TÊn cơ quan, ĐƠn vị CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 16.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích16.37 Kb.
Mẫu BT3-ĐXDAKHCN


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày … tháng … năm 20…ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP TỈNH

(Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)


 1. Tên dự án khoa học và công nghệ (KH&CN): 1. Xuất xứ hình thành: (Nêu rõ nguồn hình thành của Dự án KH&CN, tên Dự án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...) 1. Lý do đề xuất: (Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện, Mức độ tác động đến phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương v.v...

Lưu ý:

- Nếu là đề xuất đặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu của Lãnh đạo Đảng, nhà nước cần trích dẫn đầy đủ;

- Nếu đặt hàng từ nguồn đề xuất của các tổ chức cá nhân cần tóm tắt ngắn gọn) 1. Mục tiêu: 1. Nội dung KHCN chủ yếu (Mỗi nội dung đặt ra có thể hình thành được một hoặc một số đề tài, dự án SXTN)


 1. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt:


 1. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra:


 1. Yêu cầu về mặt thời gian thực hiện:


 1. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả:


 1. Dự kiến nhu cầu kinh phí: 1. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả: (Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án)


 1. Dự kiến hiệu quả của Dự án KH&CN :

  1. Hiệu quả kinh tế - xã hội: (Cần làm rõ đóng góp của Dự án KH&CN đối với các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các đóng góp khác...)
  1. . Hiệu quả về khoa học và công nghệ: (Tác động đối với lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...)

Đơn vị..... cam kết có phương án sử dụng các kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 6 trang giấy khổ A4.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương