Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 11.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.71 Kb.

QUỐC HỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcNghị quyết số: 95/2015/QH13

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm

Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân;

Căn cứ Tờ trình số 366/TTr-TANDTC ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo thẩm tra số 2763/BC-UBTP13 ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban tư pháp;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 26 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1960, hiện là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức;

2. Ông Trần Văn Cò, sinh ngày 21 tháng 01 năm 1958, hiện là Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;

3. Ông Nguyễn Văn Du, sinh ngày 06 tháng 6 năm 1963, hiện là Chánh tòa Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội;

4. Ông Đặng Xuân Đào, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1955, hiện là Chánh tòa Tòa kinh tế Tòa án nhân dân tối cao;

5. Ông Nguyễn Văn Hạnh, sinh ngày 06 tháng 01 năm 1959, hiện là Thiếu tướng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương;

6. Ông Tống Anh Hào, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1956, hiện là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

7. Bà Nguyễn Thúy Hiền, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1960, hiện là Thứ trưởng Bộ Tư pháp;

8. Ông Bùi Ngọc Hòa, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1955, hiện là Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao;

9. Bà Đào Thị Xuân Lan, sinh ngày 08 tháng 9 năm 1961, hiện là Ủy viên thường trực Ủy ban tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII;

10. Ông Chu Xuân Minh, sinh ngày 20 tháng 01 năm 1956, hiện là Hiệu trưởng Trường cán bộ Tòa án, Tòa án nhân dân tối cao;

11. Ông Lê Văn Minh, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1964, hiện là Viện trưởng Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao;

12. Ông Nguyễn Sơn, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1957, hiện là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

13. Ông Nguyễn Văn Thuân, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1958, hiện là Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

14. Bà Lương Ngọc Trâm, sinh ngày 10 tháng 8 năm 1966, hiện là Chánh tòa Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tối cao;

15. Ông Nguyễn Trí Tuệ, sinh ngày 28 tháng 9 năm 1963, hiện là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tòa án nhân dân tối cao.Điều 2. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước bổ nhiệm các ông, bà có tên tại Điều 1 của Nghị quyết này làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao./.

Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2015.

 


 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng 

 

: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương