TØnh Thanh ho¸ ViÖt Nam Dn chñ céng hoµ §éc lËp Tù do H¹nh phóctải về 8.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích8.57 Kb.

Uû ban Hµnh chÝnh


tØnh Thanh ho¸

ViÖt Nam D©n chñ céng hoµ

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Sè: 1335 TC/UBTH
Thanh Ho¸, ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 1969Chñ tÞch Uû ban Hµnh chÝnh tØnh Thanh Ho¸


- C¨n cø LÖnh sè 51-LCT ngµy 10/11/1962 cña Chñ tÞch n­íc ViÖt nam D©n chñ Céng hoµ, c«ng bè LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBHC c¸c cÊp.

- C¨n cø Th«ng t­ sè 97-TT/LB ngµy 18-01-1967 cña Liªn Bé Néi vô vµ Tæng côc B­u ®iÖn vÒ viÖc h­íng dÉn thµnh lËp c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y c¸c Së Ty B­u ®iÖn cña ®Þa ph­¬ng;

- XÐt ®Ò nghÞ cña «ng Ty tr­ëng Ty B­u ®iÖn vµ Tr­ëng ban Tæ chøc UBHC tØnh Thanh Ho¸.


quyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Nay thµnh lËp Phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n thuéc Ty B­u ®iÖn Thanh Ho¸.

§iÒu 2: Phßng KiÕn thiÕt c¬ b¶n cã 01 Tr­ëng phßng phô tr¸ch chung vµ cã thÓ cã 01 phã Tr­ëng phßng gióp viÖc.

§iÒu 3: NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Phßng kiÕn thiÕt c¬ b¶n do «ng Ty tr­ëng Ty B­u ®iÖn qui ®Þnh cô thÓ.

§iÒu 4: ¤ng Ch¸nh V¨n phßng, Tr­ëng ban Tæ chøc UBHC tØnh, «ng Tr­ëng ty B­u ®iÖn tØnh cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.N¬i nhËn:

- Nh­ §iÒu 3 Q§- L­u

k/t chñ tÞch UBHC tØnh Thanh Ho¸

Phã Chñ tÞch

§· ký

T«n ViÕt NghiÖm

: vbpq thanhhoa.nsf
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> QuyÕt ®Þnh cña chñ tÞch ubnd tØnh thanh hãa VÒ viÖc phª duyÖt §Ò c­¬ng nhiÖm vô Quyho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi huyÖn TÜnh Gia giai ®o¹n 2005 2015
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh thanh ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam tØnh Thanh Ho¸ §éc lËp Tù do H¹nh phóc
vbpq thanhhoa.nsf -> Sè: 1994 /Q§ ubnd thanh Ho¸, ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2007
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn tØnh thanh ho¸ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban nhn dn
vbpq thanhhoa.nsf -> Uû ban Hµnh chÝnh
vbpq thanhhoa.nsf -> Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương