Tiªu chuÈn ngµnh 10 tcn 385-99tải về 197.89 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích197.89 Kb.

tiªu chuÈn trång trät 10 TCn 385-99

Tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 385-99

quy tr×nh b¶o qu¶n

tËp ®oµn gièng t»m l­ìng hÖ vµ t»m ®éc hÖ11. §èi t­îng vµ ph¹m vi ¸p dông:

 • Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®èi víi t»m d©u (Bombyx morie) ®Ó b¶o qu¶n tËp ®oµn gièng t»m l­ìng hÖ vµ ®éc hÖ t¹i c¸c c¬ së nu«i vµ gi÷ gièng t»m.

 • Môc ®Ých cña c«ng t¸c b¶o qu¶n lµ gi÷ ®­îc ®Æc tr­ng, ®Æc tÝnh ban ®Çu cña gièng, kh«ng ®Ó mÊt gièng, tho¸i ho¸ gièng vµ lÉn gièng.

2. ThuËt ng÷:

Trong tiªu chuÈn nµy c¸c thuËt ng÷ sau ®©y ®­îc hiÓu nh­ sau:2.1. H­u miªn (diapause): Lµ ®Æc tÝnh t¹m ngõng sinh tr­ëng, ph¸t triÓn cña c«n trïng. T»m d©u h­u miªn ë giai ®o¹n trøng. §iÒu kiÖn nhiÖt ®é thÝch hîp víi tÝnh h­u miªn cña trøng t»m lµ 5oC.

2.2. ¦íp l¹nh trøng t»m: §Ó gi¶i thÓ tÝnh h­u miªn.

2.3. Xö lý trøng t»m b»ng axit HCl: §Ó ph¸ vì tÝnh h­u miªn, kÝch thÝch cho trøng në ®Òu vµ tËp trung.

3. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n:

3.1. VËt t­ vµ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt:

 1. Nhµ nu«i t»m, nhµ ®Ó d©u, nhµ ®Ó nÐ, nhµ nh©n gièng, nhµ b¶o qu¶n trøng, kho l¹nh. Ph¶i cã l­íi chèng chuét nhÆng vµ c¸c thiªn ®Þch h¹i kh¸c.

 2. Ph¶i cã ®ñ dông cô, vËt t­ cho nu«i t»m vµ nh©n gièng: nong, nia, ®òi, nÐ, dao, thít, phÔu cho ngµi ®Î trøng, giÊy crap, hép b¾t ngµi.

 3. KÝnh hiÓn vi cã ®é phãng ®¹i 600 lÇn.

 4. Nhµ vµ dông cô nu«i t»m ph¶i xö lý s¸t trïng triÖt ®Ó.

 5. L¸ d©u ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ kh«ng nhiÔm ®éc tè.

 6. Clorua v«i, foocmol, axit HCl.

3.2. Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n:

3.2.1. B¶o qu¶n vµ xö lý trøng gièng: • Sau khi ngµi ®Î, trøng ®­îc thu ngay s¸ng h«m sau, ph¶i ®¸nh sè æ vµ sè tê trøng ®Ó kiÓm tra bÖnh, ngµi ®­îc thu riªng ®¸nh sè thø tù theo quy ®Þnh ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn.

 • Trøng tr­íc khi h·m l¹nh hoÆc sau khi xuÊt khái kho l¹nh ph¶i b¶o qu¶n ë nhiÖt ®é trung gian 151oC trong 1-2 ngµy.

 • C¸c ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ xö lý trøng t»m b»ng axit HCl: Tuú theo yªu cÇu cña c«ng t¸c gi÷ gièng mµ chia lµm 3 ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ xö lý trøng kh¸c nhau:

 • Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ xö lý trøng tr¾ng:

 • Thêi gian ®­a trøng vµo l¹nh : Sau khi ®Î 25 giê ë nhiÖt ®é 25-27 oC.

 • NhiÖt ®é ­íp l¹nh: 3-5 oC:

 • Thêi gian ­íp l¹nh: Tèi ®a 15 ngµy.

 • Tuú theo tõng gièng tiÕn hµnh xö lý trøng tr¾ng b»ng axit HCl víi c«ng thøc sau:

+ Tû träng axit: 1,070- 1,075.

+ NhiÖt ®é dung dÞch axit: 45-46oC.

+ Thêi gian ng©m trøng trong axit: 5-6 phót.


 • Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ xö lý trøng hång:

 • Thêi gian ®­a trøng vµo l¹nh: Sau khi ®Î 48-50 giê ë nhiÖt ®é 25-27oC, trøng ®· chuyÓn thµnh mµu hång.

 • NhiÖt ®é ­íp l¹nh : 3-5oC.

 • Thêi gian ­íp l¹nh: 40-50 ngµy.

 • C«ng thøc xö lý trøng:

+ Tû träng axit: 1,1

+ NhiÖt ®é dung dÞch axit: 46oC.

+ Thêi gian ng©m trøng trong axit: 5-6 phót


 • Thêi gian ­íp l¹nh : 60-70 ngµy.

 • C«ng thøc xö lý trøng:

+ Tû träng axit: 1,090.

+ NhiÖt ®é dung dÞch axit: 46 oC.

+ Thêi gian ng©m trøng trong axit: 5-6 phót


 • Thêi gian ­íp l¹nh trªn 90 ngµy: kh«ng xö lý.

 • Ph­¬ng ph¸p b¶o qu¶n vµ xö lý trøng ®en:

§©y lµ ph­¬ng ph¸p chñ yÕu hay dïng nhÊt.

 • Thêi gian ®­a trøng vµo l¹nh: Sau khi ®Î ë nhiÖt ®é 25 - 27oC, trøng ®· cã mµu cè ®Þnh cña gièng.

 • C«ng thøc xö lý:

+ Tû träng axit: 1,090-1,10

+ NhiÖt ®é dung dÞch axit: 45-46 oC.

+ Thêi gian ng©m trøng trong axit: 6 phót

Chó ý: Khi xö lý trøng t»m b»ng axit HCl cÇn pha thªm dung dÞch foocmol ®Ó tr¸nh rông trøng, nång ®é foocmol 2% dung dÞch xö lý . Sau khi xö lý ph¶i röa trøng nhiÒu lÇn b»ng n­íc s¹ch vµ ph¬i trong phßng b¶o qu¶n trøng hoÆc n¬i tho¸ng m¸t.

3.2.2. Êp trøng: • Phßng Êp trøng ph¶i th«ng tho¸ng, ¸nh s¸ng ph¶i ®¶m b¶o ®ñ 16 giê s¸ng vµ 8 giê tèi, nhiÖt ®é Êp trøng ph¶i b»ng nhiÖt ®é nu«i t»m con: 26-27oC, Èm ®é 80-90%.

 • Khi trøng chuyÓn mµu xanh (ghim) ph¶i gãi trøng ®Ó h·m tèi 1 ngµy tr­íc khi b¨ng. Trøng ®­îc lÊy tõ 24 æ theo ph­¬ng ph¸p c¾t 1/4 æ trøng.

3.2.3. Nu«i t»m:

 • Thêi vô nu«i t»m thÝch hîp nhÊt lµ mïa xu©n vµ mïa thu.

 • Nhµ nu«i t»m ph¶i th«ng tho¸ng, ®ñ ¸nh s¸ng.

 • D©u cho t»m ¨n ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng.

 • T»m nu«i theo m«, mçi gièng nu«i 3 m«, ®Ó riªng tõng gièng theo nong hay theo ®òi.

 • Khi t»m ngñ b¾t t»m ngñ muén, t»m cßi kÑ, t»m bÖnh ®Ó chiÕu kÝnh kiÓm tra bÖnh.

 • T»m lín mçi gièng nu«i 3 m«, mçi m« nu«i riªng mét nong 300 con. T»m ®­îc ®Õm sau b÷a d©u thø 2 cña tuæi 4 theo ph­¬ng ph¸p lÊy ngÉu nhiªn, cã biÓu theo dâi riªng tõng nong.(Phô lôc 1).

 • Vµo ngµy thø 3 cña tuæi 5 ph¶i chän t»m ®óng d¹ng, lo¹i bá t»m lÉn c¬ giíi, tuyÖt ®èi tr¸nh ®Ó lÉn gièng.

 • NhiÖt ®é nu«i t»m con 27-28 oC, Èm ®é 80-90 %.

 • NhiÖt ®é nu«i t»m lín 24-25 oC, Èm ®é 70-80%.

 • Khi t»m ngñ dËy ph¶i s¸t trïng m×nh t»m b»ng v«i bét hay thuèc s¸t trïng tr­íc khi cho t»m ¨n 30 phót.

 • Khi t»m chÝn lªn nÐ riªng theo tõng m«, tr¸nh ®Ó t»m bß lung tung lÉn gièng, nhiÖt ®é phßng nÐ 27-28oC, Èm ®é 60-70%.

3.2.4. KÐn:

 • Khi t»m ho¸ nhéng 1 ngµy th× gì kÐn, kh«ng gì kÐn khi nhéng qu¸ non, nªn gì kÐn khi nhéng cã mµu vµng r¬m.

 • KÐn gì ph¶i ®Ó riªng theo m«, theo gièng vµ tiÕn hµnh ®iÒu tra c¸c chØ tiªu theo phô lôc 2,3.

 • Phßng b¶o qu¶n kÐn cÇn th«ng tho¸ng, nhiÖt ®é 24-25oC, Èm ®é 80-90%.

3.2.5. Ngµi:

 • Lo¹i bá con ngµi c¸nh qu¨n, bông phÖ, nh©n gièng theo ph­¬ng ph¸p lai trong dßng vµ nh©n chÐo ®Ó tr¸nh tho¸i ho¸.

 • Phßng cho ngµi giao phèi ph¶i ®¶m b¶o yªn tÜnh, tho¸ng m¸t, tèi.

 • Thêi gian giao phèi Ýt nhÊt lµ 4 giê, nhiÖt ®é 24-25oC, Èm ®é 80-90%.

 • Cho ngµi ®Î theo æ ®¬n vµ ph¶i ghi tªn gièng, ngµy ®Î trøng.

 • Trøng thu ngay vµo s¸ng h«m sau, khi thu cÇn chän nh÷ng æ ®¹t tiªu chuÈn vµ ®¸nh sè æ, sè tê trøng, lo¹i bá c¸c æ trøng xÊu.

 • Khi thu trøng cÇn b¾t ngµi ®Ó kiÓm tra bÖnh.

3.3. Phßng bÖnh h¹i t»m:

 • Gièng míi ®­a vÒ ph¶i nu«i c¸ch ly.

 • D©u cho t»m ¨n ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ vÖ sinh.

 • C¸c phÕ phÈm nh­: Ph©n t»m, t»m bÖnh, kÐn thèi ph¶i ®­îc xö lý b»ng v«i bét hoÆc foocmol, ñ kü vµ ch«n s©u.

 • Ph¶i lo¹i bá c¸c æ trøng bÞ bÖnh.
Phô lôc 1

BiÓu theo dâi nu«i t»mTªn gièng ......................... løa ....................... n¨m......................... ký hiÖu l«.....……


Ký hiÖu l« løa tr­íc ..................................................®Æc ®iÓm t»m.................……….


Tuæi

Ngµy, giê th¸ng

Thêi gian

T»m lo¹i bá

Sè t»m nu«i

L­îng d©u ¨n

¨n

Ngñ

BÖnhNgñ muén

B¨ng t»m

Ngñ 1


DËy 2

Ngñ 2


DËy 3

Ngñ 3


DËy 4

Ngñ 4


DËy 5

ChÝn bãi


ChÝn ré

ChÝn hÕt


T»m kh«ng lªn nÐ

T»m chÕt nÐCéngPhô lôc 2

B¶ng ®iÒu tra tæng hîp kÐn

Ph©n lo¹i

Tæng sè kÐn

Nhéng chÕt

Tû lÖ nhéng (%)

Träng l­îng nhéng (g)

KÐn tèt

KÐn ®«i

KÐn xÊu

CéngChØ tiªu

KÐn c¸i

KÐn ®ùc

B×nh qu©n

20

BQ

20

BQ

Toµn kÐn (g)
Vá kÐn (g)
Tû lÖ vá (%)
Ngµy ®iÒu tra..........................................................

Mµu kÐn .................................................................

D¹ng kÐn................................................................

XÕp lo¹i l« kÐn .......................................................

Ng­êi ®iÒu tra.........................................................

NhËn xÐt l« kÐn.......................................................
Phô lôc 3

B¶ng ®iÒu tra c¸ thÓ kÐn

Tªn gièng...................løa.............n¨m................ ngµy ®iÒu tra.............ký hiÖu l«.....…..

KÐn c¸i

STT

K

V

%

K2

V2KÐn ®ùc

STT

K

V

%

K2

V2

1


21
2


22
3


23
4


24
5


25
6


26
7


27
8


28
9


29
10


30
11


31
12


32
13


33
14


34
15


35
16


36
17


37
18


38
19


39
20


40
x


x
§Æc ®iÓm kÐn...............................................................................

XÕp lo¹i l« kÐn.............................................................................

Ng­êi ®iÒu tra..............................................................................

NhËn xÐt gièng............................................................................


Phô lôc 4

Mét sè c«ng thøc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu c¬ b¶n


1. C¸c chØ tiªu giai ®o¹n t»m:

1.1. Tæng sè trøng trªn 1 æ

1.2. Tû lÖ në cña trøng:


Tû lÖ në (%) =

Tæng sè trøng në

x 100

Tæng sè trøng

1.3. D¹ng t»m ë tuæi 5 : (tÝnh theo chÊm , tr¬n , dÇu . . . . ) .

1.4. Søc sèng t»m, nhéng:Søc sèng t»m, nhéng =

Sè kÐn cã nhéng sèng

x 100Sè t»m thÝ nghiÖm - sè t»m gi¶m kh«ng liªn quan ®Õn søc sèng

1.5. Tû lÖ t»m bÖnh:

Tû lÖ t»m bÖnh =

Sè kÐn cã nhéng sèng

x 100

Sè t»m nu«i


2. C¸c chØ tiªu giai ®o¹n kÐn:

2.1. Träng l­îng kÐn 1 æ

2.2. Ph©n lo¹i kÐn : KÐn tèt, kÐn xÊu, kÐn ®«i, kÐn chÕt nhéng


  1. §iÒu tra tû lÖ nhéng chÕt:

Tû lÖ nhéng chÕt =

Sè kÐn chÕt nhéng

x100


Tæng sè kÐn ®iÒu tra

2.4. Chän kÐn theo ®Æc tÝnh gièng: Mµu s¾c, nÕp nh¨n, d¹ng kÐn

2.5. §iÒu tra phÈm chÊt kÐn gièng:

- Träng l­îng toµn kÐn (g)

- Träng l­îng vá kÐn (g)

- TÝnh tû lÖ vá kÐn


Tû lÖ vá kÐn % =

Träng l­îng vá kÐn

x 100

Träng l­îng toµn kÐn

3. Mét sè chØ tiªu theo dâi vÒ t¬.

3.1. ChiÒu dµi t¬ ®¬n

3.2. ChiÒu dµi lªn t¬

3.3. Tû lÖ lªn t¬

3.4. Tû lÖ t¬ nân

3.5. HÖ sè tiªu hao nguyªn liÖu

3.6. §é m¶nh t¬ ®¬n

3.7. §é s¹ch3.8. §é gai gót1 Ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè: 114/1999-Q§-BNN-KHCN ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 1999 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương