Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái số: 65/kh-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 31.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích31.4 Kb.
#21259


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH YÊN BÁI

Số: 65/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 21 tháng 5 năm 2015


KẾ HOẠCH
Triển khai Quyết định số 452/QĐ-BTP ngày 11/3/2015 của Bộ Tư pháp

phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

giai đoạn 2015- 2020” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày 11/3/2015, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015- 2020”.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Bộ Tư pháp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phổ biến những nội dung và quy định quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Triển khai thực hiện Đề án với nhiều hình thức phù hợp, giúp nhân dân hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ về dân sự, chính trị, đồng thời giám sát việc thực hiện những quyền này, phát hiện hành vi vi phạm, qua đó tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi

Kế hoạch này được triển khai tới tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.2. Đối tượng

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân.

- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phóng viên, biên tập viên lĩnh vực pháp luật; giáo viên giảng dạy môn pháp luật, giáo dục công dân ở các trường học trên địa bàn tỉnh.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung phổ biến

- Tinh thần, nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR;

- Các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.

- Tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và pháp luật.2. Hình thức, biện pháp, thời gian phổ biến

2.1. Biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, bao gồm: Các tài liệu về Hỏi đáp pháp luật, tờ gấp phổ biến pháp luật; tài liệu tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh ở cơ sở.

Tổ chức phổ biến các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị phù hợp với đặc thù của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, bắt đầu từ quý III năm 2015

2.2. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện, các phóng viên, biên tập viên về những nội dung cơ bản của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.- Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2015 đến hết năm 2017.

2.3. Tổ chức việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo in, báo điện tử, trên sóng truyền hình và hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng năm, bắt đầu từ quý II năm 2015

2.4. Tổ chức phổ biến trong các trường học trên địa bàn tỉnh.- Thời gian thực hiện: Từ quý IV năm 2015 đến hết năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phương pháp thực hiện

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, xây dựng Kế hoạch để triển khai các hoạt động theo nội dung của Kế hoạch này.

Kế hoạch thực hiện có thể xây dựng cho cả giai đoạn 2015-2020, kế hoạch cho từng giai đoạn hoặc kế hoạch của từng năm.

2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai việc thực hiện Kế hoạch này; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cấp huyện và cơ sở;

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên cấp tỉnh, huyện và và phóng viên, biên tập viên về những nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR

- Biên soạn các loại tài liệu cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở và hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

2.2. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh:

Tăng thời lượng đưa tin, bài phổ biến trên các chuyên trang, chuyên mục về nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành.2.3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp, tổ chức việc dạy và học pháp luật liên quan đến quyền dân sự, chính trị trong các trường học, phù hợp với nội dung giáo dục pháp luật của từng cấp học.2.4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện tổ chức phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.2.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh:

Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát các hoạt động thi hành pháp luật về dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức.2.6. Sở Tài chính:

Chủ trì phổ biến những văn bản về quyền dân sự, chính trị trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách; hướng dẫn các sở, ngành, đoàn thể bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật trong dự toán ngân sách hàng năm;2.7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể:

Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, giới thiệu nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành; nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.2.8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện bằng các hình thức phù hợp:

- Tổ chức phổ biến trực tiếp cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng và nhân dân thông qua sinh hoạt thôn, tổ dân phố, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hoá, lễ hội truyền thống.

- Thực hiện thông qua hoạt động hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở liên quan đến việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị của nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực quan qua các hình thức như tranh in cổ động, pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, xe tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ, lễ hội, phát các tờ gấp, tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến qua hệ thống truyền thanh cơ sở; các tiểu phẩm, thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu.

- Bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ tài liệu nhằm tăng cường năng lực, kỹ năng phổ biến cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng.

3. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Hằng năm căn cứ vào nhiệm vụ được phân công thực hiện theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Tổng hợp, báo cáo

Định kỳ hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.


Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo Yên Bái, Đài PTTH tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Chánh, Phó VPUBND tỉnh (NC);- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Phạm Thị Thanh TràКаталог: Lists -> AnnoucementTinhUy -> Attachments
Attachments -> UỶ ban nhân dâN
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên báI
Attachments -> Ubnd tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 170/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ban chỉ ĐẠO 389 Số: 79/tb-bcđ389 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-ttg ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
Attachments -> TỈnh yên bái số: 109 /kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Quy chế Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái
Attachments -> Ủy ban nhân dân liêN ĐOÀn lao đỘng tỉnh yên báI

tải về 31.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương