SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 12.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích12.46 Kb.
#551Y BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP

Số: 809/STP-BTTP

V/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Phòng Tư pháp Quận 10

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 12/PTP ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Phòng Tư pháp Quận 10 đề nghị hướng dẫn trong việc áp dụng các quy định liên quan đến thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ, Sở Tư pháp có ý kiến như sau:

Trong Công văn số 12/PTP, Phòng Tư pháp Quận 10 có đề cập đến Văn bản hợp nhất số 8023/VBHN-BTP ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

Về nguyên tắc hợp nhất văn bản, Điều 3 Pháp lệnh số 01/2012/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 22 tháng 03 năm 2012 về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật quy định:

1. Chỉ hợp nhất văn bản do cùng một cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.2. Việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất.

3. Tuân thủ trình tự, kỹ thuật hợp nhất văn bản”.

Tuy Điểm c Khoản 1 Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp trái với quy định của Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và không còn hiệu lực nhưng do việc hợp nhất văn bản cần phải tuân thủ các nguyên tắc nêu trên nên quy định này vẫn được giữ nguyên trong Văn bản hợp nhất số 8023/VBHN-BTP.

Bên cạnh đó, Văn bản hợp nhất số 8023/VBHN-BTP không phải là một Thông tư mới do Bộ Tư pháp ban hành. Việc áp dụng Khoản 3 Điều 83 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 (cụ thể: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”) được nêu trong công văn là chưa chính xác trong trường hợp trên.

Về vấn đề này, Sở Tư pháp đã hướng dẫn tại Công văn số 5178/STP-BTTP ngày 24 tháng 12 năm 2013. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ theo quy định của Thông tư 03/2008/TT-BTP và Nghị định số 04/2012/NĐ-CP có sự khác nhau. Theo Khoản 2 Điều 83 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 thì: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn”. Do đó, thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ phải thực hiện theo quy định Nghị định số 04/2012/NĐ-CP.

Đề nghị Phòng Tư pháp Quận 10 thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản song ngữ theo đúng quy định pháp luật./.


Nơi nhận:

- Như trên;- Lưu: VT, BTTP/Ch.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thị Bình Minh
Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn

tải về 12.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương