TỈnh cao bằng số: 1348 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 75.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích75.34 Kb.
#1143

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH CAO BẰNG


Số: 1348 /QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 8 tháng 9 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính

bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Cao BằngCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 33/2012/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 của Bộ Xây dựng V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2012 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BXD ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2012/NQ-H ĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và học phí trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) tỉnh Cao Bằng, gồm:

- Phần I: Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ;

- Phần II: Nội dung từng thủ tục hành chính mới ban hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận: 

- Như Điều 3;

- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp;

- Lưu: VT.CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Nguyễn Hoàng Anh


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG, BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH CAO BẰNG

(Kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 8 tháng 9 năm 2014của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Xây dựng (cấp Giấy phép xây dựng) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã


STT

Tên thủ tục hành chính

A. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh và công trình không theo tuyến từ cấp III trở xuống tại một số tuyến đường phố chính trong Thành phố Cao Bằng)

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (Cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh và công trình theo tuyến từ cấp III trở xuống tại một số tuyến đường phố chính trong Thành phố Cao Bằng)

3

Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng (Trừ phần mỹ thuật)

5

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (Đối với công trình quảng cáo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo, có chiều cao từ 28 m trở lên)

6

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

7

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

8

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Từ 8 tầng trở lên trên địa bàn tỉnh và nhà ở riêng lẻ tại một số tuyến đường phố chính trong Thành phố Cao Bằng)

9

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

10

Cấp giấy phép xây dựng tạm (Tại một số tuyến đường phố chính trong Thành phố Cao Bằng)

11

Điều chỉnh giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

12

Gia hạn giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

13

Cấp lại giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

14

Cấp giấy phép di dời công trình

B. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (Từ cấp III trở xuống)

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến (Từ cấp III trở xuống)

3

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án (Đối với dự án có công trình từ cấp III trở xuống)

4

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

5

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình (Trừ nhà ở riêng lẻ)

6

Điều chỉnh giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

7

Gia hạn giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

8

Cấp lại giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

C. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến (Từ cấp III trở xuống)

2

Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị (Từ cấp III trở xuống)

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị (Từ 7 tầng trở xuống) và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn (Từ 3 tầng đến 7 tầng hoặc tổng diện tích sàn từ 250 m2 trở lên; hoặc thuộc khu vực bảo tồn, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa)

4

Cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (Đối với công trình quảng cáo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo, có chiều cao nhỏ hơn 28 m)

5

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

6

Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ

7

Điều chỉnh giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

8

Gia hạn giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

9

Cấp lại giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

D. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn (Tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng, từ 02 tầng trở xuống và tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250 m2 không thuộc khu vực bảo tồn, bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa)

2

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

3

Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ (Tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và tại những khu vực theo quy định của UBND cấp huyện khi xây dựng phải có giấy phép xây dựng không thuộc khu vực bảo tồn, bảo vệ di tích lịch sử- văn hóa)

4

Điều chỉnh giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

5

Gia hạn giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

6

Cấp lại giấy phép xây dựng (Thuộc thẩm quyền cấp phép)

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã


STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

A. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

1

T- CBA-149620-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ; Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng

2

Công bố tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Gia hạn giấy phép xây dựng

Như trên

3

Công bố tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Cấp giấy phép xây dựng tạm

Như trên

4

Công bố tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Như trên

5

Công bố tại Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

Cấp phép di dời công trình

Như trên

6

T- CBA-155943-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm

Như trên

B. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

1

T-CBA-152993-TT

Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ; Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng .

2

T-CBA-153551-TT

Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị

Như trên

C. TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

1

T-CBA-152959-TT

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý

Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ; Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng


Tổng cộng: 37 TTHC mới ban hành, 12 TTHC bị bãi bỏ.

Trong đó:

- Sở Xây dựng: 14 TTHC mới ban hành; 06 TTHC bị bãi bỏ.

- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 08 TTHC mới ban hành.

- UBND cấp huyện: 09 TTHC mới ban hành; 02 TTHC bị bãi bỏ.

- UBND cấp xã: 06 TTHC mới ban hành; 04 TTHC bị bãi bỏ.


(Ghi chú: Nội dung chi tiết của từng bộ TTHC sẽ được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc địa chỉ http://thutuchanhchinh.vn/. Các cơ quan, tổ chức và Ủy ban nhân dân các cấp có nhu cầu liên hệ với Sở Xây dựng Cao Bằng (ĐT: 0263 853 528) để cung cấp)
Каталог: sites -> soxaydung.caobang.gov.vn -> files -> vanban
sites -> 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung
sites -> KÕt qu¶ ®Ò tµi "nghiªn cøu trång rõng Tr¸m tr¾ng
sites -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
sites -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
sites -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
sites -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
vanban -> BỘ XÂy dựng số: 576 /QĐ-bxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vanban -> BỘ XÂy dựng số: 579/QĐ-bxd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 75.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương