ĐẶng thị quỳnh lan nghiên cứu tổng hợp và Ứng dụng của một số VẬt liệu khung kim loại-hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và hóa lýtải về 8.99 Mb.
trang41/51
Chuyển đổi dữ liệu08.06.2018
Kích8.99 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   51
Hình 3.36. Phổ XPS của Cr-MIL-101 và Fe- Cr-MIL-101

Cấu trúc của vật liệu còn được xác định thông qua phổ XPS. Từ phổ XPS của Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101 được thể hiện trong Hình 3.36 cho thấy rằng, vật liệu Cr-MIL-101 có ba tín hiệu đặc trưng cho các nguyên tố C, O và Cr. Trong khi đó đối với vật liệu Fe-Cr-MIL-101, ngoài ba tín hiệu trên, còn có tín hiệu của nguyên tố Fe.

Phổ XPS C1S của Fe-Cr-MIL-101 ở Hình 3.37A cho thấy hai cực đại ở 284,9 và 288,7 eV, tương ứng đặc trưng của nhóm phenyl và carboxyl. Phổ XPS O1s của Fe-Cr-MIL-101 ở Hình 3.37B có các cực đại tại 531,7 và 533,1 eV, đặc trưng nhóm COO-và CO2, H2O. Hình 3.37C trình bày quang phổ XPS Cr2p của cả hai mẫu Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101. Phổ Cr2p của Cr-MIL-101 cho thấy có hai cực đại ở 576,8 và 585,5 eV, tương ứng với Cr2p1/2 và Cr2p3/2. Trong trường hợp Fe-Cr-MIL-101, cường độ của các tín hiệu này đã được giảm đi nhiều, điều đó chứng tỏ rằng một số lượng lớn Cr đã được thay thế bởi Fe.Phổ Fe2p của Fe-Cr-MIL-101 ở Hình 3.37D, xuất hiện hai cực đại ở 711,9 và 725,7 eV, tương ứng với Fe2p3/2 và Fe2p1/2. Kết quả này phù hợp với kết quả đã công bố đối với vật liệu Fe-BTC của Balu và cộng sự [13] khi nghiên cứu sự có mặt của Fe2O3 trong MIL-101. Các tác giả này ghi nhận rằng, các tín hiệu tương ứng với Fe2p3/2 và Fe2p1/2 xuất hiện tại 710,0 và 723,9 eV. Từ kết quả XPS, có thể kết luận rằng Fe đã được đưa vào khung của vật liệu MIL-101.

Hình 3.37. Phổ XPS: (A) C1S của Fe-Cr-MIL-101; (B) O1S của Fe-Cr-MIL-101; (C) Cr2p của Cr-MIL-101 và Fe-Cr-MIL-101; và (D) Fe2p của Fe-Cr-MIL-101

1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   51


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương