Sở gd&Đt vĩnh phúCtải về 8.89 Mb.
trang1/1214
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích8.89 Mb.
#32719
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1214

Tuyển tập 150 đề thi thử THPT quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 (có keys)

SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015

MÔN THI: ANH VĂN (Khối A1, D1) - ĐỀ 01

Thời gian: 90 phútI. Choose one word whose underlined part is pronounced differently. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D.

1. A. opened B. played C. proved D. regarded

2. A. cook B. fool C. moon D. tool

3. A. eats B. gains C. signs D. sings

4. A. study B. ready C. puppy D. occupy

5. A. event B. lend C. even D. dentist

II. Choose one word whose stress pattern is different. Identify your answer by circling the corresponding letter A, B, C, or D.

6. A. reduction B. popular C. financial D. romantic

7. A. discover B. difficult C. invention D. important

8. A. acceptance B. explorer C. possibly D. refusal

9. A. report B. master C. foreign D. private

10. A. automatic B. conversation C. disadvantage D. reasonable

III. Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C, or D.

11. You are going to come to the party_____?

A. aren’t you B. do you C. will you D. won’t youtải về 8.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   1214
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương