vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29601
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29290
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30215
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30340
  CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29392
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30198
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29608
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30638
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29199
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/28605
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30653
  BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29253
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29624
  NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30616
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30169
  PHỤ LỤc danh mục các văn bản pháp luật liên quan chính sách phát triển ngành mây tre
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29476
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29401
  BỘ NỘi vụ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30654
  PHỤ LỤC 1 phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ MÔi trưỜNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30322
  THỦ TƯỚng chính phủ
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/1032
  Thanh tra chính phủ Số: 05/2014/tt-ttcp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18161
  BẢng lưƠng chức vụ ĐỐi với cán bộ LÃnh đẠo của nhà NƯỚC
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29419
  NỘi dung hệ thống chỉ tiêU thống kê ngành y tế
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29783
  BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịCH
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30302
  BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/1032
  MẪu số 01 -ttr (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/tt-ttcp ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ) (1) (2) số: /QĐ (3) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30664
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29525
  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/tt-bkhcn ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29111
  Mẫu vc02 ban hành theo Thông tư số 04/2014/tt-bca ngày 21/01/2014
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29982
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29927
  Mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư số 103/2009/tt-btc ngày 25/5/2009 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư số 151/2012/tt-btc ngày 12/9/2012 sửa
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29996
  BỘ TÀi chính bộ NỘi vụ
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30358
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30611
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/903
  CỤc lâm nghiệp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30635
  BỘ TÀi chính bộ quốc phòNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29192
  THÔng tư Ban hành Quy chế xem xét, thẩm tra, chấp thuận các khoản vay nợ nước ngoài theo phương thức tự vay, tự trả của các doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29420
  THÔng tư Quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê y tế
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30646
  Các biểu mẫu Nội dung
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29234
  Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh10 ngày 28/8/2001
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29749
  BỘ CÔng an bộ quốc phòng viện kiểm sát nhân dân tối cao tòA Án nhân dân tối cao
ct/module/vbpq/Lists/VanBan/Attachments/8200
  Ubnd tỉnh vĩnh phúc sở thông tin và truyềN thôNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30012
  PHỤ LỤc số 1a phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẤp bộ NĂM 20
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29965
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18491
  Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18485
  1. Mẫu bb-hc1: Biên bản VI phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30691
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NỘi vụ
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29659
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17969
  Kèm theo Quyết định số 36 /2005/QĐ-bgtvt
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30353
  Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30407
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-ttg ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30261
  Qcvn 18: 2014/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về TƯƠng thích đIỆn từ ĐỐi với thiết bị thông tin vô tuyếN ĐIỆN
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30257
  BỘ TÀi chính bộ CÔng an
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/28517
  Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30683
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17412
  QuyếT ĐỊnh ban hành Chế độ ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, gia đình và trẻ em1
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30309
  LUẬt quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18360
  Phụ lục 1 Phân cấp, phân loại công trình xây dựng
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30425
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-cp ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30628
  PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29521
  Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/570
  CỦA Ủy ban thưỜng vụ quốc hội số 294A/2007/ubtvqh12 ngàY 27 tháng 9 NĂM 2007 VỀ TỔ chứC, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạT ĐỘng của ban chỉ ĐẠo tỉNH, thành phố trực thuộc trung ưƠng về phòNG, chống tham nhũNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18193
  HỆ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30047
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30533
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/983
  Chính phủ Số: 81
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30572
  Nghị ĐỊnh quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/28901
  Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp ngày 21 tháng 11 năm 2007
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29619
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29261
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29422
  THÔng tư Quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30615
  Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao quốc hội nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30271
  NGÂn hàng nhà NƯỚC
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29001
  BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29412
  BỘ y tế BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29421
  PHỤ LỤC 1 MẪU ĐƠN ĐỀ nghị cho phép khám bệNH, chữa bệnh nhâN ĐẠO (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/tt-byt ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ y tế) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29715
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29413
  Phụ lục 1 MẪu phiếu xin ý kiếN
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18103
  Phụ lục HƯỚng dẫn lập biểu mẫu báo cáo quyết toán vốN ĐẦu tư theo niêN ĐỘ ngân sách hàng năM
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29630
  Về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/16681
  Quy phạm kỹ thuật khai tháC ĐƯỜng sắT 22tcn-340-05
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18054
  PHỤ LỤc phạm VI, ĐỐi tưỢNG, DỰ toán kinh phí CẤp một số loại báO, TẠp chí NĂM 2002
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17616
  ĐỊnh mức dự toán xây dựng cơ BẢn chuyên ngành bưu chíNH, viễn thôNG
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17927
  Danh mục thiết bị DẠy học tối thiểu lớP 4 MÔn tiếng việT
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/905
  BỘ NÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam và phát triển nông thôN Độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30652
  PHỤ LỤc I danh mục các quy chuẩn kỹ thuậT, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành áp dụng cho phưƠng tiện thủy nộI ĐỊA
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29511
  BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30536
  Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/908
  Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-cp ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29478
  BỘ VĂn hóA, thể thao
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30423
  Sửa đổi một số điều của Quyết định số 599/2007/QĐ-ttg ngày 11 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển Trung tâm Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29486
  THÔng tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29608
  Danh mục biểu mẫU
vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/99
  Bch tỉnh thái bình số: 32
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30316
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29524
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2013/tt-bkhcn ngày 15 tháng 8
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30308
  LUẬt sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
ct/module/vbpq/Lists/VanBan/Attachments/7966
  Số 722 QĐ/tu đẢng cộng sản việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30692
  Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/pl-ubtvqh11 ngày 28/8/2001
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29526
  Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-cp ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt VI phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30362
  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30565
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-cp ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
ct/vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/881
  Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30580
  THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quán hàu, tỉnh Quảng Bình
vi-VN/a/gtvt/vbpq/Lists/Vn bn QPPL/Attachments/20
  ChÝnh phñ Sè 99/2007/N§-cp céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18674
  BẢng lưƠng chuyên gia cao cấP (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-cp ngày 14/12 /2004 của Chính phủ)
vbpq/Lists/LawDocument/Attachments/165
  200 questions The English Olympic for youth officials 2014 Historical questions
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17412
  Dự thảo lần 1 Hệ thống biểu mẫu báo cáo Thống kê Gia đình và Trẻ em
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30645
  Điều Chế độ phụ cấp, cấp phát trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của công chức kiểm dịch thực vật nội địa
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18219
  Ireland công ty franklin
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29963
  BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30301
  Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30548
  MỤc lục phần I. Quy đỊnh chung phần II. Quy đỊnh kỹ thuậT
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29220
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu tín hiệu truyền hình số VỆ tinh dvb-s và dvb-s2
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30348
  TÊn thưƠng phẩM (trade name)
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/29311
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18359
  Danh mục thuốc bảo vệ thực vậT ĐƯỢc phép sử DỤng ở việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30374
  Phụ lục 01 BỘ NÔng nghiệP
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/30315
  QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/17647
  Lập hồ sơ kỹ thuật Từ vựng Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật Thuật ngữ chung và các loại bản vẽ
vbpq/Lists/Vn bn php lut/Attachments/18491
  Phụ lục số 1 Danh mục hàng hóa nguy hiểm
directory vbpq Lists  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương