Cục Hải quan thành phố Hải Phòngtải về 9.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.72 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

Số: 8088/TCHQ-GSQL


V/v: Nhập khẩu nhựa đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0212/CV-BEST ngày 02/12/2013 của Công ty Cổ phần Nhựa đường Thiết bị giao thông phản ánh vướng mắc về việc nhập khẩu nhựa đường phải lấy mẫu thí nghiệm mới cho thông quan và công văn số 11569/HQHP-GSQL ngày 10/12/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc báo cáo công điện đi số 327/GQ1 ngày 05/12/2013 và việc thực hiện văn bản pháp quy. Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Phản ánh tại công văn số 11569/HQHP-GSQL về việc chưa nhận được hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đối với công văn số 8907/HQHP-GSQL ngày 18/10/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về một số vướng mắc trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành thuộc nhóm 2 của các Bộ, Ngành liên quan:

Ngày 18/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6932/TCHQ-GSQL về việc thủ tục nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trả lời Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về những vướng mắc nêu tại công văn số 8907/HQHP-GSQL ngày 18/10/2013 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng dẫn trên. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra và chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6932/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2013.

2. Căn cứ theo quy định hiện hành về kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Các danh mục hàng hóa nhóm 2 do các Bộ, ngành ban hành) thì mặt hàng nhựa đường không thuộc diện phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Chỉ thị số 13/CT-BGTVT ngày 08/8/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông là văn bản nội bộ của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị trong ngành Giao thông vận tải, các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị tham gia dự án xây dựng công trình giao thông để đưa vào hợp đồng với các công ty nhập khẩu về yêu cầu chất lượng và chỉ tiêu kỹ thuật nhựa đường nhập khẩu, không phải là văn bản quy phạm pháp luật.

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định hiện hành để xem xét, giải quyết cho Doanh nghiệp./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cty CP Nhựa đường Thiết bị giao thông (thay trả lời);
(Tầng 7, Số 58 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh
: Uploaded -> danglien
danglien -> TỔng cục hải quan
danglien -> TỔng cục hải quan
danglien -> BỘ TÀi chính số: 1207/btc-cst v/v: Thực hiện cơ chế, chính sách áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
danglien -> BỘ TÀi chính số: 1230/btc-tchq v/v: Thực hiện Quyết định 9990/QĐ-bct về áp dụng thuế chống bán phá giá CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
danglien -> V/v: Tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục mầm non
danglien -> CỤc gsql về HẢi quan
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
danglien -> TỔng cục thuế Số: 1406/tct-kk v/v: Phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
danglien -> BỘ TÀi chính tổng cục thuế
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương