Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang85/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   101

230. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (VI)Bích Liên Pháp Sư

Xây mặt phương Tây cúi lạy Thầy,


Lạy Thầy tiếp dẫn chúng sanh này,
Tôi nay phát nguyện sanh về đó,
Xin hỡi thương cùng dắt díu đây.
Chúng con đệ tử khắp vì,
Bốn ơn ba cõi cả thì chúng sanh,
Cầu trên các Phật viên thành,
Nhất thừa vô thượng đạo lành cho ra.
Vậy nên chuyên niệm Di Ðà,
Hồng danh vạn đức đặng mà cầu sanh.
Lại vì nghiệp nặng phước khinh,
Chướng dầy đã lắm, huệ đành còn lưng!
Lạ thay lòng nhiễm dễ hừng,
Khốn thay tịnh đức một phần khó nên.
Hôm nay trước Phật thưa lên,
Cúi đầu kính lạy gắng bền vóc năm.
Tỏ bày trong một chơn tâm,
Thật lòng sám hối lỗi lầm những bao.
Rằng con với chúng nao nao,
Mê lòng bổn tịnh kiếp nào đến nay.
Buông lòng tham với sân si,
Nhuộm trong ba nghiệp đã dày dơ tanh.
Biết bao nhiêu chứa tội tình,
Biết bao nhiêu buộc trong mình nghiệp oan.
Phật tiền nguyền thảy tiêu tan,
Tội kia nghiệp nọ hai đàng sạch trong.
Từ nay thề lập một lòng,
Xa lìa ác pháp thề không lại làm.
Ðạo thiền gắng gỗ công tham,
Thề không lui bỏ mà ham thế tình.
Thề sao chánh giác cho thành,
Thề ra độ hết chúng sanh mới là.
Cúi xin đức Phật Di Ðà,
Hỡi đem từ nguyện chứng qua với cùng.
Xin thương con có một lòng,
Xin thương giúp đỡ cả trong lúc nào.
Nguyện khi thiền quán chiêm bao,
Ðặng thường thấy Phật bạch hào kim thân.
Ðặng chơi lầu các thất trân,
Bửu nghiêm cõi ấy thường tầng trải qua.
Ðặng nhờ đức Phật Di Ðà,
Lấy cam lồ rưới đầu ta dầm dề.
Quang minh soi khắp mình này,
Tay thì vò trán, áo thì che thân.
Khiến con chướng cũ bỏ lần,
Thiện căn thêm lớn mấy phần tươi xanh.
Chóng tiêu phiền não bụi tình,
Lại mau bỏ khối vô minh trong lòng.
Lòng mầu viên giác mở thông,
Tịch quang cảnh thiệt thường trông thấy liền.
Ðến khi thọ mạng gần viên,
Trước đà dự biết nhân duyên đến ngày.
Thân không một chút khổ chi,
Lòng không một chút sự gì tham mê.
Sáu căn vui vẻ đủ bề,
Rõ ràng chánh niệm chẳng hề đơn sai.
Báo thân khi xả êm tai,
Thể như thiền định thảnh thơi những laø.
Một ngôi đức Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí nữa mà thiếu chi.
Thánh Hiền các vị đông vầy,
Phóng quang dắt díu thả tay nâng bồng.
Tràng phan lầu các mấy trùng,
Thanh thao thiên nhạc đượm nồng dị hương.
Nghinh ngang cõi Thánh Tây phương,
Hiện ra trước mắt rõ ràng chẳng mê.
Khiến cho kẻ thấy người nghe,
Vui mừng mà phát Bồ đề tâm ra.
Con trong khi ấy thì là,
Theo hầu bên Phật cỡi tòa kim cang.
Móng tay chừng thí khảy sang,
Sanh về Cực lạc Tây phương đã rồi.
Trong ao thất bảo hẳn hòi,
Bông sen thượng phẩm mình ngồi vào trong.
Nở ra thấy Phật kim dung,
Các ngôi Bồ Tát lại cùng thấy nhau.
Nghe xong tiếng pháp diệu mầu,
Phút đà liền đặng chứng vào vô sanh.
Phút đà hầu khắp quang minh,
Các Ngài thụ ký cho mình xong xuôi.
Khi ta đặng thụ ký rồi,
Rõ ràng trí bốn, hẳn hòi thân ba.
Nhãn năm thông sáu những là,
Trăm ngàn vô lượng môn đà la ni.
Bao nhiêu công đức cũng thì,
Thảy đều thành tựu trong khi ấy rồi!
Rồi sau con mới phản hồi,
Lòng nương an dưỡng thân lui Ta bà.
Ðem thân vô số phân ra,
Ứng trong thế giới khắp và mười phương.
Lấy trong thần lực chẳng lường,
Chước kia phương nọ cứu đường chúng sanh.
Khiến đều lìa các nhiễm tình,
Mau mau đem đặng lòng thanh tịnh về.
Ðồng sanh về cõi phương Tây,
Vào nơi bất thoái dựa kề ao sen.
Lớn như thế ấy một nguyền,
Kìa bầu thế giới nọ miền chúng sanh.
Nghiệp và phiền não minh minh,
Còn bao nhiêu lại nguyện mình bấy nhiêu.
Nay xin lễ Phật nguyện đền,
Tu hành thí kẻ đắm xiên hữu tình.
Bốn ơn đền trả đủ dành,
Cả trong ba cõi minh minh đều nhờ.
Biết bao pháp giới mờ mờ,
Chúng sanh chủng trí bây giờ đồng viên.
———————————
— Nguyên bản diễn ca của Hòa Thượng Bích Liên soạn, Hòa thượng Khánh Anh chép lại trong “Phật hóa gia đình.” Nhà in Sao Mai ấn bản, Sài Gòn, 1951. Thư viện Phật học Xá Lợi tàng bản.
— Sao y nguyên bản, không sửa đổi thêm bớt, để độc giả làm tư liệu về văn phong của soạn giả.
---o0o---

231. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (VII)Khánh Anh Pháp Sư

Cúi đầu về hướng nước yên vui,


Thầy Cả dẫn đường chúng tới lui,
Ðệ tử nguyện sanh về cõi Phật,
Từ bi thương tưởng nạp thâu rồi.
Nay chúng tôi bồi hồi vì ba cõi,
Và bốn ân pháp giới chúng sanh,
Nên cầu chư Phật chứng minh,
Một thừa tột bậc rạng danh Bù đì.(1)
Chuyên tâm niệm Phật A Di,
Xưng danh vạn đức, định kỳ cửu liên.
Vả, nghiệp khiên nặng, duyên phước nhẹ,
Chướng thẳm sâu, trí huệ lưng vơi,
Lòng trần đắm nhiễm tơi bời,
Dễ dơ, khó sạch, khó ngời đức ra.
Nay sám hối trước Phật Ðà,
Ân cần năm vóc, thiết tha một lòng.
Chúng con ngông mênh mông nhiều kiếp.
Quên tịnh tâm, nhớ tiếp uế tình,
Tham sân... ba độc hoành hành,
Khẩu thân... ba nghiệp khó thanh tính lường.
Kết oan trái, gây tội ương,
Không ngằn chừng kể, có tan tiêu nguyền.
Nay chí thiền, cần quyền phát nguyện,
Thề xa lìa điều kiện ác hung,
Thề siêng tu học chí công,
Tiến lên đạo Thánh, chứ không lui phàm.
Thề nên Phật, nguyện phải làm,
Chẳng từ khai ngộ, không nhàm độ mê.
Phật A Di từ bi nguyện lực,
Phải: chứng, thương, giúp sức cho con,
Ngồi thiền quán tưởng ngủ ngon,
Ðều trông thấy Phật mình son ánh vàng.
Chơi nước Phật, báu vẻ vang,
Cam lồ rưới đỉnh, hào quang rọi mình.
Ðẹp thân hình áo xinh Phật đắp,
Và duỗi tay rờ khắp đầu tôi,
Khiến cho chướng trước dứt rồi,
Không còn phiền não, sanh sôi căn lành.
Trí sáng suốt vẹt vô minh,
Cảnh chân thường rỡ, tâm linh vẫn tròn.
Chốc, hao mòn mạng con sắp mãn,
Cho biết giờ ngày tháng trước đi,
Thân không đau nhức mỏi chi,
Lòng không ham mến những gì giả danh.
Sáu căn tỏ, một niệm rành,
Tợ hồ vào định, an lành bỏ thi (thây).
Ðức Ðạo Sư A Di Ðà Phật,
Cùng Quan Âm... các bậc Thánh Hiền,
Phóng quang hiển hiện nhãn tiền,
Nắm tay dẫn dắt về miền Lạc bang.
Nào lầu các, nào tràng phan,
Hương thơm cõi thánh, tiếng vang nhạc trời.
Khiến người đời mọi nơi nghe thấy,
Ðều trầm trồ lòng dấy Bồ đề,
Rày, con theo Phật sau kề,
Nương đài vàng, khảy móng về nước vui.
Ao hồ báu, thai sen nuôi,
Nở hoa thấy Phật, các ngôi Ðại thừa.
Tiếng Pháp đưa con vừa nghe đặng,
Quả vô sanh trong ngắn ngủi giờ,
Vâng hầu chư Phật đều nhờ,
Các Ngài thọ ký: trao cơ, ghi phần.
Rỡ bốn trí, chói ba thân,
Mắt thiêng năm nhãn, phép thần sáu thông.
Tất cả công đức đồng vô lượng,
Môn tổng trì đều hưởng trọn nên,
Nước nhà an dưỡng không quên,
Cõi này trở lại hóa thân rất nhiều.
Cả mười cõi, hiện đủ điều,
Không nghĩ bàn phép để siêu độ đời.
Lòng sạch ngời lìa nơi trần tục,
Về phương Tây lên bậc “chẳng lui”,
Nguyện to như vậy nào nguôi,
Bởi còn thế giới và người dại, khôn.
Phiền não chất, nghiệp chướng dồn,
Gì chưa... chửa hết, nguyện con còn hoài.(2)
Công tu trì hôm nay lạy Phật,
Phát nguyện đều thí tất cả loài,
Bốn ơn lo trả thảo ngay,
Giúp giùm ba hữu ra ngoài thế gian.
Sanh bốn loại, giới ba ngàn,(3)
Ðồng tròn quả Phật đều sang cõi vàng.
——————————
—Trích nguyên bản diễn Nôm của Hòa Thượng Khánh Anh soạn, đăng trong “Phật hóa gia đình”. Nhà in Sao Mai ấn bản, Sài Gòn, 1951
—Thư viện Phật học Xá Lợi tàng bản.
(1) Bù đì: Bouddhi, là tiếng phiên âm chữ Phật, sở dĩ Hòa Thượng dùng từ này chỉ để cho hợp vần mà thôi.
(2) Gì chưa...: Ý nói tất cả mọi thứ, như nguyên bản là: “Nhứt thiết vô tận, ngã nguyện vô tận”.
(3) Sanh bốn loại: Tứ sanh: Noãn, thai, thấp, hóa sanh.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương