BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 68.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích68.62 Kb.
#605

BỘ CÔNG ANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 60/2014/TT-BCA

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂNCăn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 29 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 91/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân. Ban hành kèm theo Thông tư này là 59 (năm mươi chín) biểu mẫu. Cụ thể:

1. 10 (mười) biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 10) sử dụng trong hoạt động thanh tra.

2. 11 (mười một) biểu mẫu (từ Mẫu số 11 đến Mẫu số 21) sử dụng trong giải quyết khiếu nại.

3. 10 (mười) biểu mẫu (từ Mẫu số 22 đến Mẫu số 31) sử dụng trong giải quyết tố cáo.

4. 12 (mười hai) biểu mẫu (từ Mẫu số 32 đến Mẫu số 43) sử dụng trong tiếp công dân và xử lý đơn thư.

5. 16 (mười sáu) biểu mẫu (từ Mẫu số 44 đến Mẫu số 59) là các loại biểu mẫu khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong Công an nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động này.Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 01 năm 2015 và thay thế Quyết định số 677/2007/QĐ-BCA(V24) ngày 19/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định hệ thống biểu mẫu dùng trong hoạt động thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lực lượng Công an nhân dân; Quyết định số 3539/QĐ-BCA-V24 ngày 02/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành mẫu biểu tạm thời sử dụng trong xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của lực lượng Công an nhân dân.Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng Công an các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Thông tư này trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Thanh tra Bộ) để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- CA các đơn vị, địa phương;
- Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Lưu: VT, V19, V24.

BỘ TRƯỞNG


Đại tướng Trần Đại Quang

DANH MỤC BIỂU MẪU

SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Mẫu số

TÊN BIỂU MẪU

Số trang
Mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra

01

Quyết định thanh tra việc…

1-2

02

Quyết định thay đổi thành viên Đoàn thanh tra

3-4

03

Biên bản …

5-6

04

Biên bản về vi phạm của đối tượng thanh tra

7-8

05

Công văn kiến nghị theo Điều 46, 48,53, 55 Luật Thanh tra

9

06

Biên bản ghi nhận kết quả thanh tra

11-12

07

Bản kiến nghị về việc xem xét khởi tố vụ án hình sự

13

08

Thông báo về việc kết thúc thanh tra

15

09

Báo cáo kết quả thanh tra

17-18

10

Kết luận thanh tra việc…

19-20
Mẫu sử dụng trong giải quyết khiếu nại

11

Phiếu chuyển đơn khiếu nại

21

12

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

23

13

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

25

14

Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

27-28

15

Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

29-30

16

Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

31-33

17

Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

35-36

18

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

37-38

19

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

39-40

20

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

41-42

21

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần hai)

43-44
Mẫu sử dụng trong giải quyết tố cáo

22

Phiếu chuyển đơn tố cáo

45

23

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo

47

24

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo

49-50

25

Quyết định về việc xác minh nội dung tố cáo

51-52

26

Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung tố cáo

53-54

27

Công văn đề nghị có biện pháp bảo vệ người tố cáo

55

28

Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo

57-58

29

Kết luận về nội dung tố cáo

59-60

30

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo

61

31

Thông báo về việc không giải quyết lại nội dung tố cáo

63
Mẫu sử dụng trong xử lý đơn và tiếp công dân

32

Phiếu đề xuất xử lý đơn

65-66

33

Phiếu đề xuất xử lý thông tin trên báo

67

34

Phiếu chuyển đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh

69

35

Phiếu chuyển bài phản ánh trên báo

71

36

Phiếu chuyển đơn tố giác tội phạm

73

37

Phiếu hướng dẫn

75

38

Thông báo về việc chuyển đơn

77

39

Thông báo

79

40

Thông báo về việc từ chối tiếp công dân

81

41

Biên bản ghi nhận

83

42

Giấy biên nhận

85

43

Công văn đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

87
Các biểu mẫu khác có liên quan

44

Kế hoạch

89-90

45

Quyết định…

91-92

46

Quyết định trưng cầu giám định

93-94

47

Quyết định chuyển hố sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

95-96

48

Quyết định kiểm tra việc

97-98

49

Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra

99-100

50

Báo cáo kết quả kiểm tra việc…

101-102

51

Thông báo kết quả kiểm tra việc…

103-104

52

Biên bản…

105-106

53

Biên bản làm việc

107-108

54

Biên bản giao, nhận tài liệu

109-110

55

Công văn yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu

111-112

56

Công văn đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị về thanh tra

113

57

Phiếu đề xuất xử lý báo cáo

115

58

Giấy mời

117

59

Giấy triệu tập

119FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢNКаталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments -> 29608
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
29608 -> Danh mục biểu mẫU

tải về 68.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương