Tiff (Tag Image File Format)tải về 1.02 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.02 Mb.
1   2   3   4

Leänh Selected ColorLeänh Selected color duøng ñeå chænh maøu trong maøu hay coøn goïi laø chænh maøu choïn loïc.

* Söû duïng leänh Selected Color

- Choïn keânh toång hôïp trong Channels, Selected Color chæ coù hieäu löïc ñoái vôùi keânh toång hôïp.

- Môû hoäp thoaïi Selected Color

- Choïn maøu caàn ñieåu chænh töø menu Colors ôû ñaàu hoäp thoaïi.

- Choïn moät tuyø choïn Method:

+ Relative: thay ñoåi töông ñoái theo phaàn traêm cuûa toång phaàn traêm.

+ Absolute: thay ñoåi tuyeät ñoái

- Keùo con tröôït ñeå taêng hoaëc giaûm caùc thaønh phaàn trong maøu ñöôïc choïn.

- Nhaáp OK
Laøm saéc neùt hình aûnh baèng Unsharp Mask.

- Choïn Filter > Sharpen > Unsharp Mask

- Thöïc hieän moät trong caùc thao taùc döôùi ñaây:

+ Keùo con tröôït Amount hoaëc goõ giaù trò nhaèm xaùc ñònh möùc taêng ñoä töông phaûn caûu pixel. Vôùi aûnh in ra coù ñoä phaân giaûi cao thöôøng cho pheùp söû duïng giaù trò trong khoaûng 150% ñeán 200%

+ Keùo con tröôït Radius hay goõ moät giaù trò xaùc ñònh soá löôïng pixel xung quanh caùc pixel taùc ñoäng ñeán quaù trình laøm saéc neùt hình aûnh. Vôùi hình aûnh coù ñoä phaân giaûi cao, baïn neân duøng Radius töø 1 ñeán 2.

+ Keùo con tröôïc Threshold hoaëc goõ giaù trò xaùc ñònh möùc ñoä khaùc bieät baét buoäc giöõa caùc pixel ñöôïc laøm saéc neùt vôùi vuøng xung quanh. Haõy thöû nghieäm vôùi giaù trò töø 2 ñeán 20. Giaù trò 0 laøm saéc neùt moïi pixel trong hình

- Nhaáp OK.
4. Chöõ-Boä loïc

Chöõ coù theå ñöôïc ñaët ngang, ñaët doïc taïi vò trí baát kyø treân hình. Tuyø thuoäc vaøo caùch söû duïng coâng cuï Type maø baïn seõ nhaäp chöõ ngheä thuaät hay chöõ daïng ñoaïn. Ngoaøi ra baïn coù theå taïo bieân vuøng choïn theo hình daïng chöõ.

Noäi dung chính trong phaàn naøy:

+ Nhaäp chöõ ngheä thuaät.

+ Nhaäp chöõ daïng ñoaïn.

+ Taïo bieân cuøng choïn chöõ

+ Söû duïng boä loïc.

+ Giôùi thieäu moät soá boä loïc thöôøng duøng.


Nhaäp chöõ ngheä thuaät:

- Choïn coâng cuï Type

- Nhaáp nuùt New Type Layer treân thanh Options

- Nhaáp moät nuùt ñòn höôùng chöõ treân thanh Options:

+ Horizontal nhaäp chöõ theo phöông ngang

+ Vertical nhaäp chöõ theo phöông thaúng ñöùng

- Nhaáp trong hình aûnh ñeå thieát laäp ñieåm cheøn chöõ. Vaïch nhoû ngang qua con troû hình chöõ I ñaùnh daáu vò trí ñöôøng goác cuûa chöõ. Ñoái vôùi chöõ xeáp ngang, ñöôøng goác truøng vôùi ñöôøng chaân chöõ, vôùi chöõ xeáp doïc ñöôøng goác laø truïc cuûa caùc kyù töï.

- Choïn theâm tuyø choïn treân thanh Options, palette Character vaø palette Paragraph.

- Nhaäp nhöõng kyù töï mong muoán. Nhaán Enter treân vuøng phím chính. Chöõ goõ vaøo seõ xuaát hieän trong lôùp chöõ môùi.

Nhaäp chöõ daïng ñoaïn

- Choïn coâng cuï Type

- Nhaáp nuùt New Type Layer treân thanh Options

- Nhaáp moät nuùt ñònh höôùng chöõ treân thanh Options:

+ Horizontal nhaäp chöõ theo phöông ngang

+ Vertical nhaäp chöõ theo phöông thaúng ñöùng

- Thöïc hieän moät trong hai thao taùc sau:

+ Reâ chuoät ñeå xaùc ñònh khung giôùi haïn cho chöõ (text box)

+ Nhaán giöõ Alt khi nhaáp hoaëc keùo ñeå hieån thò hoäp thoaïi Text Box Size. Nhaäp caùc giaù trò cho Width vaø Height ñeå xaùc ñònh chieàu roäng vaø chieàu cao cuûa text box roài nhaáp OK.

- Choïn theâm tuyø choïn treân thanh Options, palette Character vaø palette Paragraph

- Nhaäp kyù töï mong muoán. Nhaán Enter treân vuøng phím chính. Tröôøng hôïp nhaäp quaù nhieàu chöõ ñeán möùc traøn ra ngoaøi khung giôùi haïn, bieåu töôïng Overflow hieän ra treân hoäp. Ñoaïn vöøa nhaäp xuaát hieän trong lôùp chöõ môùi

Taïo bieân vuøng choïn chöõ:

- Choïn lôùp baïn muoán vuøng choïn xuaát hieän treân ñoù. Ñeå coù keát quaû toát nhaát, haõy taïo bieân vuøng choïn chöõ treân lôùp hình aûnh bình thöôøng chöù khong phaûi treân lôùp chöõ.

- Choïn coâng cuï Type vaø nhaáp nuùt Masked Type treân thanh Options.

- Choïn tuyø choïn roài nhaäp chöõ taïi moät ñieåm hoaëc trong khung giôùi haïn. Bieân vuøng choïn chöõ hieän ra trong hình aûnh.


Söû duïng boä loïc

Choïn leänh thích hôïp trong menu Filter. Nhöõng nguyeân taéc sau coù theå giuùp choïn boä loïc:

- Boä loïc ñöôïc choïn sau cuøng seõ xuaát hieän ôû ñaàu menu Filter.

- Boä loïc ñöôïc aùp duïng cho lôùp hoaït ñoäng khaû kieán

- Khoâng theå aùp duïng boä loïc cho hình aûnh ôû cheá ñoä Bitmap hoaëc cheá ñoä Indexed Color

- Moät soá boä loïc chæ laøm vieäc treân aûnh RGB

- Moät soá boä loïc ñöôïc xöû lyù toaøn boä trong RAM

- Coù theå söû duïng aûnh 16 bit ñoái vôùi nhöõng boä loïc sau: Gaussian Blur, Add Noise, Median, Unsharp Mask, High Pass, Dust & Scratches vaø Gradient Map.


5. Layer

Lôùp gioáng nhö nhöõng tôø suppo xeáp choàng leân nhau. Nôi khoâng coù aûnh treân lôùp (nghóa laø ôû vuøng trong suoát cuûa lôùp), coù theå nhìn thaáy caùc lôùp beân döôùi. Taát caû lôùp trong taäp tin coù cuøng ñoä phaân giaûi, baét ñaàu baèng moät soá löôïng keânh gioáng nhau vaø coù cuøng cheá ñoä hình aûnh.Hình aûnh môùi trong Photoshop coù moät lôùp ñôn leû, lôùp naøy ñöôïc goïi laø lôùp neàn (background layer). Caùc lôùp coøn laïi (neáu coù) trong Photoshop ñöôïc goïi laø lôùp bình thöôøng hay lôùp (layer). Khoâng theå thay ñoåi vò trí treân döôùi cuûa lôùp neàn (noù luoân ôû döôùi cuøng), cuõng khoâng aùp duïng cheá ñoä hoaø troän hoaëc môø ñuïc cho lôùp neàn (tröø khi chuyeån noù thaønh lôùp bình thöôøng)

Taïo lôùp.

- Caùch 1: Nhaáp vaøo nuùt "Create a new layer" ôû beân döôùi cuøng Palette Layer.

- Caùch 2: Nhaáp vaøo nuùt "Menu Layer" > New Layer > choïn caùc thoâng soá trong hoäp thoaïi New Layer vaø choïn OK.

- Caùch 3: Choïn Layer > New Layer > choïn caùc thoâng soá trong hoäp thoaïi New Layer vaø choïn OK.Nhaân baûn lôùp

- Caùch 1: Nhaáp chuoät phaûi vaøo lôùp muoán nhaân baûn > choïn Duplicate Layer > choïn thoâng soá trong hoäp thoaïi Duplicate Layer > choïn OK.

- Caùch 2: Nhaáp vaøo nuùt "Menu Layer" > Duplicate Layer > choïn thoâng soá > OK.

- Caùch 3: Choïn Layer > Duplicate Layer > choïn thoâng soá > OK.

- Caùch 4: Keùo lôùp muoán nhaân baûn vaøo nuùt "Create a new layer". Neáu baïn muoán hoäp thoaïi Duplicate Layer xuaát hieän, nhaán Alt trong khi keùo.

- Caùch 5: Keùo lôùp muoán nhaân baûn vaø nhaán Alt trong khi keùo hoaëc nhaán toå hôïp phím Ctr+J. (Toå hôïp phím Ctr+J taïo ra moät layer môùi coù noäi dung gioáng vôùi noäi dung lôùp hieän haønh chöù khoâng phaûi taïo ra baûn copy).

Giaáu/hieän lôùp

- Treân Palette Layer, nhaáp vaøo bieåu töôïng "Con maét" (Indicate Layer Visibility) cuûa lôùp naøo maø baïn muoán giaáu. Nhaáp laïi bieåu töôïng naøy neáu baïn muoán hieän laïi lôùp. Muoán hieån thò hay giaáu nhieàu lôùp, nhaán Alt trong khi nhaáp vaøo bieåu töôïng con maét. Hay nhaán chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng con maét, choïn cheá ñoä giaáu / hieän maø baïn muoán.Di chuyeån lôùp

- Naém vaø keùo lôùp muoán di chuyeån, nhaán Shift ñeå canh theo chieàu ngang hay chieàu doïc trong khi di chuyeån. Hoaëc duøng phím muõi teân ñeå di chuyeån, moãi laàn di chuyeån 1 pixel, nhaán Shift keøm theo thì moãi laàn di chuyeån ñöôïc 10 pixel.Thay ñoåi traät töï lôùp

- Treân Palette Layer, naém vaø keùo lôùp muoán thay ñoåi, thaû chuoät khi vaïch thaúng ngang ñaäm neùt xuaát hieän taïi vò trí mong muoán. Baïn coù theå duøng caùc toå hôïp phím sau:

- Ctr+] (Bring Forward) - Leân treân 1 lôùp.

- Ctr+Shift+] (Bring to Front) - Leân treân cuøng.

- Ctr+[ (Sent Backward) - Xuoáng döôùi 1 lôùp.

- Ctr+Shift+[ (Sent to Back) - Xuoáng döôùi cuøng.Khoùa lôùp.

- Treân Palette Layer, nhaáp vaøo lôùp muoán khoùa > choïn cheá ñoä khoùa maø baïn muoán.

Coù caùc cheá ñoä khoùa nhö sau:

+ Lock Transparent Pixels (khoùa nhöõng pixel trong suoát): chæ nhöõng pixel khoâng trong suoát môùi coù theå hieäu chænh, nhöõng vuøng troáng seõ tieáp tuïc trong suoát.

+ Lock Image Pixels (khoùa nhöõng pixel aûnh): cheá ñoä khoùa naøy khoâng cho pheùp baïn hieäu chænh baát cöù pixel naøo treân aûnh, baïn chæ coù theå di chuyeån vaø bieán aûnh . Khi baät cheá ñoä naøy thì Lock Transparent Pixels cuõng töï ñoäng ñöôïc kích hoaït.

+ Lock Position (khoùa vò trí): cheá ñoä naøy khoâng cho pheùp baïn di chuyeån aûnh, cheá ñoä naøy raát coù ích khi baïn khoâng muoán hình aûnh cuûa mình di chuyeån ngoaøi yù muoán trong khi hieäu chænh.

+ Lock All (khoùa taát caû): cheá ñoä naøy laø toång hôïp cuûa ba cheá ñoä treân.

Xoùa lôùp

- Caùch 1: Treân Palette Layer, keùo lôùp caàn xoùa vaøo bieåu töôïng "Thuøng raùc" (Trash).

- Caùch 2: Nhaáp chuoät phaûi vaøo layer caàn xoùa > Delete Layer > Yes.

- Caùch 3: Treân Palette Layer, nhaáp vaøo nuùt "Menu Layer" > Delete Layer > Yes.

- Caùch 4: Treân thanh Menu , choïn Layer > Delete Layer > Yes.

Bieán aûnh cho lôùp baèng thao taùc keùo.

- Kích hoaït lôùp caàn bieán aûnh, choïn Edit > Transform > Baïn coù theå choïn moät trong caùc leänh sau ñaây: Scale (phoùng aûnh), Rotate (xoay), Skew (keùo xieân), Distort (laøm meùo), Perspective (phoál caûnh).

Löu yù:

+ Baïn khoâng theå bieán aûnh nhöõng hình aûnh 16bit/keânh.+ Ñoái vôùi leänh Scale: nhaán giöõ Shift khi phoùng aûnh seõ cho kícht thöôùc theo tæ leä, nhaán giöõ Alt ñeå chænh kích thöôùc töø taâm (ñieåm quy chieáu).

+ Ñoái vôùi leänh Rotate: nhaán giöõ Shift trong khi xoay ñeå khoáng cheá goùc quay ôû boäi cuûa 150 (150, 300 , 450 , ...)

+ Ñoái vôùi leänh Skew: nhaán giöõ Alt trong khi keùo seõ ñaët leäch lôùp ñoái xöùng qua taâm lôùp.

+ Ñoái vôùi leänh Distort: nhaán giöõ Alt trong khi keùo seõ laøm bieán daïng lôùp ñoái xöùng qua taâm.

- Baïn coù theå duøng leänh Free Transform (Ctr+T) ñeå bieán aûnh töï do, trong khi bieán aûnh töï do, baïn phaûi nhaán theâm Alt, Ctr, Shift hay toå hôïp cuûa caùc phím treân ñeå coù ñaày ñuû caùc daïng bieán aûnh: Ctr (Distort), Ctr+Shift (Skew), Ctr+Shift+Alt (Perspective)

- Ngoaøi ra baïn coù theå bieán aûnh thoâng qua caùc giaù trò treân thanh Option khi baïn choïn leänh Edit > Free Transform.


Troän lôùp (Merge) vaø eùp phaúng (Flatten)

- Baïn coù theå duøng nuùt "Menu Layer" hay nhaán chuoät phaûi hoaëc choïn leänh Layer ñeå choïn caùc leänh sau ñaây:

- Merge Down : troän lôùp hieän haønh vôùi lôùp döôùi noù.

- Merge Visible : troän nhöõng lôùp hieån thò.

- Flatten Image : eùp phaúng caùc lôùp (chæ nhöõng lôùp hieån thò).

Löu yù : nhöõng lôùp ñaõ troän maát ñi tính naêng ñieàu chænh.


Moät soá leänh Merge khaùc:

- Merge Linked : troän caùc lôùp lieân keát. Tröôùc khi thi haønh leänh naøy, baïn phaûi lieân keát caùc lôùp maø baïn caàn troän laïi vôùi nhau.

- Merge Group : troän caùc lôùp trong nhoùm xeùn: kích hoaït lôùp coù teân gaïch döôùi > choïn Merge Group töø leänh Layer treân thanh menu hay nhaán vaøo nuùt "Menu Layer" treân Palette Layer.

Taäp hôïp lôùp

- Nhaán nuùt "Create a new set" treân Palette Layer hay choïn Layer > New > Layer Set. Sau ñoù choïn caùc thoâng soá caàn thieát > OK. Treân Palette Layer keùo caùc lôùp muoán taäp hôïp vaøo trong bieåu töôïng thö muïc cuûa taäp hôïp.Taïo lôùp Adjustment (lôùp chænh söûa)

- Treân thanh Menu, choïn Layer > New Fill Layer (Create new fill or adjustment layer) > choïn tính chaát maø baïn muoán > ñaët teân (Name), choïn maøu (Color), cheá ñoä (Mode) vaø tyû leä môø ñuïc (Opacity) > OK. Hoaëc laø treân Palette Layer, nhaáp vaøo nuùt "Create new fill or adjustment layer " > choïn tính chaát > OK.Söû duïng moïi lôùp

- Caùc coâng cuï coù theå duøng leänh Use All Layer : Blur, Sharpen, Smudge, Paint Bucket, Magic Eraser vaø Magic Wand.

- Giaû söû baïn saép thöïc hieän moät vieäc ñoøi hoûi laøm cho taäp tin bò eùp phaúng, chaúng haïn chuyeån sang cheá ñoä Indexed Color (khoâng hoã trôï nhieàu lôùp), hoaëc sao löu taäp tin theo daïng ngoaøi Photoshop. Neáu muoán giöõ laïi vaøi baûn sao cuûa vaøi lôùp tröôùc khi eùp phaúng taäp tin, ta laøm caùc böôùc sau ñaây:

1./ Löu baûn sao lôùp vaøo taäp tin môùi:

+ Treân Palette Layer, nhaán chuoät phaûi vaøo lôùp caàn löu laïi baûn sao, choïn Duplicate Layer.

+ Trong hoäp thoaïi Duplicate Layer, ôû khung Document, choïn New. ÔÛ khung Name, goõ teân cho taäp tin môùi vaø nhaán OK.

2./ Coù hai phöông phaùp keùo-sao chuïp lôùp giöõa nhieàu hình aûnh. Tuyø thuoäc vaøo dieän tích vuøng aûnh caàn sao löu treân töøng lôùp vaø baïn coù ñònh sao löu caùc lôùp lieân keát hay khoâng.

* Phöông phaùp 1

+ Môû caû aûnh nguoàn vaø aûnh ñích, hai cöûa soå khoâng ñöôïc choàng leân nhau.

+ Nhaán vaøo cöûa soå nguoàn. Treân Palette Layer, naém vaø keùo lôùp caàn sao caàn copy vaøo aûnh ñích.(Nhaán Shift trong khi keùo, lôùp copy seõ vaøo taâm cuûa aûnh ñích)

* Phöông phaùp 2.

+ Môû caû aûnh nguoàn vaø aûnh ñích.

+ Treân Palette Layer cuûa aûnh nguoàn, choïn lôùp (lieân keát caùc lôùp) caàn copy.

+ Nhaán vaøo aûnh nguoàn, keùo lôùp vaøo cöûa soå ñích.(Nhaán Shift trong khi keùo ñeå lôùp copy naèm ngay taâm)

3./ Sao chuïp vaø daùn phaàn khaû kieán cuûa lôùp vaøo aûnh khaùc

+ Treân Palette Layer, choïn lôùp caàn sao chuïp. Choïn Select > All (Ctr+A). Vuøng choïn seõ khoâng bao goàm nhöõng vuøng naèm ngoaøi ñöôøng bieân.

+ Choïn Edit > Copy (Ctr+C). Nhaán vaøo cöûa soå ñích, Choïn Edit > Paste (Ctr+V).

+ Nhaán vaøo aûnh nguoàn, choïn Select > Deselect (Ctr+D) ñeå voâ hieäu hoùa vuøng choïn.

6. Keânh

Photoshop söû duïng caùc keânh (channel) ñeå löu tröõ thoâng tin maøu cuûa hình aûnh cuõng nhö thoâng tin veà maøu pha.

Keânh thoâng tin maøu töï ñoäng ñöôïc taïo ra khi taïo moät aûnh môùi. Cheá ñoä maøu (mode) cuûa hình aûnh quyeát ñònh soá keânh maøu ñöôïc taïo. Ví duï, aûnh ôû mode CMYK coù 5 keânh maëc nhieân: moãi maøu Cyan, Magenta, Yellow, Black coù moät keânh rieâng, coäng theâm moät keânh toång hôïp chöùa taát caû caùc maøu cuûa hình aûnh.

Coù theå taïo keânh alpha nhaèm löa tröõ vuøng choïn ôû daïng aûnh grayscale 8 bit, duøng keânh alpha taïo vaø löu tröõ maët naï, cho pheùp thao taùc, coâ laäp, baûo veä caùc phaàn hình aûnh cuï theå.

Ngoaøi ra coøn taïo ñöôïc keânh maøu pha duøng ñeà in maøu pha. Moät aûnh chöùa toái ña 24 keânh, goàm caû keânh maøu laãn keânh alpha.

Söû duïng palette Channel

Palette Channel cho pheùp taïo vaø quaûn lyù keânh, cuõng nhö quan saùt keát quaû hieäu chænh. Palette naøy lieät keâ taát caû keânh trong hình aûnh, tröôùc tieân laø keânh toång hôïp, keá ñeán laø töøng keânh maøu, keânh maøu pha vaø cuoái cuøng laø caùc keânh alpha. Aûnh thu nhoû cuûa keânh xuaát hieän beân traùi keânh, aûnh thu nhoû naøy töï ñoäng caäp nhaät khi baïn hieäu chænh hình aûnh.
1.Hieån thò palette Channel

- Choïn Window > Show Channel

2.Hieän / giaáu keânh:

- Nhaáp vaøo coät coù bieåu töôïng maét beân caïnh keânh ñònh che giaáu hoaëc hieån thò. Nhaáp leân keânh toång hôïp ñeå xem taát caû caùc keânh maøu maëc ñònh. Keânh toång hôïp hieån thò khi moïi keânh maøu ñeàu hieån thò.

- Caùc nguyeân taéc aùp duïng cho caùc keânh hieån thò:

+ Trong aûnh RGB, CMYK, Lab, coù theå xem töøng keânh maøu rieâng leû

+ Neáu nhieàu keânh hieån thò moät luùc, chuùng luoân coù maøu

+ Trong keânh Alpha, nhöõng pixel ñöôïc choïn xuaát hieän vôùi maøu traéng, pixel khoâng ñöôïc choïn mang maøu ñen

+ Neáu hieån thò keânh alpha cuøng luùc vôùi caùc keânh maøu, keânh alpha seõ coù daïng lôùp phuû maøu trong suoát.

3.Choïn keânh:

- Nhaáp vaøo keânh caàn choïn. Nhaán Shift vaø nhaáp ñeå choïn theâm (hoaëc boû choïn) nhieàu keânh.

Taùch vaø troän keânh

Coù theå taùch caùc keânh cuûa hình thaønh nhieàu hình aûnh rieâng bieät. Khi ñoù taäp tin hình aûnh goác seõ ñoùng laïi vaø töøng keânh caù theå seõ xuaát hieän trong cöûa soå hình aûnh grayscale khaùc nhau. Vaø cuõng coù theå laøm ngöôïc laïi baèng caùch keát hôïp nhieàu aûnh grayscale thaønh moät aûnh.

1.Taùch keânh

- Choïn leänh Spit Channels töø menu cuûa palette Channels

2.Troän keânh

- Môû aûnh grayscale chöùa caùc keânh muoán troän vaø kích hoaït moät trong soá chuùng. Phaûi môû töø 2 aûnh trôû leân môùi coù theå troän ñöôïc

- Choïn Merge Channels töø menu cuûa palette Channels

- Vôùi Mode, choïn cheá ñoä maøu caàn taïo. Neáu cheá ñoä maøu cuûa hình aûnh khoâng khaû duïng, aûnh seõ bò môø ñi. Soá keânh caàn thieát cho cheá ñoä ñaõ choïn seõ xuaát hieän trong hoäp nhaäp Channels

- Neáu caàn haõy goõ trò soá cuï theå vaøo hoäp nhaäp Channels. Neáu goõ trò soá khoâng töông thích vôùi cheá ñoä ñaõ choïn, cheá ñoä Multichannel seõ töï ñoäng ñöôïc choïn, taïo neân hình aûnh ña keânh.

- Nhaáp OK

- Ñoái vôùi moãi keânh, phaûi ñaûm baûo môû hình aûnh caàn thieát. Caùc aûnh naøy phaûi ôû cheá ñoä grayscale, coù cuøng caùc chieàu kích thöôùc tính baèng pixel.

- Khi hoaøn taát nhaán OK.Taïo keânh maøu pha

1.Taïo keânh maøu pha:

- Choïn Window > Show Channels ñeå hieån thò palette Channels

- Ñeå toâ ñaøy vuøng choïn baèng maøu pha, haõy taïo hoaëc taûi vuøng choïn ñoù.

- Choïn moät trong hai phöông phaùp taïo keânh sau:

+ Nhaán giöõ phím Ctrl vaø nhaáp nuùt New Channel trong palette Channels

+ Choïn New Spot Channel töø menu cuûa palette Channels. Neáu ñaõ taïo vuøng choïn, vuøng choïn ñoù seõ ñöôïc toâ ñaây baèng maøu pha chæ ñònh hieän haønh.

- Nhaáp oâ maøu roài choïn maøu pha. Keânh maøu pha seõ coù teân truøng vôùi teân cuûa maøu naøy.

- Vôùi Solidity, goõ giaù trò töø 0% ñeán 100% ñeå xaùc ñònh ñoä ñaäm nhaït cuûa möïc in maøu pha.

- Nhaáp OK

2.Hieäu chænh keânh maøu pha:

- Choïn keânh maøu pha caàn chænh söûa trong palette Channels

- Duøng coâng cuï toâ veõ hoaëc hieäu chænh ñeå toâ chænh hình aûnh. Toâ maøu ñen ñeå boå sung theâm maøu pha ôû ñoä phuû 100%, toâ maøu xaùm ñeå boå sung maøu pha vôùi ñoä phuû thaáp hôn
Maët naï

Maët naï (mask) duøng ñeå coâ laäp vaø baûo veä moät soá vuøng hình aûnh khi ñoåi maøu, khi aùp duïng boä loïc hay aùp duïng nhöõng hieäu öùng khaùc cho phaàn aûnh coøn laïi. Khi choïn moät phaàn hình aûnh, vuøng khoâng ñöôïc choïn seõ ñöôïc "che chaén" ñeå khoûi bò hieäu chænh.

Taïo maët naï taïm (Quick mask):

- Vôùi coâng cuï choïn baát kyø, choïn phaàn hình aûnh caàn thay ñoåi

- Nhaáp nuùt Quick Mask trong hoäp coâng cuï. Moät lôùp maøu che phuû vaø baûo veä vuøng beân ngoaøi vuøng choïn. Vuøng choïn goác khoâng ñöôïc maët naï baûo veä. Maëc ñònh cheá ñoä Quick Mask toâ maøu vuøng ñöôïc baûo veä baèng maøu ñoû côø 50%.

- Ñeå hieäu chænh maët naï, haõy choïn coâng tuï toâ veõ hoaëc hieäu chænh töø hoäp coâng cuï, hoaëc choïn boä loïc hay leänh ñieàu chænh töø thanh menu. Theo maëc ñònh, toâ veõ vôùi maøu ñen seõ coäng theâm vaøo maët naï, thu nhoû vuøng choïn. Toâ veõ vôùi maøu traéng seõ loaïi bôùt dieän tích maët naï, môû roäng vuøng choïn. Toâ veõ baèng maøu xaùm hoaëc caùc maøu khaùc seõ taïo neân vuøng nöûa trong suoát, coù ích cho hieäu öùng laøm môø rìa hay khöû raêng cöa

- Nhaáp nuùt Standard mode trong hoäp coâng cuï ñeå taét cheá ñoä Quick Mask vaø trôû veà hình aûnh goác. Luùc naøy, moät vuøng choïn bao quanh vuøng khoâng ñöôïc baûo veä cuûa Quick Mask.

- AÙp duïng caùc thay ñoåi cho hình aûnh. Thay ñoåi chæ aûnh höôûng tôùi vuøng ñöôïc choïn.- Choïn Select > Deselect ñeå huyû vuøng choïn hoaëc löu vuøng choïn ñoù vôùi leänh Select > Save selection.

Taïo keânh alpha

- Thöïc hieän moät trong hai caùch sau:

+ Nhaán giöõ Alt vaø nhaáp nuùt New Channel ôû cuoái palette Channels

+ Choïn New Channel töø menu cuûa palette Channels

- Goõ teân cho keânh

- Choïn tuyø choïn hieån thò cho keânh

- Nhaáp OK. Moät keânh môùi xuaát hieän cuoái palette Channels vaø laø keânh duy nhaát hieån thò trong cöûa soå hình aûnh.

- Nhaáp bieåu töôïng con maét beân caïnh keânh maøu hoaëc keânh maøu toång hôïp ñeå hieån thò hình aûnh.- Duøng coâng cuï toâ veõ hoaëc hieäu chænh ñeå toâ veõ trong hình aûnh. Toâ veõ baèng maøu ñen seõ boå sung vaøo keânh môùi, toâ veõ baèng maøu traéng loaïi bôùt khoûi keânh môùi.


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương