Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"tải về 33.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích33.91 Kb.


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI


Số: 52/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 04 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012

của Thủ tướng Chính phủ về “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa

giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”

các cấp tỉnh Yên Bái


Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Hoàn thiên, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” giai đoạn 2012-2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái như sau:I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (sau đây viết tắt là ĐGHC) các cấp của tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu quy chuẩn theo quy định. Giải quyết dứt điểm các tranh chấp đất đai, những điểm bất hợp lý trong công tác quản lý liên quan đến địa giới hành chính các cấp do lịch sử để lại và những phát sinh mới từ những sai sót trong quá trình lập bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp thực hiện theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), trên cơ sở đó xác định rõ phạm vi quản lý địa giới hành chính theo đơn vị hành chính, đảm bảo tính khoa học, đầy đủ, chính xác, pháp lý và thống nhất, làm cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước về địa giới hành chính và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và trên địa bàn toàn tỉnh.2. Yêu cầu:

Tổ chức triển khai Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (sau đây viết tắt là Quyết định số 513/QĐ-TTg) các cấp của tỉnh Yên Bái phải đảm bảo theo đúng yêu cầu, tiến độ kế hoạch đã được đề ra và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

Bước 1. Xây dựng Thiết kế kỹ thuật-dự toán thực hiện các hạng mục công việc của dự án trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bước 2. Lựa chọn nhà thầu thực hiện các hạng mục công việc của dự án.

Bước 3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các hạng mục công việc hoàn thiện, hiện đại hóa bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của đơn vị.

Bước 4.

- Rà soát tính thống nhất của đường địa giới hành chính, hệ thống các mốc địa giới hành chính đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa địa giới hành chính và với thực tế quản lý địa giới hành chính của các địa phương; thống kê tình trạng mất, hỏng các mốc ĐGHC.

- Xây dựng các báo cáo đánh giá tổng quan về tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương; đề xuất phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, chuyên môn và khảo sát thực địa để hoàn thiện phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC của các địa phương.

- Tổ chức các Hội nghị hiệp thương, thỏa thuận giữa các địa phương liên quan đối với phương án xác lập tính thống nhất của đường ĐGHC, hệ thống các mốc ĐGHC đã thể hiện trên hồ sơ, bản đồ ĐGHC đã lập theo Chỉ thị 364-CT với thực địa ĐGHC và thực tế quản lý ĐGHC.

- Đúc mốc, cắm bổ sung các mốc ĐGHC; khôi phục các mốc ĐGHC bị mất; sửa chữa các mốc ĐGHC bị hỏng.

- Đo tọa độ và độ cao toàn bộ hệ thống mốc địa giới hành chính theo hệ tọa độ quốc gia VN 2000 bằng công nghệ định vị GPS, vẽ sơ đồ các mốc ĐGHC.

- Chuyển vẽ, cập nhật bổ sung đường ĐGHC, vị trí các mốc ĐGHC và các yếu tố địa lý có liên quan đến ĐGHC lên bản đồ ĐGHC.

- Biên tập, hoàn thiện các tài liệu thuộc hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

- Kiểm tra, nghiệm thu bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp.

- Hoàn thiện bản gốc thực địa hồ sơ, bản đồ ĐGHC và nhân bản.

- Ủy ban nhân dân các cấp có liên quan ký xác nhận pháp lý các bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính.Bước 5. Báo cáo đánh giá kết quả nghiệm thu cơ sở của tỉnh, trình Bộ nội vụ và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.

Bước 6. Tổ chức bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC và mốc địa giới các cấp của tỉnh theo quy định

Bước 7. Tổng kết công tác thực hiện Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC

Tiến độ thực hiện theo biểu chi tiết kèm theo kế hoạch này và theo Hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền củaTrung ương và của tỉnhIV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo nhiệm vụ thực hiện Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg do ngân sách địa phương đảm bảo và ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo Dự án của tỉnh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng mục đich, yêu cầu và tiến độ thực hiện theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án đối với Tổ dân phố, thôn, bản.

Có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, đơn vị thi công kỹ thuật trong việc tổ chức thực hiện các công việc liên quan trực tiếp đến đơn vị.

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý trong việc tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện các hạng mục công việc theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến địa giới hành chính của địa phương.3. Đề nghị cấp Ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong tỉnh

Quan tâm chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và Ban Chỉ đạo của tỉnh cùng các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các nội dung Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh đến người dân để người dân hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Dự án theo Quyết định 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tham gia, kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;

- Các Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Công an tỉnh ;

- TT. HĐND huyện, thành phố;

- UBND các huyện, thành phố;

- Các Thành viên Ban chỉ đạo;

- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh(TNMT);- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Tạ Văn Long
: Lists -> AnnoucementTinhUy -> Attachments
Attachments -> UỶ ban nhân dâN
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 170/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO 389 Số: 79/tb-bcđ389 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái số: 65/kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 109 /kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
Attachments -> Ủy ban nhân dân liêN ĐOÀn lao đỘng tỉnh yên báI
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương