Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 480-2001tải về 77.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích77.93 Kb.
#21705

tiªu chuÈn trång trät 10 TCN 480-2001


Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 480-2001
QUY TR×NH Kü THUËT

TRåNG, ch¨m sãc vµ thu ho¹ch nh·n


(ë c¸c tØnh phÝa Nam)1

The Technical procedure for planting, caring, harvesting of longan in South part


1. Ph¹m vi ¸p dông:

Quy tr×nh nµy ®­îc ¸p dông cho c©y nh·n nhiÖt ®íi (Dimocarpus Longan (Lour.) steud) trång tõ Qu¶ng Nam - §µ N½ng trë vµo phÝa Nam.2- Yªu cÇu sinh th¸i:

2.1. NhiÖt ®é:

NhiÖt ®é b×nh qu©n hµng n¨m 21-27oC thÝch hîp cho c©y sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn. C©y nh·n cÇn mét thêi gian ng¾n víi nhiÖt ®é 15-22oC trong vµi tuÇn ®Ó tiÕn hµnh ph©n hãa mÇm hoa vµ sau ®ã lµ ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao h¬n kho¶ng 25-32oC cho hoa nh·n ph¸t triÓn.2.2. ¸nh s¸ng:

Nh·n cÇn ¸nh s¸ng, ¸nh s¸ng ph©n bè ®Òu bªn trong t¸n gióp c©y ra nhiÒu ®ät non. Trong qu¸ tr×nh sinh tr­ëng vµ ph¸t triÓn thÝch ¸nh s¸ng t¸n x¹ h¬n ¸nh s¸ng trùc x¹.2.3. N­íc:

Nh·n lµ c©y ­a Èm nh­ng kh«ng chÞu óng, nÕu ngËp 48 giê c©y sÏ chÕt. Khi gÆp kh« h¹n kÐo dµi lµm cho c©y sinh tr­ëng chËm, ra hoa vµ ®Ëu tr¸i khã kh¨n.2.4. §Êt ®ai:

§Êt c¸t pha thÞt, ®Êt ®á, ®Êt phï sa cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ thÝch hîp cho viÖc trång nh·n h¬n trªn c¸c lo¹i ®Êt kh¸c. C©y nh·n sinh tr­ëng tèt trong ®iÒu kiÖn ®Êt tho¸t n­íc, t¬i xèp, pH KClkho¶ng 5,5-6,5; ®é mÆn thÊp nhá h¬n 0,2%.3. ThiÕt kÕ v­ên:

3.1. §µo m­¬ng lªn lÝp (luèng):

Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long cÇn ph¶i ®µo m­¬ng lªn lÝp nh»m x¶ phÌn, mÆn vµ n©ng cao tÇng canh t¸c. LÝp cã chiÒu réng trung b×nh 7-8 m, m­¬ng réng 2-3 m, s©u 1-1,5 m. Vïng ®Êt cao ph¶i chän n¬i cã nguån n­íc hoÆc n­íc ngÇm ®Ó t­íi cho c©y nh·n vµo mïa kh«.3.2. Trång c©y ch¾n giã:

Khi qui ho¹ch v­ên nh·n tr­íc hÕt ph¶i trång c©y ch¾n giã. C©y ch¾n giã th­êng lµ c©y cã th©n to, kháe nh­: MÝt, Xoµi, Cãc, Dõa... , ®­îc trång däc theo phÝa ngoµi, th¼ng gãc víi h­íng giã chÝnh.3.3. MËt ®é vµ Kho¶ng c¸ch trång:

Nh·n trång c©y trong v­ên theo kiÓu sau: h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh nanh sÊu.


B¶ng 1: MËt ®é vµ kho¶ng c¸ch trång theo vïng


Vïng trång

MËt ®é trång (c©y/ha)

Kho¶ngc¸ch trång (m)

§ång B»ng S«ng Cöu Long

§«ng Nam Bé

MiÒn trung vµ Duyªn h¶i Nam Trung Bé


320

330


300

5 x 5

5 x 6


5 x 6,5

4. Chän gièng trång:

Chän c¸c gièng nh·n ®¹t n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt nh­: Nh·n Xuång c¬m vµng, Nh·n Super (nhãm nh·n long), Tiªu da bß (tiªu HuÕ).5. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc:

5.1. Thêi vô trång:

Vïng §BSCL, §«ng Nam Bé vµ T©y Nguyªn b¾t ®Çu trång nh·n khi mïa m­a æn ®Þnh, th­êng tõ th¸ng 6-7.

Vïng Duyªn H¶i Nam Trung Bé b¾t ®Çu trång nh·n vµo ®Çu mïa m­a, th­êng vµo th¸ng 8-9.

5.2. ChuÈn bÞ hè vµ c¸ch trång:


  • MiÒn §«ng, miÒn Trung vµ T©y Nguyªn: hè trång nh·n cã kÝch th­íc dµi x réng x s©u(1x1x 0,7 m). Trén ®Òu 20-40 kg ph©n chuång hoai, 1 kg super l©n vµ 0,5 kg v«i víi ®Êt mÆt råi g¹t xuèng hè. Khi trång ®Æt c©y gi÷a hè, mÆt bÇu cÇn cao h¬n mÆt ®Êt v­ên 20 cm, dïng dao c¾t ®¸y bÇu, r¹ch theo chiÒu däc cña bÇu ®Ó kÐo bao nilon lªn, nÐn ®Êt xung quanh bÇu, c¾m cäc gi÷ c©y, dïng r¬m hay cá kh« phñ kÝn gèc, t­íi n­íc ®ñ Èm.

  • §ång B»ng S«ng Cöu Long: nªn lµm m« trªn ®Êt ®· ®­îc lªn lÝp, m« ®Êt ®¾p thµnh h×nh trßn ®­êng kÝnh kho¶ng 0,6-0,8 m, ®é cao th­êng lµ 0,3-0,6 m, ®Êt ®¾p m« ®­îc trén víi hçn hîp 200-300 g super l©n; 0,5 kg v«i, 15-20 kg ph©n chuång hoai vµ tro trÊu. Khi trång dïng dao c¾t ®¸y bÇu, ®Æt c©y xuèng gi÷a m« vµ mÆt bÇu b»ng víi mÆt m«, r¹ch theo chiÒu däc cña bÇu ®Ó kÐo bao nilon lªn vµ ®¾p ®Êt l¹i nÐn ®Êt xung quanh, c¾m cäc gi÷ c©y con, dïng r¬m hay cá kh« phñ kÝn gèc, t­íi n­íc ®ñ Èm.

5.3. Tñ gèc gi÷ Èm:

H»ng n¨m nªn ®¾p thªm ®Êt vµo ch©n m«, vµo mïa n¾ng cÇn phñ kÝn xung quanh t¸n c©y b»ng r¬m, th©n ®Ëu hay cá kh«. Phñ c¸ch xa gèc 20 cm ®Ó phßng nÊm bÖnh g©y h¹i.5.4. Lµm cá vµ trång xen:

Khi c©y nh·n ch­a khÐp t¸n cÇn lµm s¹ch cá xung quanh gèc theo ®­êng kÝnh t¸n c©y, th«ng th­êng lµm 4-5 ®ît/n¨m, kÕt hîp bãn ph©n khi lµm cá. Nªn trång xen c©y hä ®Ëu ®Ó c¶i t¹o ®Êt vµ t¹o nguån ph©n h÷u c¬ cho c©y ¨n qu¶.5.5. T­íi n­íc:

NÕu trêi kh«ng m­a trong thêi gian tõ khi b¾t ®Çu ra hoa, qu¶ ph¸t triÓn vµ giai ®o¹n ph¸t triÓn cµnh sau khi thu ho¹ch cÇn ph¶i t­íi n­íc cho c©y ®Þnh kú 2 ngµy/ lÇn.5.6. TØa cµnh vµ t¹o t¸n:

5.6.1. T¹o t¸n: Khi c©y cßn nhá cÇn tØa bá ngän c©y c¸ch mÆt ®Êt kho¶ng 0,8-1 m vµ nh÷ng cµnh dÇy, cµnh v­ît, cµnh ®an chÐo trªn th©n c©y. TuyÓn chän vµ ®Ó l¹i 3-4 cµnh ph©n bè ®Òu theo c¸c h­íng, c¸ch nhau 10-20 cm. Cµnh thø nhÊt nªn c¸ch mÆt ®Êt 50-80 cm.

Sau khi trång 12-18 th¸ng tiÕn hµnh tØa bá nh÷ng cµnh mäc th¼ng ®øng, cµnh h­íng vµo gi÷a t¸n c©y, cµnh bÞ che khuÊt mäc gÇn gèc..., ®Þnh h­íng t¹o d¸ng c©y cã bé khung c¬ b¶n th«ng tho¸ng.

5.6.2. TØa cµnh: Hµng n¨m viÖc tØa cµnh bao gåm: cµnh mang hoa vô tr­íc, cµnh vµ l¸ bÞ s©u bÖnh, cµnh mäc n»m bªn trong t¸n vµ nh÷ng cµnh giµ. ViÖc tØa cµnh nµy ®­îc thùc hiÖn ngay sau khi thu ho¹ch.5.7. Bãn ph©n:

L­îng ph©n bãn cho nh·n cÇn c¨n cø vµo ®é lín cña c©y, s¶n l­îng qu¶ hµng n¨m, gièng vµ ®é mµu mì cña ®Êt ®Ó bãn ph©n.

5.7.1. Bãn ph©n thêi kú kiÕn thiÕt c¬ b¶n:

§èi víi c©y 1-3 n¨m tuæi: sau khi trång c©y nh·n b¾t ®Çu ra ®ît ®ät non thø 2 th× bãn ph©n. N¨m ®Çu tiªn c©y cßn nhá nªn pha ph©n vµo n­íc ®Ó t­íi, t­íi c¸ch gèc 20-25 cm ®Ó tr¸nh ph©n lµm ch¸y rÔ, hµng n¨m bãn thªm ph©n h÷u c¬ hoai môc 5-10kg/c©y.


B¶ng 2: LiÒu l­îng ph©n bãn cho c©y nh·n ë thêi kú kiÕn thiÕt c¬ b¶n

Tuæi c©y (n¨m)

Sè ®ît bãn (§ît/n¨m)

LiÒu l­îng bãn (g/c©y/n¨m)

N

T­¬ng ®­¬ng Urª

P2O5

T­¬ng ®­¬ng
Super l©n

K2O
T­¬ng ®­¬ng KCl

1

2

34 - 5

3 - 4


3

100

200


300

217

435


652

50

70

100303

424


606

100

150


200

167

250


333

5.7.2. Bãn ph©n thêi kú khai th¸c:

§èi víi c©y trªn 3 n¨m tuæi, sè l­îng ph©n bãn kÓ trªn t¨ng dÇn tõ 20-30% so víi c©y 3 n¨m, mçi n¨m sè lÇn bãn trong n¨m ®­îc chia ra nh­ sau:

LÇn 1: Sau khi thu ho¹ch qu¶ mét tuÇn bãn: 60%N + 60%P2O5 +25% K2O.

LÇn 2: Tr­íc khi c©y ra hoa 5 tuÇn bãn: 40% P2O5 + 25% K2O.

LÇn 3: §­êng kÝnh qu¶ kho¶ng 1cm bãn: 40%N + 25% K2O.

LÇn 4: Tr­íc khi thu ho¹ch qu¶ 1 th¸ng bãn: 25% K2O.

Hµng n¨m cÇn bãn thªm ph©n chuång hoai môc kho¶ng 10-20kg/ gèc/ n¨m hoÆc bãn ph©n tro trÊu, x¸c th©n ®Ëu, vá ®Ëu. Tïy t×nh h×nh sinh tr­ëng, n¨ng suÊt nh·n cña vô tr­íc mµ ®iÒu chØnh l­îng ph©n bãn NPK cho vô nh·n kÕ tiÕp.

5.7.3. Ph­¬ng ph¸p bãn ph©n:

Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long: §µo r·nh xung quanh gèc theo h×nh chiÕu t¸n c©y, s©u 10-20 cm cho ph©n vµo lÊp ®Êt l¹i, t­íi n­íc ®ñ Èm.

Vïng §«ng Nam Bé, Duyªn H¶i Nam Trung Bé: §µo r·nh xung quanh t¸n c©y réng 20-30 cm s©u 10-10 cm, l­îng ph©n bãn ®­îc cho vµo r·nh sau ®ã lÊp ®Êt l¹i, t­íi n­íc ®ñ Èm.5.8. Xö lý ra hoa:

5.8.1. Nh·n tiªu da bß:

Nh·n tiªu da bß 2 n¨m cã thÓ cho ®­îc 3 vô qu¶: sau khi thu ho¹ch qu¶ vô tr­íc tiÕn hµnh bãn ph©n, lo¹i bá nh÷ng cµnh c»n cçi, cµnh v« hiÖu. Khi l¸ nh·n cña ®ît thø 2 cã mµu xanh ®ät chuèi (th­êng gäi l¸ lôa) th× dïng dao hay nøa khoanh vá vßng trßn quanh th©n cµnh. ChØ khoanh vá trªn nh÷ng cµnh chÝnh vµ nªn ®Ó l¹i 1-2 cµnh th­êng ®­îc gäi lµ nh¸nh thë ®Ó tiÕp tôc quang hîp nu«i c©y. VÕt khoanh réng kho¶ng 1,5-2 mm (®èi víi cµnh nhá), 3-5 mm (®èi víi cµnh lín), dïng d©y nilon quÊn kÝn nhiÒu vßng vµo chç ®· kh¾c. Tõ lóc khoanh vá ®Õn khi nh·n ra hoa kho¶ng 20-35 ngµy (tïy vµo tuæi c©y), thêi gian nµy kh«ng ®­îc t­íi n­íc cho c©y. Khi thÊy ph¸t hoa nh·n ®· nhó ra ®­îc kho¶ng 5 cm th× th¸o bá d©y vµ b¾t ®Çu t­íi n­íc trë l¹i.

QUI TR×NH Xö Lý RA HOA TR£N C¢Y NH·N TI£U DA Bß

Thu ho¹ch qu¶

Bãn ph©n lÇn 1

TØa cµnh, t¹o t¸n


L¸ non ( c¬i 1)

Th¸o d©y khi ph¸t hoa dµi 5 cm

L¸ giµ

bãn ph©n lÇn 2


Tr­íc khi thu ho¹ch 1 th¸ng

Bãn ph©n lÇn 4Phun thuèc t¨ng ®Ëu qu¶

§Ëu qu¶

Bãn ph©n lÇn 3 vµ phßng ngõa s©u bÖnhL¸ lôa (khoanh vá)

L¸ non (c¬i 2)

Phun Schultz:20 g/8l n­íc

hay MKP:50g/8l n­íc


C¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ra hoa cã thÓ tãm t¾t nh­ sau

- Tõ tØa cµnh ®Õn khoanh cµnh: 60-90 ngµy (2-3 c¬i ®ät)

- Tõ khoanh cµnh ®Õn chuÈn bÞ në hoa : 30-35 ngµy.

- Tõ ra hoa ®Õn ®Ëu qu¶ : 25-30 ngµy.

- Tõ ®Ëu qu¶ ®Õn thu ho¹ch: 90-105 ngµy.

Tæng céng: Thêi gian tõ lóc khoanh vá ®Õn thu ho¹ch tr¸i nh·n: 5- 5,5 th¸ng.

5.8.2. Nh·n Xuång c¬m vµng vµ Xuång c¬m tr¾ng:

Nh·n Xuång c¬m vµng, c¬m tr¾ng mçi n¨m cho mét vô qu¶. Khi thu ho¹ch xong cÇn tØa cµnh. Bãn ph©n ®Çy ®ñ theo quy tr×nh t¹i môc 5.7.2, nªn phun thuèc ngõa s©u ph¸ h¹i l¸, ®ång thêi kÕt hîp phun mét sè lo¹i ph©n bãn l¸ cã hµm l­îng NPK, ®¹m cao nh­ (30-10-10) 10g/8-10 lÝt n­íc ®Ó nu«i bé l¸ ®ät cho tèt. B¾t ®Çu ng­ng t­íi n­íc khi l¸ cña ®ît ®ät thø 2 trë nªn giµ vµ b¾t ®Çu cho ®ît ®ät thø 3. §Õn khi c©y võa nhó hoa th× tiÕn hµnh t­íi n­íc trë l¹i. Trong thêi gian ngõng t­íi thÊy cã triÖu chøng c©y thiÕu n­íc th× cã thÓ t­íi nhÑ cho c©y.

5.8.3. Nhãm nh·n long, nh·n super:

Mét n¨m cã thÓ cho ®­îc 2 vô: vô chÝnh, tr¸i vô.


  • Vô chÝnh: Kho¶ng gi÷a ®Õn cuèi th¸ng 12 hoÆc ®Çu th¸ng 1 th× tiÕn hµnh bãn ph©n, tØa cµnh, söa t¸n c©y, th«ng th­êng tØa ®ät (®· thu qu¶) chØ ®Ó l¹i 3 ®«i l¸ kÐp cña cµnh mang qu¶, cã thÓ phun thªm c¸c lo¹i ph©n bãn l¸ cã hµm l­îng NPK, ®¹m cao nh­ (30-10-10) 10g/8-10 lÝt n­íc. Khi l¸ ®ät thø 2 chuyÓn tõ mµu ®á sang xanh nh¹t lµ thêi ®iÓm ph¸t hoa xuÊt hiÖn th× tiÕn hµnh t­íi n­íc trë l¹i.

  • Tr¸i vô: Sau khi thu ho¹ch nh·n vô chÝnh kho¶ng th¸ng 6-7 d­¬ng lÞch th× tØa cµnh vµ tiÕn hµnh bãn ph©n ®iÒu khiÓn cho c©y ra mét ®ît ®ät non. §Ó gióp cho c©y ra hoa ®ång lo¹t cã thÓ phun bæ sung thªm c¸c lo¹i ph©n bãn l¸ cã tØ lÖ NPK nh­ sau: 0-52-34; 10-60-10; 6-30-30 víi l­îng 10g/8-10 lÝt n­íc. Sau khi chïm hoa xuÊt hiÖn tiÕn hµnh t­íi n­íc trë l¹i.

5.9. T¨ng ®Ëu qu¶, h¹n chÕ rông qu¶ non

  • T¨ng ®Ëu qu¶: Dïng Progibb (GA3) nång ®é 10 ppm hoÆc H3BO3 víi 100 ppm phun vµo c¸c thêi ®iÓm: tr­íc khi c©y ra hoa, 30% hoa në vµ c©y võa ®Ëu qu¶ sÏ lµm t¨ng tû lÖ ®Ëu qu¶.

  • Kh¾c phôc rông qu¶ non: v­ên ph¶i trång c©y ch¾n giã, t­íi n­íc, bãn ph©n ®Çy ®ñ, phßng trõ s©u bÖnh vµ phun c¸c chÕ phÈm chèng rông qu¶ non nh­: CRT, Thiªn n«ng... phun vµo lóc tr­íc khi c©y ra hoa, 50% hoa në vµ sau ®Ëu qu¶.

5.10. Bao qu¶

Dïng l­íi, tói chuyªn dïng ®Ó bao qu¶ hoÆc tói nhùa PE cã ®ôc nh÷ng lç nhá sao cho n­íc kh«ng ®äng ë ®¸y tói trong qu¸ tr×nh bao qu¶. Thêi ®iÓm bao tèt nhÊt lµ tr¸i cã ®­êng kÝnh 1cm, chó ý phßng trõ s©u bÖnh tr­íc khi bao qu¶.6- Phßng trõ s©u, bÖnh:

6.1. Phßng trõ s©u h¹i:

6.1.1. S©u ®ôc g©n l¸ (Acrocercops hierocosma Meyr) lµ lo¹i g©y h¹i quan träng trªn nh·n, s©u non g©y h¹i vµo giai ®o¹n l¸ non, b»ng c¸ch ®ôc ¨n vµo g©n chÝnh cña l¸, lµm cho g©n l¸ bÞ h­, l¸ kh«ng ph¸t triÓn ®­îc hoÆc mÐo mã. Khi bÞ g©y h¹i ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¸c ®ît léc, lµm rông hoa, rông qu¶.

BiÖn ph¸p phßng trõ: tØa cµnh ®Ó c¸c ®ît ®ät ra tËp trung, t¹o ®iÒu kiÖn cho ong kÝ sinh ph¸t triÓn ®Ó h¹n chÕ s©u h¹i vµ tiÕn hµnh phun thuèc sím khi c©y võa ra ®ät non. Cã thÓ phun c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh­: Actara 25 WG 1g/b×nh 8 lÝt, Karate 2.5 EC liÒu l­îng 20 ml/ b×nh 8 lÝt; Supracide 40 ND10 ml/ b×nh 8 lÝt; Match 0.50 ND7-10 ml/ b×nh 8 lÝt, Cyper 25 ND 10 ml/ b×nh 8 lÝt.

6.1.2. Bä xÝt (Tessaratoma papilosa):

G©y h¹i chñ yÕu vµo giai ®o¹n c©y ra ®ät non, ra hoa, ®Ëu qu¶. Bä xÝt tr­ëng thµnh vµ Êu trïng ®Òu tËp trung chÝch hót lµm chÕt ®ät non, rông hoa, rông qu¶, lµm chÕt c¸c cµnh ph¸t hoa, ¶nh h­ëng lín ®Õn n¨ng suÊt vµ sinh tr­ëng cña c©y.

BiÖn ph¸p phßng trõ: CÇn tØa cµnh ®Ó c¸c ®ît hoa vµ ®ît ®ät non ra tËp trung, dïng vît b¾t con tr­ëng thµnh vµo s¸ng sím. C¸c loµi thiªn ®Þch nh­ kiÕn vµng, ong kÝ sinh cã thÓ tÊn c«ng trªn trøng, cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ong kÝ sinh ph¸t triÓn nh»m h¹n chÕ sù g©y h¹i cña bä xÝt, ®ång thêi phun thuèc khi mËt ®é bä xÝt cao, cã thÓ dïng c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh­: Supracide 40 ND liÒu l­îng 10 ml/ b×nh 8 lÝt; Match 0.50ND liÒu l­îng 10 ml/ b×nh 8 lÝt; Alphan 5EC 0,3-0,5lÝt/ha, Bian 40EC 1-2 lÝt/ha, Fastac 5 EC 5-7 ml/ b×nh 8 lÝt.

6.1.3. S©u ®ôc tr¸i (Conogethes punctiferalisAcrocerops cramerella snellen). §©y lµ lo¹i g©y h¹i rÊt quan träng, .Êu trïng g©y h¹i c¶ giai ®o¹n qu¶ non ®Õn qu¶ tr­ëng thµnh. Khi ®ôc vµo bªn trong qu¶ lµm cho qu¶ bÞ h­, thèi vµ rông, c©y cã qu¶ chïm th­êng bÞ g©y h¹i nÆng.

BiÖn ph¸p phßng trõ: Dïng bÉy ®Ìn ¸nh s¸ng ®Ó bÉy s©u tr­ëng thµnh, c¾t bá nh÷ng qu¶ bÞ h¹i ®em tiªu hñy, tØa qu¶ trªn chïm vµ phun c¸c lo¹i thuèc: Karate 2.5 EC liÒu l­îng 20 ml/ b×nh 8 lÝt; Basudin 40EC 1,2-1,8lit/ha Match 0.50 ND7-10 ml/ b×nh 8 lÝt.

6.1.4. KiÕn v­¬ng (Orytic Rhinoceros): G©y h¹i b»ng c¸ch c¾n ph¸ qu¶ lµm cho qu¶ bÞ h­ hoÆc rông ¶nh h­ëng ®Õn n¨ng suÊt c©y. KiÕn v­¬ng g©y h¹i ë giai ®o¹n tr­ëng thµnh, trøng ®­îc ®Î d­íi ®Êt n¬i cã nhiÒu chÊt h÷u c¬ hoai môc.

BiÖn ph¸p phßng trõ: vÖ sinh v­ên s¹ch sÏ, lÊp c¸c hè chøa r¸c, lo¹i trõ c¸c ký chñ trung gian nh­ c©y ®ñng ®Ønh (Caryota sp.), chµ lµ (Phoenix sp.), bu«ng (Corypha sp.) trång c©y che ch¾n h¹n chÕ kiÕn tr­ëng thµnh tõ n¬i kh¸c bay ®Õn.

6.2. Phßng trõ bÖnh h¹i:

6.2.1. BÖnh ®èm rong l¸: BÖnh nµy do rong Cephaleuros virescens g©y bÖnh h¹i kh¸ nghiªm träng trªn l¸, nhÊt lµ nh÷ng th¸ng m­a Èm, ®èm bÖnh cã h×nh trßn lóc ®Çu nhá kho¶ng 3-5 mm h¬i nh« lªn trªn mÆt l¸, do rong ph¸t triÓn thµnh líp nhung mÞn, mµu xanh h¬i vµng. §èm bÖnh trßn cã thÓ ph¸t triÓn h¬n 1 cm khi ®ã ®èm bÖnh cã mµu n©u, gi÷a cã phÊn mµu vµng n©u, mÆt d­íi cña vÕt bÖnh cã mµu n©u nh¹t ®Õn sËm. Trªn mét l¸ cã thÓ cã nhiÒu ®èm lµm cho l¸ bÞ vµng vµ rông sím.

Phßng trÞ bÖnh b»ng phun c¸c lo¹i thuèc nh­: Score 250 ND liÒu l­îng 3- 5 ml/b×nh 8 lÝt ; Tilt super 300ND 3-5 ml/ b×nh 8 lÝt.

6.2.2. BÖnh ®èm bå hãng: BÖnh ®èm bå hãng do nÊm Meliola sp. g©y h¹i chñ yÕu ë mÆt d­íi l¸, ®èm bÖnh h×nh h¬i trßn víi viÒn kh«ng ®Òu, kÝch th­íc 1-3 mm, trªn bÒ mÆt ®èm bÖnh mµu ®en h¬i sÇn sïi, mÆt d­íi l¸ cã thÓ cã nhiÒu ®èm nh­ng th­êng rêi nhau.

Phßng trÞ bÖnh nµy cã thÓ sö dông c¸c lo¹i thuèc gèc ®ång ë nång ®é 0,2%, Bonaza 5-10 ml/ b×nh 8 lÝt, Score 250 ND liÒu l­îng 3- 5 ml/b×nh 8 lÝt.

6.2.3. BÖnh kh« ch¸y hoa (do nÊm Phyllostista sp. g©y ra): Khi c©y bÞ bÖnh, c¸nh hoa cã nh÷ng vÕt ®en nhá b»ng ®Çu kim, hoa bÞ vµng sau ®ã kh« vµ rông. Phßng trÞ b»ng c¸c lo¹i thuèc gèc ®ång hoÆc Benomyl nång ®é 0.1%, Tilt super 300ND 3-5 ml/ b×nh 8 lÝt.


6.2.4. BÖnh phÊn tr¾ng (do nÊm Oidium sp g©y ra): Khi c©y bÞ bÖnh hoa bÞ xo¾n vÆn, kh« ch¸y, qu¶ non bÞ nhiÔm bÖnh qu¶ sÏ nhá, cã mµu n©u, vá qu¶ bÞ ®ãng phÊn tr¾ng, nhÊt lµ ë vïng gÇn cuèng. Qu¶ lín h¬n nÕu nhiÔm bÖnh th­êng bÞ thèi n©u lan dÇn toµn qu¶, phÇn thÞt tr¸i bÞ thèi nhòn, ch¶y n­íc.

V­ên ®­îc c¾t tØa tho¸ng, ¸nh s¸ng mÆt trêi xuyªn qua ®­îc t¸n l¸ sÏ h¹n chÕ ®­îc sù ph¸t triÓn cña bÖnh. Phßng trÞ bÖnh b»ng c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh­: Bayfidan 250 EC; Nustar 40EC; Kumulus DF 80 8-10g/ b×nh 8 lÝt.

6.2.5. BÖnh thèi tr¸i (do nÊm Phytophthora sp. g©y ra): BÖnh xuÊt hiÖn vµ g©y h¹i nÆng trªn qu¶ nh·n tr­ëng thµnh, ®Æc biÖt lµ trong mïa m­a, bÖnh ph¸t triÓn vµ l©y lan rÊt nhanh. Qu¶ bÖnh th­êng bÞ thèi n©u, lan dÇn tõ cuèng qu¶ xuèng phÝa d­íi, thÞt qu¶ bÞ thèi nhòn, ch¶y n­íc, h¬i chua vµ cã thÓ thÊy t¬ nÊm tr¾ng ph¸t triÓn trªn ®ã.

Phßng trÞ bÖnh: C¾t bá vµ thu gom c¸c qu¶ bÖnh bÞ r¬i rông trong v­ên ®em ®i tiªu hñy, phun c¸c lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt nh­: Tilt Super 300 ND 3-5 ml/b×nh 8 lÝt; Ridomyl MZ-72 BHN 20-25g/ b×nh 8 lÝt; Mataxyl 25WP 20 g/ b×nh 8 lÝt; Aliette 80WP 10g/ b×nh 8 lÝt.


7. Thu ho¹ch


Khi thu ho¹ch dïng kÐo c¾t c¶ chïm mang qu¶.

Dïng bao nilon PE (Poly ethylene) cã 15-25 lç nhá/dm2 ®Ó b¶o qu¶n nh·n.Chó ý: Khi thu ho¹ch cÇn b¶o ®¶m thêi gian c¸ch ly theo h­íng dÉn sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt.


1 Ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 120/2001/Q§/BNN cña Bé tr­ëng Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 2001

tải về 77.93 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương