THỊ XÃ an nhơN Độc lập – Tự do – Hạnh ptải về 18.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích18.59 Kb.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


THỊ XÃ AN NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số :1577/QĐ-UBND An Nhơn, ngày 02 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1A từ Km 1153 đến Km 1212+400 tỉnh Bình Định ( địa phận thị xã An Nhơn)CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN NHƠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Công văn số 979/TTg-KTN ngày 5/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc một số cơ chế quản lý và thực hiện các dự án đầu tư trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội- Cần Thơ và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1396/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013 của Bộ Giao thông vận tải về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153- Km 1212+400 thuộc tỉnh Bình Định;

Căn cứ Kết luận số 142/TB-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định tại cuộc họp triển khai công tác bồi thường GPMB dự án Đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km 1153 đến Km 1212+ 400, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án- Đầu tư và xây dựng thị xã,


Quyết định:Điều 1. Thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 từ Km 1153 đến Km 1212+400, tỉnh Bình Định ( địa phận thị xã An Nhơn) , gồm các thành viên có tên sau:


  1. Trưởng Ban :

- Ông: Trương Đình Hy - Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn.
2. Phó trưởng ban thường trực:

- Ông: Lê Quang Thinh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án- Đầu tư và xây dựng thị xã.


3. Các ủy viên :

- Ông Nguyễn Thành Minh - TP Kinh tế thị xã

- Ông Trương Thế Lưu - Chánh Thanh tra thị xã

- Ông Nguyễn Linh - TP Tư Pháp thị xã

- Ông Nguyễn Đình Quang - Phó trưởng Công an thị xã

- Ông Huỳnh Hùng - TP Tài nguyên –Môi trường thị xã

- Ông Phan Tú Dương - PTP Tài chính–Kế hoạch thị xã

- Ông Ngô Thanh Tùng - P.Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã

- Ông Võ Minh Hoàng - Phó VP. HĐND-UBND thị xã

- Ông Tô Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Nhơn Thành- Ông Võ Văn Anh - Chủ tịch UBND phường Đập Đá

- Ông Ngô Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Nhơn Hưng

- Ông Bùi Bá Khải - Chủ tịch UBND phường Bình Định.

- Ông Lâm Xuân Vũ - Chủ tịch UBND phường Nhơn Hoà

- Mời ông Cù Lương Minh - Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam thị xã làm uỷ viênĐiều 2. Ban bồi thường có nhiệm vụ tiến hành lập kế hoạch, phương án triển khai công tác giải phóng mặt bằng; lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng (nếu có); thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đúng quy định và tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đã đề ra.

Điều 3. Ban bồi thường có Tổ công tác chuyên trách giúp việc. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND các phường Nhơn Hưng, Nhơn Thành, Đập Đá, Bình Định và Nhơn Hoà có trách nhiệm phân công cán bộ chuyên môn, Khu vực trưởng cùng với Tổ công tác của thị xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban bồi thường.
Điều 4. Chánh Văn Phòng HĐND và UBND thị xã, Giám đốc Ban Quản lý dự án- Đầu tư và xây dựng, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã, Chủ tịch UBND các phường Nhơn Thành, Nhơn Hưng, Bình Định, Nhơn Hoà, Đập Đá và các thành viên có tên ghi tại Điều 1 và Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;

- Sở Giao thông vận tải tỉnh;

-Ban QLDA 2 Bộ Giao thông vận tải; ( đã ký)

- Như Điều 4;

- Lưu: VT.


Lê Trọng Tùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương