Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang75/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   101

203. VĂN TẾ VONG (2)


(Sám tán cầu siêu 14)
Than ôi !
Cuộc trần thế tang thương khó tránh
Máy tuần hoàn hết thạnh tới suy
Cho hay vạn vật biến di
Hữu hình tắc hoại, tạo nhi cơ huyền
Thân người bởi nhơn duyên hòa hiệp
Hiệp rồi tan, muôn kiếp trầm luân
Sanh, già, bịnh, chết, khổ thâm
Linh xưa thức tỉnh, sớm tầm đạo chơn
Lòng con thảo đâu sờn nghĩa nặng
Dạ cháu hiền há chẳng biết ơn
Có câu thờ mất như còn
Dầu cho biển cạn, non mòn đâu quên
Miền u cảnh trần duyên phủi sạch
Nguyện hương hồn hiển hích chứng tri
Kỳ siêu nay đã đến kỳ
Kỉnh bày dưa muối lễ quỳ cúng dâng
Trà châm đủ ba từng trước án
Nhớ linh xưa ruột quặn như bầm
Âm dương cách biệt ngàn năm
Còn ai sớm viếng tối thăm sum vầy
Lòng thương tiếc khó khuây đổ lệ
Nguyện vong hồn sanh ký tử qui
Hồi đầu nương cửa từ bi
A Di Ðà Phật gắng ghi niệm hoài
Tây phương cảnh kim đài cửa Phật
Rước những người thành thật thiện lương
Hồn linh theo dõi một đường
Về miền cực lạc chơn thường vô sanh
Cháu con hết lòng thành khẩn vái
Cầu Phật trời quảng đại độ siêu
Lời thô xin tỏ mấy điều
Linh xưa chứng chiếu dắt dìu cháu con
Ðề hồ một giọt giải oan khiên
Thân sạch phong trần, hết đảo điên
Bát nhã trí sanh, qui tánh hải
Bồ đề huệ phát, phản tâm nguyên
Di Ðà cảnh Phật thân tiền hiện
Cửu phẩm liên hoa mắt thấy liền
Bồ Tát thượng thừa thường kết bạn
Thiên thu khoái lạc, khỏi ưu phiền
Nay dưng cúng tiệc đà viên mãn
Thỉnh hương hồn khấu bái Phật tiền
Nghe kệ kinh giải hết oan khiên
Ý thanh tịnh siêu miền cực lạc
Cầu môn đạo diên niên thạnh phát
Ðộ chúng sanh giải thoát trần duyên.
- Trích Thiền Môn Nhựt Tụng Tổ Ðình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo HCM ấn hành 1992.

---o0o---


204. SÁM LONG VĨNH THIỀN SƯ


(Sám tán cầu siêu 15)
Thiền sư Long Vĩnh yết ma
Làm văn lạy Phật cầu mà vong linh.
*
Mười phương cõi Phật thinh thinh
Chí thành khẩn nguyện u minh cảm rày
Pháp môn Tịnh độ ngày nay
Lục xem kinh điển công dày xiết bao
Ơn cha nghĩa mẹ cù lao
Ba năm nuôi dưỡng ốm đau nhọc nhằn
Từ khi chín tháng cưu mang
Nuốt cay uống đắng chịu mùi hôi tanh
Quân sư từ phụ tạo thành
Thành nhơn chi mỹ phước lành cùng ta
Vốn xưa nhờ đức Di Ðà
Khai thiên lập địa sơn hà cỏ cây
Hóa sanh muôn vật đủ đầy
Cho ăn cho mặc cho Thầy cho ta
Bổn sư là đức Thích Ca
Chỉ tu đường đạo khỏi sa luân hồi
Người đời ám muội không thôi
Sanh lão bệnh tử thảm ôi muôn phần
Dầu cho phú quí tiện bần,
Thác rồi tống táng mộ phần gò hoang
Dầu cho có của muôn ngàn
Chạy đâu cho khỏi nẻo đàng trầm mê
Dầu cho hiếu tử hiền thê
Vô thường nó bắt trở về đặng sao
Dầu cho trí viễn tài cao
Diêm đình chứng chiếu chạy nào đặng đâu
Pháp môn sám hối khẩn cầu
Nương nhờ cõi Phật ngõ hầu siêu sanh
Một là nguyện chứng lòng thành
Từ bi tiếp dẫn về nhành liên hoa
Hai là nguyện Phật hằng sa
Ðộ vong khỏi khổ Ta bà trầm luân
Ba là nguyện Phật bao dung
Dẫn cho nhẹ tội về cung diêu trì
Bốn là nguyện Phật từ bi
Ðộ vong ra khỏi A Tỳ ngục môn
Năm là lạy đức Thế Tôn
Tiếp dẫn thọ ký linh hồn Lạc bang
Sáu là nguyện dứt nghiệp oan
Vượt qua biển khổ được về Kỳ Viên
Bảy là nguyện xả tiền khiên
Xin cho dứt nghiệp về miền tiêu diêu
Tám là nguyện khỏi hà kiều
Cầu cho vong được hồn siêu bửu đài
Chín là nguyện lạy Như Lai
Cầu cho linh tánh liên đài nêu danh
Mười là nguyện phát chí thành
Cầu cho vong giả siêu sanh mau về
Tri âm tiếp dẫn đề huề
Nguyện cho vong đặng mau về Tây phương.
- Trích "Kinh Nhựt Tụng" - Chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigòn 1974.

---o0o---


205. SÁM SIÊU ÐỘ VONG HỒN


(Sám tán cầu siêu 16)
Hồn ơi lẳng lặng mà nghe
Cầu cho hồn đặng tròn bề vãng sanh
Cúi xin Phật xót thương tình
Cứu hồn ra khỏi u minh ba đàng
Cúi xin phóng ngọn hào quang
Soi hồn trong giấc mơ màng chiêm bao.
Cúi xin trong biển ba đào
Vớt hồn ra khỏi lúc nào trầm mê
Cúi xin ân Phật đề huề
Thả tay mà dắt hồn chơi liên trì
Cúi xin ân Phật đề huề
Thảy tay mà dắt hồn về đến nơi
Cúi xin ân Phật rước mời
Nắm tay mà dắt hồn chơi liên trì
Lại xin tả hữu truy tùy
Mấy ngôi Ðại Sĩ cũng thì ban ân
Quan Âm Bồ Tát hóa thân
Tay cầm nhành liễu tay bưng kim đài
Với cùng Thế Chí các ngài
Quang lâm trần thế tiếp lai vong hồn
Lại xin khắp cả tông môn
Thinh văn thượng thiện cũng dồn một nơi
Lại xin tất cả các trời
Ðều đem cung điện mà dời gót đi
Xuất hành từ cõi phương tây
Theo sau giá Phật xuống ngay một đàng
Nghênh ngang bảo cái tràng phan
Nhạc trời thánh thót nồng nàn mùi hoa.
Bao nhiêu thánh cảnh hiện ra
Khiến hồn xem thấy thiết tha vui mừng
Cho hồn hóa đặng kim thân
Ngồi trên bảo tọa theo gần Ðạo sư
Khảy tay một lúc bây giờ
Ðã qua Tịnh độ làm người vãng sanh
Nguyện cho hồn đặng an lành
Thiện căn phát đạt tội tình tiêu tan
Nguyện hồn về cõi tịch quang
Mau mau thoát khỏi trần gian cho rồi
Nguyền hồn tinh tấn hẳn hòi
Trồng hoa Bát nhã, nhổ chồi vô minh
Nguyện hồn thính pháp văn kinh
Mở lòng sớm tỏ tánh linh chơn thường
Nguyện hồn chơi khắp mười phương
Hái hoa đem để cúng dường Như Lai
Nguyện hồn trưởng dưỡng thánh thai
Vào trong cửu phẩm ra ngoài tứ sanh
Hôm nay tứ chúng đồng thanh
Kiên trì sáu chữ Hồng danh đã nhiều
Thế nào hồn cũng cao siêu
Ðem thân phàm hạ mà triều Pháp vương
Tiêu diêu khoái lạc phi thường
Phước dày huệ đủ kiết tường biết bao
Dứt rồi tám vạn trần lao
Nhơn duyên còn đợi kiếp nao mới tròn
Phật như thể mẹ tìm con
Con mà gặp mẹ lại còn lo chi
Ðã sanh vào cảnh vô vi
Năm năm tháng tháng ngày thì thảnh thơi
Sẵn đây căn dặn đôi lời
Về sau công quả với đời làm sao?
Hộ cho Phật đạo lên cao
Từ bi hạnh nguyện khó nào cũng qua
Thôi thì mấy tiếng ruột rà
Xin hồn ghi nhớ để mà hóa duyên
Ðưa hồn tách dặm tây biên
Cầu cho bá tánh bình yên đời đời.
- Trích soan theo "Nghi Thức Tụng Niệm" - Niết Bàn Tịnh xá - Vũng Tàu 1974.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương