SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 13.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích13.68 Kb.
#994


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP


Số: 1719/STP-KSTT

V/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày07 tháng 4 năm 2014

Kính gửi:  • Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện.
Chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và tại Điều 15 Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính sẽ được thực hiện 03 lần trong năm: báo cáo 06 tháng, báo cáo năm lần 1 và báo cáo năm chính thức.

Nội dung hướng dẫn thực hiện báo cáo, Sở Tư pháp đã có công văn số 1102/STP-KSTT ngày 06 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn cụ thể, đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 năm 2014. Theo đó, đến 30 tháng 4 năm 2014 là ngày chốt số liệu thực tế và thực hiện báo cáo 06 tháng của năm 2014. Để việc báo cáo thực hiện thống nhất và kịp tiến độ, Sở Tư pháp đề nghị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành chỉ đạo:

- Các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 06a/BTP/KSTT/KTTH, 07a/BTP/KSTT/KTTH, 07g/BTP/KSTT/KTTH của Thông tư số 05/2014/TT-BTP; gửi về Phòng Pháp chế hoặc Văn phòng Sở, ban, ngành trước ngày 10 tháng 5 năm 2014 để tổng hợp.

- Phòng Pháp chế hoặc Văn phòng Sở, ban, ngành giúp Giám đốc Sở tổng hợp và báo cáo theo biểu mẫu số 06a/BTP/KSTT/KTTH, 07b/BTP/KSTT/KTTH, 07g/BTP/KSTT/KTTH của Thông tư số 05/2014/TT-BTP; gửi về Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện chỉ đạo:

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận – huyện, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tổng hợp số liệu theo biểu mẫu số 06a/BTP/KSTT/KTTH, 07a/BTP/KSTT/KTTH, 07g/BTP/KSTT/KTTH của Thông tư số 05/2014/TT-BTP; gửi về Phòng Tư pháp trước ngày 10 tháng 5 năm 2014 để tổng hợp.

- Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện tổng hợp và báo cáo theo biểu mẫu số 06a/BTP/KSTT/KTTH, 07b/BTP/KSTT/KTTH, 07g/BTP/KSTT/KTTH của Thông tư số 05/2014/TT-BTP; gửi về Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) để tổng hợp.

3. Cách thức và thời hạn nhận báo cáo tại Sở Tư pháp:

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện gửi báo cáo tổng hợp về Sở Tư pháp qua 02 hình thức: 01 bản giấy gửi về Sở Tư pháp, địa chỉ: 141 – 143 Pasteur, Phường 6, Quận 3 và 01 bản điện tử gửi về địa chỉ email của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính: kstthc.stp@tphcm.gov.vnLưu ý: Các đơn vị sử dụng địa chỉ thư điện tử của cán bộ đầu mối và là thư điện tử do Thành phố cấp (có đuôi là @tphcm.gov.vn) để gửi báo cáo.

- Thời hạn Sở Tư pháp nhận báo cáo từ các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện chậm nhất là ngày 20 tháng 5 năm 2014.

Rất mong Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:


- Như trên;

- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);

- Văn phòng UBND TP;

- Lưu: VT, KSTT/Nh.GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Ung Thị Xuân HươngКаталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn

tải về 13.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương