Tiff (Tag Image File Format)tải về 1.02 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu06.06.2018
Kích1.02 Mb.
  1   2   3   4

GIAÙO TRÌNH XÖÛ LYÙ AÛNH TRẦN XUÂN VINH | HUTECH – University of Technology.

2. Caùc ñònh daïng file:

.TIFF (Tag Image File Format):

- Laø moät ñònh daïng hoã trôï cho hình aûnh Bitmap, phoå bieán cho caùc chöông trình daøn trang cheá baûn ñieän töû, khoâng phuï thuoäc vaøo baát kyø 1 hieäu maùy in, maùy queùt hay phaàn cöùng hieån thò cuûa maùy tính naøo. Ñaëc ñieåm laø neùn xuoáng 50% maø khoâng maát döõ lieäu..EPS (Encapsulated Postscript):

- Laø moät ñònh daïng hoã trôï cho hình aûnh Bitmap laãn Vector.

- Coù theå nhaäp hình aûnh löu vôùi daïng EPS vaøo caùc chöông trình khaùc vaø thay ñoåi tyû leä hay caét cuùp. Ñònh daïng naøy thöôøng ñöôïc söû duïng ôû coâng ñoaïn cuoái cuøng sau khi ñaõ xöû lyù hoaøn chænh vaø chuaån bò xuaát ra maùy in.

.JPEG (Join Photographic ExpertGroup)

- Laø moät ñònh daïng döõ lieäu aûnh Bitmap.

- Cho neùn döõ lieäu ôû nhieàu möùc ñoä khaùc nhau, vieäc neùn naøy laøm maát döõ lieäu (chi tieát, maøu saéc vaø ñoä neùt). Khoâng khuyeán khích duøng ñònh daïng naøy coù caùc file duøng ñeå in aán.

- Haàu heát caùc chöông trình khaùc ñeàu chaáp nhaän. Maùy chuïp kyõ thuaät soá thoâng thöôøng cho ra ñònh daïng naøy..PPD (Postscript Printer Description):

- Laø 1 ñònh daïng file chöùa caùc thoâng tin moâ taû thieát bò xuaát (maùy ghi phim, ghi baûn) vaø caùc ñaëc tính thieát bò nhö ñoä phaân giaûi, maät ñoä tram, maøu saéc, kích thöôùc trang.

- Ngoân ngöõ PostScript ñoäc laäp vôùi thieát bò. Tuy nhieân, khi in vôùi caùc tính naêng ñaëc bieät nhö ñoä phaân giaûi, kích thöôùc trang, nôi naïp giaáy,…maëc duø caùc driver PostScript coù theå göûi caùc file PostScript ñeán baát kì moät maùy in naøo nhöng noù laïi khoâng theå xaùc ñònh thoâng tin khaùc nhau giöõa caùc thieát bò. Ñeå quaûn lyù caùc ñaëc tính ñaëc bieät ñeán maùy in, PostScript duøng PPDs (PostScript Printer Description files).

- File moâ taû maùy in PostScript (PostScript Printer Description files) chöùa caùc thoâng tin xaùc ñònh caùc maùy in nhö:

Ñoä phaân giaûi maëc ñònh vaø caùc ñoä phaân giaûi coù saün.

Khaû naêng hoã trôï taïo tram nöûa toâng.

Söï phoái hôïp giöõa goùc ñoä tram vaø ñoä phaân giaûi tram maëc nhieân.

Caùc thoâng tin tuyø choïn veà tram.

Caùc chöùc naêng chuyeån ñoåi ñöôøng cong taàng thöù.

Kích thöôùc trang.

Vuøng in cho moãi trang.

Nôi naïp vaät lieäu.

Nôi ra vaät lieäu.

Phoâng chöõ maëc ñònh (thöôøng laø Courier).

Khay giaáy vaøo.

In 2 maët (double-sided printing)..DCS (Desktop Color Separation): Ñònh daïng löu maøu pha (Spot, Tint, Pantone)

- Laø moät ñònh daïng aûnh bao goàm boán aûnh taùch maøu (CMYK cuûa file postscript) cuøng vôùi 1 file EPS (duøng ñeå bình baûn) vaø caùc file maøu pha (neáu coù). Neáu file coù maøu pha maø khoâng löu ñònh daïng .DCS thì maùy seõ töï taùch maøu sang 4 maøu CMYK..PDF (Portable Document File):

- Laø ñònh daïng coù theå thay theá cho ñònh daïng file Postcript, kích thöôùc file raát nhoû. Khoâng gioáng nhö caùc ñònh daïng döõ lieäu khaùc, khoâng caàn caùc file ñi keøm cho vaên baûn, hình aûnh, ñoà hoïa, font,…ñònh daïng naøy keát hôïp taát caû vaøo 1 file duy nhaát trong quaù trình taïo ra .PDF. Ñieàu naøy coù nghóa laø file .PDF khoâng phuï thuoäc vaøo moâi tröôøng taïo ra noù vaø coù theå duøng .PDF nhö ñònh daïng goùi taát caû caùc phaàn töû caàn cho cheá baûn vaøo 1 file. Gioáng nhö 1 daïng höôùng ñoái töôïng, file .PDF khoâng phuï thuoäc vaøo ñoä phaân giaûi. Tuyø theo muïc ñích söû duïng maø file .PDF coù theå ñöôïc duøng ghi leân baûn, phim vôùi ñoä phaân giaûi cao hay giaûm ñoä phaân giaûi, neùn ñeå duøng treân Internet hay CD ROM..BMP (Bitmap):

- Laø ñònh daïng aûnh Bitmap, chuaån cuûa heä ñieàu haønh MS Window, khoâng phuï thuoäc thieát bò neân coù theå hieån thò chính xaùc moïi chi tieát laãn maøu saéc treân moïi loaïi maøn hình..PNG (Portable Network Graphic):

- Laø ñònh daïng duøng nhöõng hình aûnh ñoà hoïa coù theå chuyeån qua maïng..PCT: Ñònh daïng döõ lieäu aûnh tieâu chuaån cuûa heä ñieàu haønh Macintosh.

II. Yeâu caàu chaát löôïng trong quaù trình xöû lyù aûnh:

  1. Ñoä phaân giaûi:

Chaát löôïng hình aûnh phuï thuoäc raát nhieàu vaøo ñoä phaân giaûi cuûa hình aûnh ñaàu vaøo vaø chuyeån döõ lieäu ñeå ghi phim, ghi baûn.

Hình aûnh ban ñaàu coù theå laø hình scan hoaëc hình chuïp töø maùy chuïp kyõ thuaät soá. Caùc chi tieát cuûa hình aûnh seõ khoâng ñöôïc chuyeån taûi hoaøn toaøn maø coøn phuï thuoäc vaøo ñoä mòn vaø möùc ñoä xaùm cuûa thieát bò ghi nhaän hình aûnh. Ñoä mòn cuûa hình ñöôïc xem nhö laø moät ñôn vò ño nhoû nhaát cuûa hình aûnh maø thieát bò coù theå ghi nhaän ñöôïc, vaø ñöôïc goïi laø pixels (picture element). Moät hình aûnh coù ñoä mòn caøng cao thì dieän tích cuûa moät pixel coù theå ghi nhaän baèng thieát bò caøng nhoû. Nhö vaäy ñeå theå hieän ñöôïc ñoä mòn cuûa moät thieát bò ghi nhaän hình aûnh thì phaûi döïa vaøo soá pixel coù trong moät chieàu daøi moät ñôn vò ño naøo ñoù. Ví duï nhö, soá pixels treân 1 cm (dpcm), hay soá pixels treân moät inch (dpi). Vaø ñaây chính laø ñoä phaân giaûi cuûa thieát bò ghi nhaän hình aûnh hay coøn goïi laø ñoä phaân giaûi khi scan.

CHÖÔNG I: PHAÀN MEÀM XÖÛ LYÙ AÛNH ADOBE PHOTOSHOP

1. Vuøng choïn

Vuøng choïn laø vuøng giôùi haïn nhöõng ñieåm pixel ñeå chæ nhöõng pixel naèm trong ñoù bò taùc ñoäng trong thao taùc tieáp sau.

­Noäi dung chính trong phaàn naøy :

+ Taïo vuøng choïn pixel.

+ Ñieàu chænh vuøng choïn.

+ Laøm môø bieân vuøng choïn.

+ Di chuyeån pixel trong vuøng choïn & lôùp.

+ Sao cheùp caùc pixel trong vuøng choïn.

+ Löu & taûi vuøng choïn.

+ Path - Taïo cuøng choïn töø Path.


Taïo vuøng choïn

1. Söû duïng menu Select

* Choïn taát caû pixel treân lôùp trong phaïm vi ñöôøng bieân canvas:

- Choïn lôùp trong pallete Layers.

- Choïn Select > All

* Xoùa vuøng choïn:

- Choïn Select > Deselect (Ctr+D)

* Choïn laïi vuøng choïn gaàn ñaây nhaát:

- Choïn leänh Select > Reselect.2. Söû duïng caùc coâng cuï Marquee

* Duøng coâng cuï Marquee:

- Choïn coâng cuï Marquee:

+ Retangular Marquee : taïo vuøng choïn hình chöõ nhaät.

+ Rounded Rectangular Marquee : choïn vuøng hình chöõ nhaät

+ Elliptical Marquee : taïo vuøng choïn hình eâ-lip.

+ Single Row hoaëc Single Column Marquee: xaùc ñònh bieân laø haøng hoaëc coät trong 1 pixel.

3. Söû duïng coâng cuï Lasso, Polygonal Lasso vaø Magentic Lasso.

Coâng cuï Lasso vaø Polygonal Lasso cho pheùp baïn veõ caùc ñoaïn ñöôøng bieân töï do cho vuøng choïn. Vôùi coâng cuï Magentic Lasso (Photoshop), bieân vuøng choïn hít vaøo rìa cuûa vuøng xaùc ñònh trong hình aûnh.

* Söû duïng coâng cuï Lasso :

- Choïn coâng cuï Lasso vaø choïn caùc tuøy choïn thích hôïp.

- Keùo veõ vuøng ñeå choïn töï do.

- Muoán veõ ñöôøng bieân vuøng choïn coù rìa thaúng, nhaán giöõ ALT roài nhaáp vaøo vò trí baét ñaàu vaø keát thuùc caùc phaân ñoaïn. Coù theå chuyeån ñoåi giöõa phaân ñoaïn töï do vaø phaân ñoaïn thaúng.

- Ñeå xoùa phaân ñoaïn vöøa môùi veõ, nhaán giöõ DELETE ñeán khi xoùa xong phaân ñoaïn caàn xoùa. Muoán ñoùng ñöôøng bieân vuøng choïn, baïn thaû nuùt chuoät maø khoâng nhaán giöõ ALT.

*Duøng coâng cuï Polygonal Lasso:

- Choïn coâng cuï Polygonal Lasso vaø choïn caùc tuøy choïn thích hôïp.

- Nhaán trong hình aûnh ñeå thieát laäp ñieåm khôûi ñaàu.

- Thöïc hieän moät hoaëc nhieàu taùc vuï sau:

+ Muoán veõ phaân ñoaïn thaúng, ñaët con troû ôû vò trí baïn muoán keát thuùc phaân ñoaïn thaúng vaø nhaáp. Tieáp tuïc nhaáp ñeå ñaët ñieåm cuoái cho phaân ñoaïn thaúng keá tieáp.

+ Ñeå veõ phaân ñoaïn töï do, nhaán giöõ ALT vaø keùo. Khi hoaøn taát, thaû phím ALT vaø nuùt chuoät.

+ Ñeå xoùa phaân ñoaïn vöøa môùi veõ, nhaán phím DELETE.

- Kheùp kín ñöôøng bieân vuøng choïn:

+ Ñaët con troû coâng cuï Polygonal Lasso treân ñieåm baét ñaàu (voøng troøn kheùp kín xuaát hieän keá beân con troû) vaø nhaáp.

+ Neáu con troû khoâng naèm treân ñieåm baét ñaàu, nhaáp ñuùp con troû vaøo coâng cuï Polygonal Lasso, hoaëc nhaán CTRL.

* Söû duïng coâng cuï Magentic Lasso (Photoshop):  

- Choïn coâng cuï Magentic Lasso, roài choïn caùc tuøy choïn thích hôïp.

- Nhaáp trong hình aûnh ñeå aán ñònh ñieåm neo thöù nhaát. Ñieåm neo seõ coá ñònh bieân vuøng choïn.- Ñeå veõ phaân ñoaïn töï do, dòch chuyeån con troû doïc theo ñöôøng baïn muoán ñi theo. (Cuõng coù theå veõ vôùi nuùt chuoät ñöôïc nhaán). Phaân ñoaïn môùi veõ xong cuûa bieân vuøng choïn vaãn hoaït ñoäng. Khi baïn dòch chuyeån con troû, phaân ñoaïn hoaït ñoäng naøy hít vaøo ñöôøng vieàn ñaäm nhaát trong hình aûnh, döïa vaøo xaùc laäp Width treân thanh Options. Laàn löôït, coâng cuï Magentic Lasso boå sung ñieåm neo vaøo ñöôøng bieân vuøng choïn nhaèm coá ñònh caùc phaân ñoaïn tröôùc ñoù.

- Ñaët tröôøng hôïp bieân vuøng choïn khoâng hít vaøo ñöôøng vieàn mong muoán, baïn haõy nhaáp ñaët theâm ñieåm neo khi caàn.

- Ñeå chuyeån ñoåi taïm thôøi sang caùc coâng cuï Lasso khaùc, haõy thöïc hieän moät trong hai vieäc:

+ Kích thoaït coâng cuï Lasso : nhaán giöõ ALT, nhaán nuùt chuoät vaø keùo.

+ Kích hoaït coâng cuï Polygonal Lasso : nhaán giöõ ALT roài nhaáp.

- Ñeå xoùa phaân ñoaïn vaø caùc ñieåm neo môùi veõ xong, nhaán phím DELETE ñeán khi xoùa xong ñieåm neo cuûa phaân ñoaïn mong muoán.

- Ñoùng ñöôøng bieân vuøng choïn:

+ Ñoùng ñöôøng bieân coù phaân ñoaïn töï do: nhaáp ñuùp, hay nhaán ENTER hay RETURN.

+ Ñoùng ñöôøng bieân coù phaân ñoaïn thaúng: nhaán giöõ ALT vaø nhaáp ñuùp.

+ Ñoùng ñöôøng bieân: keùo trôû laïi ñieåm baét ñaàu roài nhaáp.
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương