VÀ phát triển nông thôNtải về 22.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích22.3 Kb.

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục 01: DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 70/2010/TT-BNNPTNT, ngày 08 tháng 12 năm 2010của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


TT

Tên giống

Mã hàng

1

Giống lúa lai Nam Dương 99

1006-10-10-00

2

Giống lúa lai Thái Xuyên 111

1006-10-10-00

3

Giống lúa lai Nghi Hương 305

1006-10-10-00

4

Giống lúa thuần Nàng Xuân

1006-10-10-00

5

Giống lúa thuần OM 4218

1006-10-10-00

6

Giống lúa thuần OM 5472

1006-10-10-00

7

Giống lúa thuần OM 4088

1006-10-10-00

8

Giống lúa thuần OM 6161 (HG 2)

1006-10-10-00

9

Giống lúa thuần OM 6162

1006-10-10-00

10

Giống lúa thuần ML 202

1006-10-10-00

11

Giống lúa nếp Lang Liêu

1006-10-10-00

12

Giống ngô lai LVN 885

1005-10-10-00

13

Giống thuốc lá VTL 81

-

14

Giống cỏ lai CFSH 30

-

15

Giống cỏ lai CSSH 45

-

16

Giống cỏ lai CFPM 101


KT. BỘ TRƯỞNG


THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Diệp Kỉnh Tần
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương