SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 24.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích24.59 Kb.
#665ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHSỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1286 /STP-BTTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2014
V/v thực hiện chế độ báo cáo
về tổ chức, hoạt động và thống kê số liệu trong hoạt động bán đấu giá tài sản


Kính gửi:

- Hội đồng bán đấu giá tài sản trong trường hợp đặc biệt;

- Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện (Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp quận, huyện);

- Các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp.


Thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức bán đấu giá tài sản thực hiện chế độ báo cáo, thống kê trong hoạt động bán đấu giá tài sản như sau:
Loại

báo cáo

Báo cáo

về tổ chức và hoạt động

(Theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP)

Báo cáo thống kê số liệu

(Theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP)

Thời hạn gửi báo cáo

- Báo cáo 6 tháng được gửi trước ngày 08/5 hàng năm.

- Báo cáo năm lần 1 được gửi trước ngày 08/11 hàng năm.

- Báo cáo năm chính thức được gửi trước ngày 20/01 năm sau.

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.Nội dung báo cáo định kỳ

Gồm những nội dung chính sau đây:

1. Tình hình tổ chức và hoạt động.

2. Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.

3. Đề xuất, kiến nghị.Gồm 02 phần:

1. Phần báo cáo thống kê số liệu theo biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

2. Phần thuyết minh, giải thích các thông tin có liên quan đến thông tin thống kê nêu trong phần báo cáo thông tin thống kê.


Mốc thời gian báo cáo (thời điểm lấy số liệu)

- Báo cáo thống kê 6 tháng được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính; trong đó, số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 30 tháng 4 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế) và số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6 hàng năm.

- Báo cáo thống kê 01 năm được thực hiện hai lần trong năm, bao gồm:

+ Báo cáo năm lần một: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm, gồm số liệu thống kê thực tế và số liệu thống kê ước tính; trong đó, số liệu thống kê thực tế được lấy từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 10 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế) và số liệu thống kê ước tính được lấy từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;

+ Báo cáo năm chính thức: Thời điểm lấy số liệu thống kê được tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm (ngày chốt số liệu thực tế).

- Báo cáo đột xuất: theo yêu cầu của cơ quan đề nghị báo cáo.


Mẫu báo cáo

- Các tổ chức bán đấu giá tài sản: Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP.

- Các Hội đồng bán đấu giá tài sản: Mẫu số 10Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP.- Các tổ chức bán đấu giá tài sản: Biểu số 34c/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.

- Các Hội đồng bán đấu giá tài sản: Biểu số 34a/BTP/BTTP-ĐGTSBiểu số 34b/BTP/BTTP-ĐGTS ban hành kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP.Hình thức báo cáo

Thực hiện đồng thời bằng hình thức văn bản và bằng tệp tin dữ liệu điện tử:

1. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo và gửi theo đường bưu điện. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi.

2. Tệp tin dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử nhận báo cáo của Sở Tư pháp là: stphcm@vnn.vn.Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện (Hội đồng bán đấu giá tài sản quận, huyện) và các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo hướng dẫn trên.

Biểu mẫu báo cáo có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (mục Hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp).

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Bổ trợ tư pháp), địa chỉ số 141-143 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại liên lạc (08) 38 225 368 để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp; để báo cáo

- UBND TP. Hồ Chí Minh;

- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp (để biết);

- Lưu: VT, BTTP.KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)


Lê Thị Bình Minh

Каталог: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2014-4
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 809/stp-bttp v/v chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1719/stp-kstt v/v thực hiện báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính 06 tháng đầu năm 2014 CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1080 /stp-bttp về việc thực hiện chế độ báo cáo CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh
2014-4 -> SỞ TƯ pháp số: 1110 /stp-bttp v/v hỗ trợ thực hiện dự án của Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (msd). CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> SỞ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2014-4 -> THÀnh phố HỒ chí minh độc lập-Tự do-Hạnh phúc
2014-4 -> Biểu số: 30a/btp/bttp/lstn
2014-4 -> Biểu số: 31a/btp/bttp/lsnn

tải về 24.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương