QuyếT ĐỊnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởngtải về 50.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích50.88 Kb.
#22182
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

*** TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2010

Số: 222 /QĐ-ĐTN

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng

“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện”

______


BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Căn cứ vào kết luận của Ban Thường vụ Thành Đoàn tại cuộc họp ngày 13/5/2010.

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Giao cho Hội đồng xét duyệt Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và Ban Tổ chức Thành Đoàn, Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn, Văn phòng Thành Đoàn có trách nhiệm theo dõi, thực hiện Quyết định này.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: BBT, Ban TNCN-ĐT,

Ban TNTH, VP, phòng Công tác phía Nam;

- Thành ủy: TT, Ban DV, Ban TC;

- UBND TP: Thường trực, VP, Sở Nội vụ;

- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP;

- Ban Thi đua khen thưởng TP;

- Ban Thường vụ Thành Đoàn;

- Các Ban – Trung tâm Thành Đoàn;

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn;

- Lưu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

BÍ THƯ


(Đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP. HỒ CHÍ MINH

***


QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRẺ, GIỎI, THÂN THIỆN”(Ban hành kèm theo Quyết định số 222 /QĐ-ĐTN ngày 14 tháng 7 năm 2010

của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh)

____________
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi giải thưởng.

Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Thành Đoàn) do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập theo Quyết định số 222 /QĐ-ĐTN ngày 14/7/2010.


Điều 2. Đối tượng được xét trao Giải thưởng.

2.1. Đối tượng được xét trao Giải thưởng:

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là cán bộ, công chức, viên chức đang sinh hoạt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn; đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Ghi chú:

+ Cán bộ, công chức là công dân Việt Nam được quy định tại Điều 4 – Chương I – Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
+ Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo hợp đồng làm việc, được bổ nhiệm vào một chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý (trừ các chức vụ được quy định là công chức), làm việc trong đơn vị sự nghiệp (thuộc các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin – truyền thông, tài nguyên – môi trường, dịch vụ và các lĩnh vực khác được pháp luật quy định) và hưởng lương từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật. Viên chức gồm viên chức quản lý và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ.
2.2. Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện xét tặng các giải thưởng khác của Thành Đoàn không xét trao Giải thưởng này, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác chuyên môn trong lĩnh vực y tế (được giới thiệu xét chọn nhận Giải thưởng Phạm Ngọc Thạch).

- Công nhân lao động trực tiếp tham gia sản xuất (được giới thiệu xét chọn nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi).

- Giáo viên, giảng viên trẻ đang công tác chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục (được giới thiệu xét chọn nhận Giải thưởng Giáo viên, giảng viên trẻ, tiêu biểu).Điều 3. Hội đồng xét trao Giải thưởng (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Bí thư Thành Đoàn.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Bí thư Thành Đoàn (phụ trách phong trào).
- Ủy viên Thường trực Hội đồng kiêm Thư ký Hội đồng: Trưởng Ban Công nhân lao động Thành Đoàn.
- Ủy viên Hội đồng:

+ Trưởng Ban Tổ chức Thành Đoàn.

+ Trưởng Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn.

+ Trưởng Ban Thanh niên trường học Thành Đoàn.

+ Trưởng Ban Kiểm tra Thành Đoàn.

+ Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

+ Đại diện Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ.
- Tùy theo tình hình thực tiễn của từng đợt xét trao Giải thưởng, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ mời tham gia Hội đồng:

+ Đại diện Ban Tổ chức Thành Ủy.

+ Đại diện Ban Tuyên giáo Thành Ủy.

+ Đại diện Ban Dân vận Thành Ủy.

+ Đại diện Sở Nội vụ Thành phố.

+ Đại diện Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đại diện Ban biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Điều 4. Số lượng – Hình thức trao giải thưởng.

Giải thưởng được công bố và trao định kỳ 02 năm/lần, vào dịp Lễ kỷ niệm Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9).


Lần thứ nhất trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2010).
4.1. Số lượng được trao:

- Số lượng cá nhân được xét trao Giải thưởng do Hội đồng quyết định.

- Cá nhân đã nhận Giải thưởng vẫn được xét trao giải thưởng trong những lần tiếp theo, nếu đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định (tại năm xét thưởng).
4.2. Hình thức:

- Mỗi giải thưởng bao gồm: Giấy khen Thành Đoàn, biểu trưng Giải thưởng và quà tặng hiện vật.


- Tùy tình hình thực tế, Ban Thường vụ Thành Đoàn có thể tổ chức Liên hoan hoặc Hành trình đến với các địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh cho các cá nhân được nhận thưởng.
Điều 5. Kinh phí trao Giải thưởng.

Do Ban Thường vụ Thành Đoàn chịu trách nhiệm.
CHƯƠNG II

TIÊU CHUẨN NHẬN GIẢI THƯỞNG
Điều 6. Tiêu chuẩn.

Cá nhân được xét trao Giải thưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:


6.1. Tiêu chuẩn chung:

- Phải tận tâm với công việc; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo thực hiện công việc đúng tiến độ, đúng thời gian, đảm bảo chất lượng yêu cầu, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Không vi phạm những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm và những nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nghĩa vụ của người cán bộ, công chức, viên chức.

- Tham gia tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; trọng tâm thực hiện các phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

- Là tấm gương tiêu biểu, điển hình trong thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”, cải cách hành chính.

- Tham gia tích cực hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị, địa phương (trừ trường hợp những nơi chưa có tổ chức Đoàn, Hội); góp phần tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

- Có uy tín đối với đoàn viên, thanh niên, người lao động tại cơ quan, đơn vị; được sự tín nhiệm và đánh giá tốt của lãnh đạo đơn vị, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân; không bị đơn thư tố cáo.
6.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Tính đến thời điểm xét trao Giải thưởng, cá nhân được xét trao Giải thưởng có độ tuổi không quá 30 (trừ trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng quyết định).

- Thời gian lao động tại đơn vị từ 02 năm trở lên.

- Đạt danh hiệu lao động năm trước từ Tiên tiến trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đến lúc xét trao giải.

- Có ít nhất 01 sáng kiến, hiến kế, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đã được ứng dụng và nghiệm thu trong thời gian 01 năm tính đến thời điểm xét trao giải.

- Là Đoàn viên xuất sắc (hoặc Hội viên xuất sắc), nếu là Đảng viên phải là Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương cấp Quận – Huyện và tương đương trở lên.
Điều 7. Thời gian xét các tiêu chí.

Trong khoảng thời gian 02 năm công tác, từ tháng 8 năm trước đến tháng 8 năm xét trao giải.


CHƯƠNG III

QUY TRÌNH XÉT TRAO GIẢI THƯỞNG
Điều 8. Cá nhân, đơn vị có thẩm quyền đề xuất đối tượng được xét trao Giải thưởng.

- Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn (đương nhiệm).

- Lãnh đạo các Ban – Trung tâm, đơn vị Doanh nghiệp, Sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn.

- Ban Thường vụ các Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn.

- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ trẻ diện quy hoạch dài hạn của Thành Ủy.

- Các cơ quan thông tấn báo chí.


Điều 9. Hồ sơ dự xét Giải thưởng.

  1. Quyết định bổ nhiệm chức vụ, ngạch, bậc, cán bộ, công chức, viên chức (bản photo).

  2. Báo cáo thành tích cá nhân (mẫu đính kèm) có dán ảnh 3x4.

  3. Bản photo hồ sơ các sáng kiến, hiến kế, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ hoặc tài liệu liên quan đến thành tích (có xác nhận của lãnh đạo đơn vị nơi đang công tác) và hình ảnh minh họa (nếu có).

  4. Công văn giới thiệu của các cá nhân, đơn vị theo điều 8.


Điều 10. Quy trình xét trao Giải thưởng.

Bước 1: Ban Thường vụ Thành Đoàn triển khai kế hoạch đến các cơ sở Đoàn.
Bước 2: Ban Thường vụ cơ sở Đoàn triển khai nội dung kế hoạch đến Đoàn cơ sở, Chi đoàn để tiến hành bình chọn.
Bước 3: Ban Thường vụ Quận – Huyện Đoàn và tương đương, Đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn xét chọn, tổng hợp danh sách (có nêu tóm tắt thành tích của từng cá nhân được giới thiệu) gửi cho Thư ký Hội đồng xét trao Giải thưởng.
Bước 4: Thư ký Hội đồng thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, tổng hợp và thông tin những cá nhân đề xuất Hội đồng xét chọn để cá nhân, đơn vị giới thiệu bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.
Bước 5: Thư ký Hội đồng tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xét chọn.
Bước 6: Công bố kết quả bình chọn và tổ chức Lễ tuyên dương.
CHƯƠNG IV

KỶ LUẬT
Điều 11. Xử lý kỷ luật.

Nếu phát hiện cá nhân sau khi nhận giải thưởng có vi phạm về giải thưởng, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ có quyết định thu hồi toàn bộ giải thưởng; đồng thời sẽ có hình thức xử lý các cá nhân và tập thể có liên quan đến việc giới thiệu cá nhân trên.


CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Điều chỉnh quy chế.

Trong quá trình thực hiện, Ban Thường vụ Thành Đoàn phân công Ban Công nhân lao động Thành Đoàn nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành Đoàn sửa đổi Quy chế này khi cần thiết.


Điều 13. Hiệu lực thi hành.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.


BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

tải về 50.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương