Số: 1105/ubnd-tc huế, ngày 05 tháng 5 năm 2014tải về 6.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích6.13 Kb.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1105/UBND-TC Huế, ngày 05 tháng 5 năm 2014


V/v Hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh

phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt

nước và đất công cộng trên địa bàn

Kính gửi: Phòng Tài chính Kế hoạch.

UBND Thành phố nhận được công văn số 395/STP-XDTĐVB ngày 26/4/2014 của Sở Tư Pháp; công văn số 532/SGTVT-VT ngày 23/4/2014 của Sở Giao thông Vận tải và công số 353/TNMT-VP ngày 25/4/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thừa Thiên Huế tham gia góp ý Đề án điều chỉnh phí sử dụng lòng lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn (đính kèm 3 công văn). Sau khi xem xét, đồng chí Ngô Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

Giao Phòng Tài chính Kế hoạch nghiên cứu ý kiến góp ý của các sở: Tư Pháp, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải tại các công văn nêu trên để điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh phí sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, bến bãi, mặt nước trên địa bàn; trình UBND thành phố xem xét trước ngày 07/5/2014 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh tại cuộc họp ngày 08/5/2014.

Nhận được công văn này, yêu cầu Phòng Tài chính Kế hoạch khẩn trương thực hiện.
TL. CHỦ TỊCH

Nơi nhận: CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;

- CT và các PCT UBND TP;

- Lãnh đạo VP, CVKT;- Lưu , N6. (đã ký)

Dương Xuân Mân
: upload
upload -> Revision unit 9: undersea world a. Theory: I. Should
upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> CHỦ TỊch nưỚC
upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương