QuyếT ĐỊnh của bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư SỐ 552/2008/QĐ-bkh ngàY 05 tháng 05 NĂM 2008tải về 19.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích19.68 Kb.


QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 552/2008/QĐ-BKH

NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2008

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2004-2008 BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1347/2004/QĐ-BKH

NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Căn cứ Quyết định số 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 5, Điều 13 và khoản 4 Điều 14 của Quy chế Quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008 được ban hành kèm theo Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH ngày 24/11/2004 như sau:

1. Điều 4 được sửa đổi như sau:"Điều 4:

Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm và thông báo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng;

- Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp lập dự toán chi ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương);

- Tổ chức thực hiện phần dự toán kinh phí được giao từ ngân sách trung ương và quyết toán phần kinh phí này theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn;

- Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, in ấn tài liệu cơ bản cần thiết phục vụ cho Chương trình theo nguyên tắc kế thừa tất cả các tài liệu hiện có đang được sử dụng trong công tác đào tạo bồi dưỡng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

- Theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chương trình theo đúng các quy định hiện hành;

- Thường xuyên tổng kết rút kinh nghiệm để Chương trình đạt hiệu quả cao và sơ kết, đánh giá qua hai (02) năm thực hiện Chương trình, báo cáo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ."

2. Điều 5 được sửa đổi như sau:

"Điều 5:

Sở Kế hoạch và Đầu tư có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tổng hợp nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các học viên theo quy định tại Điều 3 của Quy chế này và lập dự toán kinh phí cho Chương trình bao gồm cả phần kinh phí đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ và phần kinh phí từ ngân sách địa phương theo đúng qui định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Chủ trì tổ chức thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch được giao thông qua việc ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực theo quy trình quy định tại Chương III của Quy chế này.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng và hiệu qủa của các khóa đào tạo bồi dưỡng.

- Lấy ý kiến đánh giá của các học viên, thường xuyên rút kinh nghiệm để các khóa đào tạo bồi dưỡng tiếp theo đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và đạt hiệu quả cao.

- Chịu trách nhiệm ký hợp đồng và thanh toán kinh phí các khóa đào tạo bồi dưỡng cho các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo theo quy định quản lý tài chính và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về sử dụng kinh phí đối với Chương trình và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định."

3. Điều 13 được sửa đổi như sau:

"Điều 13: Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng và kinh phí, ngân sách hỗ trợ

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo bồi dưỡng của các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng và tiến độ thực hiện Chương trình, Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổng hợp và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch năm của Chương trình. Sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua kế hoạch và Bộ Tài chính cân đối kế hoạch chi ngân sánh năm cho Chương trình, Bộ Tài chính thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa) biết nguồn kinh phí từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương thực hiện Chương trình."

4. Khoản 4, Điều 14 được sửa đổi như sau:

"4. Kết thúc khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng:

- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng giám sát thực hiện các khóa đào tạo bồi dưỡng của các cơ sở cung cấp cịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo hợp đồng đã ký và lấy ý kiến học viên tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng (theo mẫu tại Phụ lục II của Quy chế này), đồng thời tổng hợp rút kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện khóa (lớp) đào tạo bồi dưỡng.

- Các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng thanh toán hợp đồng đào tạo bồi dưỡng với các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng theo Hợp đồng đã được ký đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng và quyết toán theo các quy định hiện hành."Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan, Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng. Thủ trưởng các cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng và các học viên của Chương trình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG

Võ Hồng Phúc


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương