Socialist republic of vietnamtải về 13.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.94 Kb.
Phụ lục 30

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ(Sửa đổi Phụ lục 30 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT

ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAMIndependent – Freedom – Happiness

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

APPLICATION FORM FOR EXCHANGE OF DRIVING LICENCE

(Dùng cho người nước ngoài) – (For Foreigner only)


Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Vietnam Road Administration)

Sở Giao thông vận tải.... (............... Transport Department)


Ảnh màu


photograph

3 x 4 cm
Tôi là (Full name): ......................................... Quốc tịch:(Nationality):..........................
Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ..............................................................................
Hiện cư trú tại (Permanent Address): ..............................................................................
Số hộ chiếu (Passport No.): .............................................................................................
Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ........... tháng (month)........... năm(year)..............
Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current driving licence No.):.................
Cơ quan cấp (Issuing Office):..........................................................................................
Tại (Place of issue): .........................................................................................................
Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ..........tháng (month)............ năm (year)..............
Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Reason of application for new driving licence): ..........

..........................................................................................................................................

Mục đích (Purpose) (1): ..................................................................................................

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

- 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm (02 colour photographs 3 x 4 cm);

- Bản dịch GPLX nước ngoài đã được công chứng (Translation of current foreign driving licence with notation);

- Bản sao chụp hộ chiếu (phần họ tên và ảnh; trang thị thực nhập cảnh ) (01 sao chụp of passport) (included pages: full name, photograph, valid visa);

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm.I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.
..............., date.......... month.......... year.......

NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)

(Ký và ghi rõ họ tên)

( Signature and Full name)


Ghi chú:

(1): Định cư lâu dài ở Việt Nam hoặc không định cư lâu dài ở Việt Nam.

(1): Long time or Short time of staying in Viet Nam.
: uploaded
uploaded -> LỜi giới thiệU
uploaded -> Nghị quyết số 49-nq/tw ngàY 02 tháng 6 NĂM 2005 CỦa bộ chính trị VỀ chiến lưỢc cải cách tư pháP ĐẾn năM 2020
uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> Chỉ thị 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
uploaded -> BỘ TÀi chính số: 57 /2014 /tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> BỘ TÀi chính cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
uploaded -> Tiểu sử 10 Công dân Ưu tú Thủ đô năm 2011 Nhà báo, nhà nghiên cứu Giang Quân
uploaded -> THỐng kê ĐIỂm trung bình kỳ thi tuyển sinh đẠi học khối a,A1,B,C,D
uploaded -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo viện nghiên cứu phát triểN giáo dụC
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương