ãng bao


 6 th¸ng

 3 th¸ng


Phô lôc 5A


LÞch kiÓm tra

Thêi gian tån tr÷

ChØ tiªu kiÓm tra

NhiÖt ®é


Thñy phÇn

C«n trïng

ChÊt l­îng

Ngoµi bao b×


LÊy mÉu trong c©y hµng

10-30 ngµy

3 ngµy/1 lÇn

Hµng tuÇn

Hµng tuÇn

Hµng th¸ng

Hµng th¸ng

1-3 th¸ng

3-6 th¸ngHµng tuÇn

Hµng tuÇnHµng tuÇn

Hµng tuÇnHµng tuÇn

Hµng tuÇnHµng th¸ng

Hµng th¸ngHµng th¸ng

Hµng th¸ng6-12 th¸ng

Hµng tuÇn

Hµng tuÇn

Hµng tuÇn

Hµng th¸ng

Hµng th¸ng

H¬n 12 th¸ng

Hµng tuÇn

Hµng tuÇn

Hµng tuÇn

Hµng th¸ng

Hµng th¸ng


Phô lôc 5B

MÉu b¸o c¸o
- §Þa ®iÓm kho:

- Lo¹i h×nh kho:

- Tªn hµng n«ng s¶n b¶o qu¶n: Khèi l­îng: tÊn

- Thêi gian nhËp hµng n«ng s¶n ®Ó b¶o qu¶n: Ngµy th¸ng n¨m

- Thµnh phÇn s©u mät:

- MËt ®é:

- T×nh tr¹ng kho:

- T×nh tr¹ng hµng n«ng s¶n

- NhiÖt ®é, Èm ®é kho

- Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn b¶o qu¶n:

- §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p:
Ng­êi b¸o c¸o

Phô lôc 6

§Ò xuÊt ng­ìng khö trïng

Víi thøc ¨n gia sóc: NÕu mËt ®é c«n trïng trong c©y hµng lµ h¬n hoÆc b»ng 5 con mät g©y h¹i chñ yÕu (hay h¬n hoÆc b»ng 50 con mät thø yÕu- bao gåm c¶ Liposcelis spp.) th× ph¶i tiÕn hµnh khö trïng ngay trong vßng 1 tuÇn lÔ. NÕu mËt ®é Ýt h¬n th× ®­îc ®Ó l¹i ®Õn lÇn kiÓm tra kÕ tiÕp.

Víi l­¬ng thùc d¹ng h¹t, bét vµ c¸c s¶n phÈm cßn l¹i: NÕu mËt ®é c«n trïng trong c©y hµng lµ h¬n hoÆc b»ng 2 con mät g©y h¹i chñ yÕu (hay h¬n hoÆc b»ng 30 con mät thø yÕu bao gåm c¶ Liposcelis spp.) th× ph¶i tiÕn hµnh khö trïng ngay trong vßng 1 tuÇn lÔ. NÕu mËt ®é Ýt h¬n th× ®­îc ®Ó l¹i ®Õn lÇn kiÓm tra c«n trïng kÕ tiÕp.

L­u ý: Møc ng­ìng kinh tÕ trªn cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ ë tõng kho vµ ®Æc biÖt lµ môc ®Ých sö dông. NÕu g¹o b¶o qu¶n ®Ó xuÊt khÈu cã thÓ ®ßi hái møc ng­ìng thÊp h¬n møc ®Ò xuÊt ë trªn cho phï hîp víi yªu cÇu n­íc mua hµng hoÆc hîp ®ång ®· ký.

Phô lôc 7

PH­¬NG PH¸P QUYÕT §ÞNH VIÖC KHö TRïNG X«NG H¬I

Vµ VIÖC CHäN THUèC X«NG H¬I


C©Y Sè 1

C©Y Sè 2


Cã cÇn khö trïng x«ng h¬i ?

Hµng cã cÇn sö dông tr­íc 24 giê kh«ng?Hµng cã cÇn sö dông tr­íc 5 ngµy


YÕu tè nÈy mÇm cã quan träng kh«ng ?

Hµng cã l­îng dÇu cao ?

VÊn ®Ò d­ l­îng CH3Br cã quan träng kh«ng ?

Kh«ng TiÕp tôc theo dâi


Kh«ng thÓ khö trïng

Kh«ng

Kh«ng TiÕp c©y sè 3

TiÕp c©y sè 2


Kh«ng

Kh«ng

Kh«ng
Dïng CH3Br


TiÕp c©y sè 3
C©Y Sè 3

Cã sù hiÖn diÖn cña

Trogoderma granarium kh«ng ?

Kh«ngHµng ho¸ cã cÇn sö dông trong thêi gian 15 ngµy tíi kh«ng ?

ThÞ tr­êng cã chÊp nhËn hµng khö trïng b»ng Phosphine kh«ng ?


Kh«ng
Kh«ng
Dïng CO2 cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ kh«ng ?

Kh«ngDïng PH3 cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ kh«ng?
kh«ng
Dïng PH3 Dïng PH3 hoÆc CO2 Dïng CO2
Phô lôc 8

KHUYÕN C¸O C¸CH THøC Xö Lý N«NG S¶N NHËP Vµ TåN KHO

Hµng nhËp kho
KiÓm tra lÊy mÉu


B¶o qu¶n ng¾n h¹n

(< 6 th¸ng)


B¶o qu¶n dµi h¹n

(6-12 th¸ng)


Khö trïng b¶o qu¶n b»ng CO2
Theo dâi nång ®é CO2 trong qu¸ tr×nh ñ thuèc


Khö trïng Phosphine theo ng­ìng kinh tÕ


NÕu tèt th× chØ dì b¹t khi cÇn sö dôngNÕu rß rØ hoÆc thÊt b¹i


Ph©n phèi lËp tøcPhô lôc 9

LiÒu l­îng vµ thêi gian khuyÕn c¸o cho viÖctrõ diÖt c«n trïng h¹i kho th«ng th­êng
Methyl Bromide

- Víi lóa , g¹o xay , = 36 g/m3 víi thêi gian xö lý lµ 24 giê

- lóa m× , lóa m¹ch , b¾p = 50 g/m3 víi thêi gian xö lý lµ 24 giê

- H¹t kª = 50 g/m3 víi thêi gian xö lý lµ 48 giê

- Bét , h¹t cã dÇu , c¸m g¹o = 70 g/m3 víi thêi gian xö lý lµ 48 giê (tuy nhiªn ë møc liÒu l­îng vµ thêi gian xö lý nµy sÏ ®Ó l¹i nguy c¬ cã d­ l­îng cao vµ h­ h¹i phÈm chÊt hµng hãa, v× thÕ kh«ng nªn dïng methyl bromide trong tr­êng hîp nµy).

- B¸nh cake, thùc phÈm = 130 g/m3 víi thêi gian xö lý lµ 48 giê (tuy nhiªn ë møc liÒu l­îng vµ thêi gian xö lý nµy sÏ ®Ó l¹i nguy c¬ cã d­ l­îng cao vµ h­ h¹i phÈm chÊt hµng hãa, v× thÕ kh«ng nªn dïng methyl bromide trong tr­êng hîp nµy).*** Tãm l¹i kh«ng dïng methyl bromide ®Ó xö lý cho h¹t gièng , cao su , l«ng vò vµ c¸c lo¹i hµng hãa cã chøa thµnh phÇn dÇu cao.
Phosphine


NhiÖt ®é hµng ho¸ (0C)

LiÒu l­îng (g a.i /m3)

LiÒu l­îng t­¬ng ®­¬ng (g a.i /ton)

Thêi gian xö lý (ngµy)

Theo dâi nång ®é trong qu¸ tr×nh ñ thuèc 15 –25

2.0

3

7- 10

Trªn 25

1.5

2

7- 10

§èi víi c¸c lo¹i hµng cã bÒ mÆt tiÕp xóc cao vµ chÊt bÐo cao ( h¹t nhá, dÑp), nh­ bét, b· dÇu, mÌ ... th× khuyÕn cao nªn nh©n ®«i liÒu l­îng trªn (tøc lµ dïng møc 4 g a.i / m3 / 10 ngµy).

Kh«ng dïng Phosphine khi nhiÖt ®é kh«ng gian khö trïng thÊp h¬n 150C

Ghi nhí: ®Ó khö trïng cã hiÖu qu¶ b»ng Phosphine, ph¶i gi÷ h¬i ®éc trong thêi gian ®ñ dµi ®Ó cho c¸c pha chèng chÞu thuèc nh­ trøng, nhéng ®ñ ph¸t triÓn thµnh s©u non vµ tr­ëng thµnh vµ chÕt v× thuèc.

Carbon dioxide

ChØ dïng C02 ®Ó xö lý cho l« hµng hãa dù tr÷ dµi h¹n (> 6 th¸ng), cã ®Æc tÝnh ®ång nhÊt vÒ chÊt l­îng vµ cã thuû phÇn b¶o qu¶n ®¹t yªu cÇu qui ®Þnh.

-Víi c©y hµng ®ãng bao trïm b¹t, sö dông liÒu l­îng C02 = 2 kg x ( sè tÊn hµng ).

- Víi l« hµng ®ç x¸ hoÆc cÊt trong silo, sö dông liÒu l­îng C02 = 2,8 kg x (sè tÊn hµng ).

Thêi gian xö lý Ýt nhÊt lµ 15 ngµy. L­u ý C02 kh«ng cã kh¶ n¨ng diÖt Trogoderma granarium.

Phô lôc 10


+ Phun xÞt cÊu tróc kho (sµn, t­êng):


Thuèc trõ s©u

Nång ®é

Fenitrothion (Sumithion )

Céng víi


Carbaryl (sevin)

10 g cho 1 lÝt n­íc

10 g cho 1 lÝt n­ícChlorpyrifos- methyl (l©n h÷u c¬ )

Céng víi Carbaryl10 g cho 1 lÝt n­íc

10 g cho 1 lÝt n­ícPirimiphos-methyl (Actellic)

Céng víi Carbaryl


10 g cho 1 lÝt n­íc

10 g cho 1 lÝt n­ícDung dÞch ®­îc phun cø mçi 5 lÝt xÞt cho 100 m2 bÒ mÆt.+ Phun xÞt cho kho trèng:


Thuèc trõ s©u

Nång ®é

Malathion

3,5 g cho 1 lÝt n­íc

Pyrethrins

Céng víi Piperonyl butoxide


3 g cho 1 lÝt n­íc

24 g cho 1 lÝt n­ícDung dÞch ®­îc phun 1 lÝt cho 100 m3 kh«ng gian.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương