Tiªu chuÈn ngµnh tcn 335-98tải về 35.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích35.77 Kb.


Tiªu chuÈn ngµnh

TCN 335-98
Quy tr×nh Kü thuËt khö trïng

b»ng ph­¬ng ph¸p x«ng h¬i1. Ph¹m vi vµ ®èi t­îng ¸p dông:

Quy tr×nh nµy ¸p dông cho khö trïng x«ng h¬i c¸c vËt thÓ thuéc diÖn kiÓm dÞch thùc vËt.2. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa:

Trong quy tr×nh nµy c¸c thuËt ng÷ d­íi ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:2. 1. Khö trïng b»ng ph­¬ng ph¸p x«ng h¬i gäi t¾t lµ khö trïng x«ng h¬i, lµ diÖt trõ c¸c sinh vËt g©y h¹i b»ng h¬i ®éc, h¬i n­íc nãng hoÆc nh÷ng h¬i kh¸c.

2.2. Sinh vËt g©y h¹i bao gåm: S©u h¹i, bÖnh h¹i, cá d¹i, chuét vµ nh÷ng t¸c nh©n sinh vËt kh¸c cã thÓ bÞ diÖt b»ng thuèc khö trïng x«ng h¬i. Nh÷ng sinh vËt g©y h¹i nµy kh«ng chØ trªn thùc vËt , s¶n phÈm thùc vËt , cßn cã thÓ cã trªn nh÷ng vËt thÓ kh¸c.

2.3. §é kÝn cña khö trïng x«ng h¬i: Lµ møc ®é kh«ng cho h¬i ®éc tõ ph¹m vi khö trïng tho¸t ra bªn ngoµi.

2.4. Ph¹m vi khö trïng: Lµ mét kh«ng gian kÝn chøa nh÷ng vËt thÓ ®­îc khö trïng.

2.5. ChØ sè C.T: Lµ tÝch sè cña nång ®é h¬i thuèc vµ thêi gian ñ thuèc ®Ó tiªu diÖt mét loµi sinh vËt g©y h¹i trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ Èm ®é nhÊt ®Þnh.

2.6. Thêi gian ñ thuèc: Lµ thêi gian tÝnh tõ khi hoµn thµnh viÖc cho thuèc vµo trong ph¹m vi khö trïng ®Õn khi b¾t ®Çu th«ng tho¸ng.

2.7. LiÒu l­îng vµ nång ®é:

2.7. 1. LiÒu l­îng lµ l­îng thuèc khö trïng hoÆc l­îng ho¹t chÊt h¬i ®éc sö dông cho 01 ®¬n vÞ träng l­îng vËt thÓ khö trïng hoÆc ®¬n vÞ thÓ tÝch cña ph¹m vi khö trïng.

§¬n vÞ tÝnh Gram ho¹t chÊt /tÊn hoÆc Gram ho¹t chÊt/ m3.

2.7.2. Nång ®é lµ l­îng h¬i thuèc x¸c ®Þnh t¹i mét thêi ®iÓm, mét vÞ trÝ nhÊt ®Þnh trªn 01 ®¬n vÞ thÓ tÝch trong ph¹m vi khö trïng.

§¬n vÞ tÝnh phÇn triÖu (PPM) hoÆc % cña thÓ tÝch.

2.8. D­ l­îng thuèc: Lµ l­îng cßn l¹i cña ho¹t chÊt hoÆc chÊt dÉn xuÊt tõ ho¹t chÊt hoÆc nh÷ng phøc chÊt (do ph¶n øng cña h¬i thuèc víi thµnh phÇn cÊu t¹o cña vËt thÓ khö trïng) ë trong kh«ng khÝ hoÆc vËt khö trïng sau khi kÕt thóc khö trïng.

2.9. Ng­ìng an toµn: Lµ nång ®é cña h¬i thuèc cã trong kh«ng khÝ cho phÐp con ng­êi cã thÓ tiÕp xóc hµng ngµy mµ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng cã h¹i nµo.

3. Yªu cÇu cña kü thuËt khö trïng:

3.1. §¶m b¶o diÖt trõ c¸c sinh vËt g©y h¹i nªu ë môc 2.2.

3.2. §¶m b¶o an toµn cho ng­êi, ®éng vËt cã Ých vµ m«i tr­êng sinh th¸i.

3.3. Kh«ng g©y h¹i vËt thÓ ®­îc khö trïng.

3.4. VËt t­, trang thiÕt bÞ:


 • Thuèc khö trïng.

 • B¹t khö trïng.

 • VËt liÖu lµm kÝn: giÊy d¸n, hå (keo d¸n), ny lon, b¨ng dÝnh, r¾n c¸t.

 • C©n thuèc: 50kg, l00kg.

 • Dông cô më thuèc, tói ®ùng thuèc, èng dÉn thuèc.

 • M¸y ®o nång ®é h¬i thuèc.

 • MÆt n¹ chuyªn dïng vµ c¸c dông cô b¶o hé lao ®éng.

 • ThiÕt bÞ th«ng tho¸ng, ®¶o khÝ: qu¹t, m¸y hót h¬i, m¸y ®¶o khÝ.

 • M¸y ®o thuû phÇn, nhiÖt kÕ, Èm kÕ.

 • §ång hå kiÓm tra thêi gian.

 • BiÓn c¶nh giíi b»ng tiÕng ViÖt hoÆc b»ng tiÕng Anh (sö dông cho vËt thÓ khö trïng xuÊt khÈu).

 • ThiÕt bÞ chèng ch¸y næ.

 • Thuèc s¬ cÊp cøu tai n¹n lao ®éng.

4. C¸c b­íc khö trïng:

4.1. Kh¶o s¸t:

4.1.1. Mét sè ®Æc ®iÓm cña vËt thÓ ®­îc khö trïng cã liªn quan ®Õn kü thuËt khö trïng: • Lo¹i hµng, sè l­îng.

 • N¬i s¶n xuÊt, c¸ch ®ãng gãi, bao b×, ký, m· hiÖu, thêi gian s¶n xuÊt.

 • KÝch th­íc, ph¹m vi khö trïng vµ quy c¸ch s¾p xÕp vËt thÓ khö trïng.

4.1.2. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é, Èm ®é trong ph¹m vi khö trïng.

4.1.3. X¸c ®Þnh thµnh phÇn, mËt ®é sinh vËt g©y h¹i trong ph¹m vi khö trïng

4.1.4. X¸c ®Þnh thµnh phÇn, mËt ®é sinh vËt g©y h¹i ngoµi ph¹m vi khö trïng ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn sù l©y lan.

4.1.5. Kh¶o s¸t ph­¬ng tiÖn chøa vËt thÓ khö trïng ®Ó cã ph­¬ng ¸n lµm kÝn.

4.1.6. Kh¶o s¸t hÖ thèng ®iÖn, tho¸t n­íc, tho¸t khÝ liªn quan ®Õn ph¹m vi khö trïng.

4.1.7. Kh¶o s¸t ®Þa ®iÓm khö trïng liªn quan ®Õn vÖ sinh an toµn cho ng­êi ®éng vËt cã Ých vµ m«i tr­êng sinh th¸i.

4.1.8. LÊy mÉu ®¹i diÖn cña vËt thÓ tr­íc khi khö trïng, lËp biªn b¶n lÊy mÉu.

4.1.9. LËp biªn b¶n kh¶o s¸t khö trïng.4.2. LËp ph­¬ng ¸n khö trïng:

4. 2.1. Chän lo¹i thuèc khö trïng.

4.2.2 TÝnh liÒu l­îng sö dông.

Dùa vµo c¸c yÕu tè d­íi ®©y ®Ó quyÕt ®Þnh liÒu l­îng sö dông hîp lý:

* Loµi sinh vËt g©y h¹i

* Lo¹i vËt thÓ khö trïng, chÊt liÖu bao b× ®ãng gãi, quy c¸ch s¾p xÕp.

* NhiÖt ®é, Èm ®é trong ph¹m vi khö trïng.

* Thêi gian ñ thuèc .

4.2.3. Thêi gian ñ thuèc: Tuú thuéc chñng lo¹i thuèc khö trïng, nhiÖt ®é, Èm ®é, thuû phÇn cña vËt thÓ khö trïng.

4.2.4. LËp s¬ ®å ®Æt thuèc hoÆc ®Æt èng dÉn thuèc.

4.2.5. LËp danh s¸ch, sè l­îng kü thuËt viªn khö trïng.

4.3. Lµm kÝn ph¹m vi khö trïng: Tuú theo ph­¬ng tiÖn l­u chøa vËt thÓ khö trïng (hÇm tµu, toa tµu, trªn kho b·i, trong nhµ kho . . . ) mµ cã c¸c h×nh thøc lµm kÝn phï hîp (phñ b¹t , d¸n giÊy . . . ) nh­ng ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c bÞt kÝn c¸c khe, kÏ hë, c¸c hÖ thèng th«ng tho¸ng .....

4.4. KiÓm tra viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ b¶o hé lao ®éng.

4.5. §Æt thuèc hoÆc b¬m thuèc:

4.5.1. Cho thuèc vµo ph¹m vi khö trïng theo s¬ ®å ë môc 4.2.4.

4.5.2. §èi víi thuèc nhãm phosphine: Thuèc cho vµo trong tói v¶i máng khay kim lo¹i hoÆc vËt thÓ t­¬ng ®­¬ng kh¸c ®­îc ®Æt ë nhiÒu vÞ trÝ ®Ó ®¶m b¶o h¬i thuèc khuyÕch t¸n ®Òu vµ tiÖn thu dän b· thuèc sau khi khö trïng .

4.5.3. §èi víi nhãm thuèc x«ng h¬i d¹ng láng cã ®é bèc h¬i chËm th× b¬m thuèc l­u l­îng trung b×nh l,5kg/phót .4.6. C¶nh giíi khö trïng:

4.6.1. C¶nh giíi khö trïng cã Ýt nhÊt 02 ng­êi n¾m v÷ng kü thuËt, cã ®ñ ph­¬ng tiÖn c¶nh giíi ®Ó xö lý c¸c sù cè vÒ kü thuËt vµ sù cè an toµn (khö trïng trªn tµu biÓn hoÆc ph¹m vi khö trïng quy m« lín ).

4.6.2. NhiÖm vô cña kü thuËt c¶nh giíi:


 • C¾m biÓn c¶nh giíi vµ th«ng b¸o cho mäi ng­êi xung quanh ph¹m vi khö trïng biÕt ®Ó tr¸nh xa.

 • KiÓm tra sù rß rØ cña thuèc tõ ph¹m vi khö trïng ra ngoµi vµ cã biÖn ph¸p lµm kÝn kÞp thêi.

 • Xö lý c¸c sù cè ch¸y næ, ngé ®éc nÕu cã.

4.7. Th«ng tho¸ng: Khi kÕt thóc thêi gian khö trïng cÇn tiÕn hµnh:

4.7.1. Th«ng tho¸ng ph¹m vi khö trïng b»ng c¸c thiÕt bÞ: qu¹t, m¸y hót, hÖ thèng th«ng giã cña ph­¬ng tiÖn chøa vËt thÓ khö trïng .

4.7.2. Thêi gian th«ng tho¸ng phô thuéc sè l­îng vµ c«ng suÊt cña thiÕt bÞ th«ng tho¸ng, thÓ tÝch cña ph¹m vi khö trïng, l­îng thuèc sö dông, sù hÊp phô cña vËt thÓ khö trïng.

4.7.3. §o d­ l­îng h¬i thuèc trong ph¹m vi khö trïng sau khi th«ng tho¸ng.4.8. KÕt thóc khö trïng:

4.8.1. LÊy mÉu ®¹i diÖn vËt thÓ ®· ®­îc khö trïng.

4.8.2. Ph©n tÝch mÉu vµ l­u mÉu 03 th¸ng trong phßng thÝ nghiÖm theo yªu cÇu cña hîp ®ång.

4.8.3. NghiÖm thu kÕt qu¶ khö trïng: Chñ vËt thÓ hoÆc ®¹i diÖn chñ vËt thÓ cïng víi ®¬n vÞ thùc hiÖn khö trïng nghiÖm thu kÕt qu¶ khö trïng.PhÇn phô lôc

(Tham kh¶o)

LiÒu l­îng vµ thêi gian x«ng h¬i thùc vËt,

s¶n phÈm thùc vËt
I. Nhãm s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp:

Bao gåm: G¹o, lóa m× m¹ch, ®Ëu ®ç, s¾n l¸t, hµng m©y tre ®an, s¶n phÈm gç, cµ phª v.v...

a) §èi víi thuèc Methyl Bromide

* 32 gram/ m3/24 giê ë 30 - 40oC

* 40 gram/m3/24 giê ë 20 - 30oC

* 48 gram/m3/24 giê ë d­íi 20oC

* Tèi thiÓu 40 gram/ m3/24 giê ë nhiÖt ®é 20 - 30oC ®èi víi khö trïng hµng trªn tµu thuû

b) §èi víi thuèc Phosphine:

* 1 gram/m3/72 giê ë 30 - 40oC

* 2 gram /m3/72 giê ë 20 - 30oC

* 3 gram/m3/72 giê ë d­íi 20oC

- NÕu sö dông thuèc th­¬ng phÈm cã chÊt ho¹t ®éng lµ Magiª phospho (Mg3P2) th× thêi gian x«ng h¬i cã thÓ gi¶m xuèng 60 giê.II. Nhãm s¶n phÈm n«ng nghiÖp t­¬i sèng

Bao gåm: C¸c lo¹i rau cñ qu¶ t­¬i, c©y c¶nh, m¾t ghÐp, hom gièng vµ hoa c¸c lo¹i v.v..

§èi víi nh÷ng s¶n phÈm nµy chØ dïng thuèc Methyl Bromide víi th­¬ng phÈm cã hµm l­îng 99,4 % CH3 Br cã liÒu l­îng sau:

* 32 gram/m3/2 giê ë 30 - 40oC.

* 40 gram/m3/2-4 giê ë 20 - 30oC.

* 48 gram/m3/2-4 giê ë d­íi 20oC.

Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 70-1998/Q§-BNN-KHCN ngµy 6 th¸ng 5 n¨m 1998 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương