SỞ XÂy dựNGtải về 9.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích9.6 Kb.

UBND TỈNH QUẢNG NINH

SỞ XÂY DỰNG

__________________

Số: 2094 /SXD-KH

V/v tham gia ý kiến với dự thảo Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: - Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3571/UBND-XD1 ngày 21/9/2009 “V/v lập quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh”; Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”. Đến nay bản dự thảo Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 đã chuẩn bị xong (có bản dự thảo Quy hoạch kèm theo).

Để nội dung dự thảo Quy hoạch sử dụng cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 được đầy đủ, hoàn chỉnh hơn, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ngành và các địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến (bằng văn bản) với dự thảo Quy hoạch và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05/12/2011.

(Đề nghị gửi nhanh theo địa chỉ email: huynhhung@quangninh.gov.vn hoặc gửi Fax: 033 3836 116).

Sở Xây dựng kính đề nghị các Sở, ngành và các địa phương quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến để bản dự thảo Quy hoạch đầy đủ, hoàn thiện hơn để trình UBND tỉnh phê duyệt./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- GĐ, các PGĐ SXD;

- Lưu: VT, KH.
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Tuấn

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương