Tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt 10 tcn 406 2000tải về 26.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.08.2016
Kích26.79 Kb.

tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt

10 TCN 406 - 2000


Nhãm B & C

tiªu chuÈn ngµnh

10 TCN 406 - 2000


Thuèc trõ s©u chøa ho¹t chÊt flufenoxuron

Yªu cÇu kü thuËt vµ ph­¬ng ph¸p thö


Insecticides containing flufenoxuron

Physical, chemecal properties and analysis
1. Ph¹m vi ¸p dông:

Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho flufenoxuron kü thuËt; Thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) cã chøa 5% ho¹t chÊt flufenoxuron d¹ng nhò dÇu, dïng lµm thuèc trõ s©u h¹i c©y trång.2. Quy ®Þnh chung:

2.1. LÊy mÉu: Theo Tiªu chuÈn ngµnh sè 10 TCN 386-99

2.2. Ho¸ chÊt thuèc thö: Thuèc thö, ho¸ chÊt, dung m«i lµ lo¹i tinh khiÕt ph©n tÝch.

2.3. C©n sö dông cã ®é chÝnh x¸c: 0,00001 g.

2.4. C¸c phÐp thö tiÕn hµnh Ýt nhÊt trªn hai l­îng c©n mÉu thö, kÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.

3. Yªu cÇu kü thuËt:

3.1. Flufenoxuron kü thuËt:

Flufenoxuron kü thuËt lµ tinh thÓ mÞn mµu tr¾ng, kh«ng mïi víi thµnh phÇn chÝnh lµ flufenoxuron vµ mét phÇn t¹p chÊt do qu¸ tr×nh s¶n xuÊt g©y ra.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña flufenoxuron kü thuËt ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 1

B¶ng 1


Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh


1. D¹ng bªn ngoµi

Tinh thÓ mÞn mµu tr¾ng, kh«ng mïi

2. Hµm l­îng flufenoxuron ®¨ng ký A tÝnh theo % khèi l­îng

A  2,5

3.2. Thuèc trõ s©u cã chøa 5% ho¹t chÊt flufenoxuron d¹ng nhò dÇu.

Thuèc trõ s©u cã chøa 5% ho¹t chÊt flufenoxuron d¹ng nhò dÇu lµ hçn hîp cña 5% khèi l­îng ho¹t chÊt flufenoxuron víi phÇn cßn l¹i lµ dung m«i vµ c¸c chÊt phô gia.

C¸c chØ tiªu ho¸ lý cña thuèc trõ s©u cã chøa 5% ho¹t chÊt flufenoxuron d¹ng nhò dÇu ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh trong b¶ng 2:

B¶ng 2


Tªn chØ tiªu

Møc quy ®Þnh

1. D¹ng bªn ngoµi

ChÊt láng trong suèt, kh«ng mµu

2. §é bÒn nhò t­¬ng (dung dÞch 5% trong n­íc chuÈn D)

  • §é tù nhò ban ®Çu

  • §é bÒn nhò t­¬ng sau 30 phót, líp kem lín nhÊt

  • §é bÒn nhò t­¬ng sau 2 giê, líp kem lín nhÊt

  • §é t¸i nhò sau 24 giê

  • §é bÒn nhò t­¬ng cuèi cïng sau 24,5 giê, líp kem lín nhÊt

Hoµn toµn

2ml


4ml

Hoµn toµn


4ml

3. Hµm l­îng flufenoxuron, tÝnh theo % khèi l­îng

5  0,5

4. Ph­¬ng ph¸p thö:

4.1. X¸c ®Þnh d¹ng bªn ngoµi

B»ng m¾t th­êng4.2. X¸c ®Þnh ®é bÒn nhò t­¬ng

Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 3711-82, môc 3.54.3. X¸c ®Þnh hµm l­îng ho¹t chÊt flufenoxuron

4.3.1. Nguyªn t¾c

Hµm l­îng flufenoxuron ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p s¾c ký láng cao ¸p, detector tö ngo¹i, cét pha ®¶o. KÕt qu¶ ®­îc tÝnh to¸n dùa trªn sù so s¸nh gi÷a sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pic mÉu thö vµ sè ®o diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pÝc mÉu chuÈn.

4.3.2. Ho¸ chÊt, dông cô, thiÕt bÞ

Acetonitrile

Propan-2-ol

1,4-dioxan

ChÊt chuÈn flufenoxuron ®· biÕt tr­íc hµm l­îng

B×nh ®Þnh møc dung tÝch 10ml

C©n ph©n tÝch

M¸y s¾c ký láng cao ¸p, detector tö ngo¹i

M¸y tÝch ph©n kÕ

Cét Zorbax ODS (250 x 4,6 mm) hoÆc t­¬ng ®­¬ng

Micro xylanh b¬m mÉu 50 l

4.3.3. ChuÈn bÞ dung dÞch

4.3.3.1. Dung dÞch mÉu chuÈn

C©n kho¶ng 0,01g chÊt chuÈn flufenoxuron chÝnh x¸c tíi 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, ®Þnh møc ®Õn v¹ch b»ng 1,4 - dioxan.

4.3.3.2. Dung dÞch mÉu thö

C©n l­îng mÉu thö cã chøa kho¶ng 0,01g flufenoxuron chÝnh x¸c ®Õn 0,00001g vµo b×nh ®Þnh møc 10ml, ®Þnh møc ®Õn v¹ch b»ng 1,4 - dioxan

4.4.4. Th«ng sè m¸y

Pha ®éng: acetonitrile + H2O + propan -2 -ol : 60 + 35 + 5 (theo thÓ tÝch).

B­íc sãng : 250nm.

Tèc ®é dßng : 1ml/phót.

ThÓ tÝch b¬m : 20 µl

4.3.5. TiÕn hµnh ph©n tÝch trªn m¸y

B¬m lÇn l­ît dung dÞch mÉu chuÈn ph©n tÝch vµ mÉu thö ph©n tÝch, lÆp l¹i 3 lÇn.

4.3.6. TÝnh to¸n kÕt qu¶:

Hµm l­îng ho¹t chÊt flufenoxuron (X) trong mÉu ®­îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo c«ng thøc:Trong ®ã


Sm: Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pic mÉu thö.

Sc: Sè ®o trung b×nh diÖn tÝch hoÆc chiÒu cao cña pic mÉu chuÈn.

mc: Khèi l­îng mÉu chuÈn, g.

mm: Khèi l­îng mÉu thö, g.

P: §é tinh khiÕt cña chÊt chuÈn, %.

Hµm l­îng ho¹t chÊt flufenoxuron lµ hµm l­îng ho¹t chÊt trung b×nh cña c¸c l­îng c©n mÉu thö.Phô lôc: Giíi thiÖu ho¹t chÊt flufenoxuron

C«ng thøc cÊu t¹o:
Tªn ho¸ häc: 1-(4-(2-chloro-,,-trifluoro-p-tolyloxy)-2-fluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea.

C«ng thøc ph©n tö: C21H11ClF6N2O3

Khèi l­îng ph©n tö: 488,8

D¹ng bªn ngoµi: tinh thÓ mÇu tr¾ng

§é hoµ tan trong:

N­íc: 70 x 10-12 g/l (pH=7, 15oC)

Acetone: 82 g/l (25oC)

Xylene: 6 g/l (25oC)

Dichloromethane: 24 g/l (25oC)

Dimethylforamide: 290 g/l (25oC)

BÒn ë ®iÒu kiÖn th­êng, dÔ bÞ ph©n huû trong m«i tr­êng kiÒm m¹nh.

Tµi liÖu tham kh¶o:

1. Tiªu chuÈn ngµnh sè 10 TCN 386-99, 1999

2. TCVN-3711-82, 1982

3. American Cyanamid Company, Cascade 5EC, 1997.

QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 21/Q§-BNN-KHCN ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2000 cña Bé N«ng nghiÖp & PTNT 111

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương