BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNGtải về 15.86 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích15.86 Kb.
#812

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 07/2013/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2013


THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:

1. Khoản 2 Phần I của Định mức được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Định mức áp dụng cho các khối công việc sau:

- Công tác địa chất;

- Công tác khoan;

- Công tác khai đào;

- Công tác gia công mẫu và phân tích - thí nghiệm;

- Công tác địa chất thuỷ văn - địa chất công trình;

- Công tác địa vật lí;

- Công tác trắc địa;

- Công tác thông tin - tin học;

- Công tác bảo tàng địa chất;

- Công tác đo GPS;

- Công tác đo địa chấn;

- Công tác đo sâu ảnh điện phân cực kích thích dòng một chiều;

- Công tác đo georada;

- Công tác đo sâu trường chuyển;

- Công tác đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m;

- Công tác khoan máy tới độ sâu 1200m;

- Công tác lấy mẫu cơ lý đa.”

2. Bổ sung vào Định mức sau Phần X. Bảo tàng các phần sau:

- Phần XI. Đo GPS;

- Phần XII. Đo địa chấn;

- Phần XIII. Đo sâu ảnh điện phân cực kích thích dòng một chiều;

- Phần XIV. Đo georada;

- Phần XV. Đo sâu trường chuyển;

- Phần XVI. Đo địa vật lý lỗ khoan có độ sâu lớn hơn 500m;

- Phần XVII. Khoan máy tới độ sâu 1200m;

- Phần XVII. Lấy mẫu cơ lý đa.

Nội dung cụ thể các phần từ phần XI đến phần XVII quy định tại Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất (bổ sung) ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 2.

Thay thế Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan (Bảng 1) quy định tại Phần III. Khoan và Bảng phân cấp đất đá cho công tác khai đào (Bảng 1) quy định tại Phần IV. Khai đào của Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất ban hành kèm theo Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan và khai đào tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2013.Điều 4. Tổ chức thực hiên

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Linh NgọcКаталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 15.86 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương