ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤTtải về 32.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích32.42 Kb.
Mẫu số: 04/XĐK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc......., ngày.... tháng.... năm....

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ
THẾ CHẤP, THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3 BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN
VỚI ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch


số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 6 năm 2005
của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Kính gửi:.................................................................

................................................................................

PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ ĐĂNG KÝ

Thời điểm nhận hồ sơ:

­­­_ _ _ giờ_ _ _ phút, ngày_ _ _ / _ _ _ /_ _ _Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:

Quyển số_ _ _ _ _ Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _Cán bộ đăng ký

(ký và ghi rõ họ, tên)
PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3
1. Người yêu cầu xóa đăng ký: 0 Bên thế chấp 0 Bên nhận thế chấp

0 Bên thế chấp của người thứ 3 0 Bên nhận thế chấp của người thứ 3

1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA).............................................................................................

1.2. Địa chỉ liên hệ:.........................................................................................................................................................

1.3. Số điện thoại (nếu có):................. Fax (nếu có):.......... Địa chỉ e-mail (nếu có):....................................................

1.4. 0 Chứng minh nhân dân; 0 Hộ chiếu: số:............................................................................................................

cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm............................................

1.5. 0 GCN đăng ký kinh doanh; 0 QĐ thành lập; 0 GP đầu tư: số:........................................................................

cơ quan cấp............................................................................... cấp ngày..... tháng.... năm............................................

2. Yêu cầu xóa đăng ký thế chấp 0 hoặc thế chấp của người thứ 3 0 đối với các tài sản sau đây:

2.1. Quyền sử dụng đất

2.1.1. Thửa đất số:.............; Tờ bản đồ số (nếu có):......................; Loại đất.................................................................

2.1.2. Địa chỉ thửa đất:...................................................................................................................................................

2.1.3. Diện tích đất thế chấp/thế chấp của người thứ 3:.................................................................................... m2

(ghi bằng chữ:..............................................................................................................................................................)

2.1.4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số phát hành:..............., số vào sổ cấp giấy:...................................................

cơ quan cấp:........................................, cấp ngày........................ tháng........... năm........................................................

b) Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất:............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................2.2. Tài sản gắn liền với đất:

2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có): số phát hành:....., số vào sổ cấp giấy:....

cơ quan cấp:........................................., cấp ngày.................. tháng.............. năm..........................................................

2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản:......................; Tờ bản đồ số (nếu có):...................................................................

2.2.3. Mô tả tài sản thế chấp/thế chấp của người thứ 3:..................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

3. Hợp đồng thế chấp 0 hoặc thế chấp của người thứ 3: 0: số (nếu có)......, ký kết ngày.... tháng... năm.......
4. Lý do xóa đăng ký:.................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

5. Tài liệu kèm theo:....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................


6. Phương thức nhận kết quả đăng ký: 0 Nhận trực tiếp; 0 Nhận qua đường bưu điện.
Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

BÊN THẾ CHẤP/THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3 (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP/THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3 ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)


BÊN NHẬN THẾ CHẤP/NHẬN THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3 (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN
THẾ CHẤP/NHẬN THẾ CHẤP CỦA NGƯỜI THỨ 3 ỦY QUYỀN)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu,


nếu là tổ chức)PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Chứng nhận đã xóa đăng ký thế chấp/thế chấp của người thứ 3 theo những nội dung được kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng ký:....... giờ..... phút, ngày..... tháng....... năm.........

.......... ngày........ tháng...... năm............

GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT

(Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3):

1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3) thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3) là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3):

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3) đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, thế chấp của người thứ 3 đã kê khai trước đó.2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp (hoặc thế chấp của người thứ 3) cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS
: Lists -> MauDonToKhai -> Attachments
Attachments -> BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
Attachments -> PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
Attachments -> PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
Attachments -> Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
Attachments -> HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
Attachments -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
Attachments -> Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßng
Attachments -> PHỤ LỤc II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương