English speaking day topic: happiness january 20th, 21tải về 115.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích115.99 Kb.ENGLISH - SPEAKING DAY

TOPIC: HAPPINESS

(JANUARY 20th , 21st & JANUARY 23rd)
PART 1: PAIR-WORK DISCUSSION
 1. Are you a happy person?

 2. What are some things that make you happy?

 3. When was the happiest time of your lifetime?

 4. Were you happier as a child than as an adult? Why or why not?

 5. How can you become happy again when you are sad?

 6. When you are older, what kinds of things do you think will bring you happiness?

 7. What are the three most important things for you to be happy?

 8. Do you think people who have more talent are happier than others?

 9. Do you think money makes people happy?

 10. Do you think there is any relationship between a person’s age and their happiness?

 11. Do you agree that older people are less happy? Why or why not?

 12. Do you think that happiness is within you? Or does it depend on other people and externali conditions?

PART 2: INDIVIDUAL PRESENTATION

Describe an event that made you happy.You should sayPART 3: PICTURE DESCRIPTIONSuggested questions:


 1. Who are the people?

 2. Where are they?

 3. What are they doing?

 4. How do they feel?

How do you know?

 1. Which meals do you prefer (alone or with family)? Why?

 What do you do to make your family’s members feel happy?

PART 4: LISTEN TO AN ENGLISH SONG
HAPPY TOGETHER

By Turtles

Imagine me and you, I do
I think about you day and night, it's only right
To think about the __1___ you love
And hold her tight, so happy together

If I should call you up, invest a dime


And you say you __2__to me and ease my mind
Imagine how the world could be, so very fine
So happy together

[Chorus]

I can't see me loving nobody
But you for all my __3__
When you're with me, baby
The skies will be __4__ for all my life


Me and you and you and me
No __5___ how they tossed the dice, it had to be
The only one for me is you and you for me
So happy together


(repeat chorus)

How is the weather


So happy together
We're happy together
So happy together

(4 times)
i

THE SUPPORTING MATERIAL

(TƯ LIỆU HỖ TRỢ)


 • external : coming from the outside
 1. PhraseExample Satisfied

 2. (hài lòng)My husband is satisfied with his incomeAs happy as a clam

 3. (sung sướng cực độ)I’m as happy as a clamCheerful

 4. (phấn khởi)He felt cheerfulHeartwarming

 5. (chân tình)He gave me a heartwarming consolationsEnjoyable

 6. (thích thú)She felt enjoyable about that.Optimistic (a)

 7. (lạc quan)We are now taking a more optimistic view.Ambitious (a)

 8. (tham vọng, hoài bão)He is an ambitious manager.Mature (a)

(chín chắn, trưởng thành)Laura is very mature for her age.


: uploads -> files
files -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
files -> Btl bộ ĐỘi biên phòng phòng tài chíNH
files -> Bch đOÀn tỉnh đIỆn biên số: 60 -hd/TĐtn-tg đOÀn tncs hồ chí minh
files -> BỘ NÔng nghiệP
files -> PHỤ LỤC 13 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị HỌC, SÁt hạch đỂ CẤp giấy phép lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/tt-bgtvt ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ gtvt) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> TRƯỜng cao đẲng kinh tế KỸ thuật phú LÂm cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CHƯƠng trình hoạT ĐỘng lễ HỘi trưỜng yên năM 2016 Từ ngày 14 17/04/2016
files -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
files -> MỤc lục mở ĐẦU 1 phần I. ĐIỀu kiện tự nhiêN, kinh tế, XÃ HỘI 5
files -> LỜi cam đoan tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận án này là trung thực, khách quan và chưa được ai bảo vệ ở bất kỳ học vị nào
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương