Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốctải về 41.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích41.23 Kb.


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số : 1434/QĐ - TTg
___________________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1434/TTr-BTĐKT ngày 10 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 23 tập thể và 59 cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận :

- UBND tỉnh Sóc Trăng;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (2b), Hùng (9b).
KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải


DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1434 /QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

_____________

Tập thể.


 1. Phòng Tổ chức Hành chính - Nhân sự thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình Đô thị tỉnh Sóc Trăng;

 2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 4. Hội Cựu Chiến binh huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 5. Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 6. Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng;

 7. Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp, tỉnh Sóc Trăng;

 8. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 9. Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 10. Thanh tra huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng;

 11. Hội Chữ thập đỏ huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 12. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trang Khanh, xã Hoà Tú II, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

 13. Doanh nghiệp tư nhân Hiền Tiên, xã Gia Hoà 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

 14. Doanh nghiệp tư nhân Liêu Nguyên Hồng, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

 15. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khánh Sủng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

 16. Nhà hàng - Khách sạn Phong Lan 2 thuộc Công ty Cổ phần Thương mại - Du lịch tỉnh Sóc Trăng;

 17. Phòng Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng;

 18. Phòng Tổ chức Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng;

 19. Xí nghiệp Cấp nước huyện Vĩnh Châu thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước tỉnh Sóc Trăng;

 20. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

 21. Phòng Tổ chức Bộ máy thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng;

 22. Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng;

 23. Phòng Xây dựng Chính quyền thuộc Sở Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cá nhân.

 1. Ông Văn Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

 2. Bà Hứa Thị Kim Bính, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân tộc, tỉnh Sóc Trăng;

 3. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chánh Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng;

 4. Ông Trần Thanh Cần, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 5. Ông Lê Thanh Chúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

 6. Ông Trần Khắc Chung, Chánh Thanh tra huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 7. Ông Phan Ngọc Có, Trưởng phòng Phòng Công Thương huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 8. Bà Nguyễn Thu Cúc, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng;

 9. Ông Nguyễn Ngọc Cum, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Tân, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

 10. Ông Nguyễn Hữu Đại, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

 11. Ông Lê Văn Đáng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

 12. Ông Trần Minh Đàng, Trưởng phòng Phòng Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 13. Ông Lê Tấn Đạt, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh Sóc Trăng;

 14. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Nhân viên Phòng Kế hoạch Kinh doanh thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng;

 15. Ông Lê Hoàng Điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

 16. Ông Đinh Quốc Định, Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 17. Ông Trần Văn Đồ, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng;

 18. Ông Âu Văn Dự, Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết tỉnh Sóc Trăng;

 19. Ông Trần Minh Đức, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 20. Bà Lê Thị Mỹ Dung, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

 21. Ông Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

 22. Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng, tỉnh Sóc Trăng;

 23. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Thời sự - Chuyên mục, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng;

 24. Bà Văn Thị Mỹ Duyên, Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng;

 25. Ông Lê Minh Giàu, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng;

 26. Ông Phạm Văn Giàu, Tổ phó Tổ Bảo vệ Ban điều hành bến xe khách Sóc Trăng thuộc Sở Giao thông vận tải, tỉnh Sóc Trăng;

 27. Ông Huỳnh Thanh Giúp, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

 28. Ông Phạm Thanh Hai, quyền Trưởng phòng Phòng Nội chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 29. Ông Lâm Sơn Hải, Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước huyện Vĩnh Châu thuộc Công ty Trách nhiêm hữu hạn một thành viên Cấp nước Sóc Trăng;

 30. Ông Phạm Tiến Hải, Trưởng phòng, Thư ký Ban Điều hành Chương trình 135, Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Sóc Trăng;

 31. Bà Phạm Thị Hằng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 32. Ông Trần Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng;

 33. Ông Đỗ Tấn Hậu, Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng;

 34. Ông Trần Tấn Hiệp, Công chức Địa chính - Xây dựng xã Khánh Hoà, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 35. Ông Tiêu Hiệp, Phụ trách điều hành Sản xuất và Phân phối nước sạch thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước tỉnh Sóc Trăng;

 36. Ông Triệu Xuân Hinh, Lái xe Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 37. Bà Nguyễn Thị Minh Hoàng, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 38. Ông Lê Văn Hoàng (Thượng tọa Thích Minh Hồng), Phó Trưởng ban Ban Trị sự phật giáo tỉnh Sóc Trăng;

 39. Ông Huỳnh Văn Hồng, Trưởng phòng Phòng Y tế huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 40. Ông Ngô Vũ Hùng, Bí thư Huyện ủy Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

 41. Ông Hoàng Văn Hưng, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Sóc Trăng;

 42. Ông Trương Hoàng Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

 43. Ông Trần Văn Khải, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

 44. Ông Dương Quang Khánh, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng;

 45. Bà Phạm Lệ Lam, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

 46. Bà Lê Thị Hồng Loan, Phụ trách kế toán Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng;

 47. Ông Trần Thanh Lộc, Trưởng ban Ban Tổng hợp Chi cục Đăng kiểm, Sở Giao thông vận tải, tỉnh Sóc Trăng;

 48. Ông Trần Doãn Lợi, Trưởng phòng, Phó Tổng Biên tập Trang tin điện tử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng;

 49. Ông Võ Minh Luân, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

 50. Ông Sơn Lương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sóc Trăng;

 51. Ông Trịnh Công Lý, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tỉnh Sóc Trăng;

 52. Ông Bùi Công Lý, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

 53. Ông Đặng Thành Mậu, Chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng;

 54. Ông Chung Tấn Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

 55. Ông Trương Tấn Minh, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Bộ máy, Sở Nội vụ, tỉnh Sóc Trăng;

 56. Ông Trương Tài Minh, Trưởng phòng Phòng Quản lý Công sản thuộc Sở Tài chính, tỉnh Sóc Trăng;

 57. Bà Huỳnh Kim Muội, Nhân viên Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng;

 58. Bà Ngô Thị Bé Năm, Kế toán Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sóc Trăng;

 59. Bà Lâm Phi Nga, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Đã có thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

_______________________

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương