Phô lôc II méu biÓu tham gia ho¹t ®éng c ng nghiÖp quèc phßngtải về 10.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.09.2016
Kích10.6 Kb.


Phô lôc II

MÉu biÓu tham gia ho¹t ®éng c«ng nghiÖp quèc phßng

(Ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 34/2012 /TT-BQP

ngµy 17/4/2012 cña Bé tr­ëng Bé Quèc phßng)

MÉu ®¬n dïng cho c¸ nh©n (Applicant Form for Individuals)


céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

socialist republic of vietnam

Independence – Freedom - Happiness®¬n ®Ò nghÞ

Tham gia ho¹t ®éng c«ng nghiÖp quèc phßng

Application

to participate in defence industry activities
KÝnh göi: Bé Quèc phßng

Kind attention to: Ministry of National Defence


Hä vµ tªn (Full name): .....................................................................................................

Ngµy th¸ng n¨m sinh(Date of Birth): ...................................................

Nam (N÷) (Sex): .................................

§Þa chØ th­êng tró (hoÆc t¹m tró) (Address):

……………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………

N¬i lµm viÖc (Place of Work): …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Sè chøng minh nh©n d©n (ID Card Number): ………………………………………………………………

Sè hé chiÕu (Passport Number): ……………………………………………………………………………

Sè Tµi kho¶n (Account Number): …………………………………………………………………………..

§iÖn tho¹i (Tel): ……………………………Sè fax (Fax): …………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………….

Ngµnh nghÒ, lÜnh vùc ho¹t ®éng (Business Activities): ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

§Ò nghÞ Bé quèc phßng xem xÐt vµ cÊp GiÊy chøng nhËn ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia ho¹t ®éng C«ng nghiÖp Quèc phßng.

To request the Ministry of National Defence for review and certification of eligibility to participate in Defence Industry activities.
(§Þa danh), ngµy .... th¸ng...... n¨m.....

(Location), dated.....

Ng­êi lµm ®¬n

(Applicant)


: Lists -> MauDonToKhai -> Attachments
Attachments -> BIỂu mẫU 1 (Kèm theo Công văn số 125/cctthc ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) stt
Attachments -> ĐƠn yêu cầu xóA ĐĂng ký thế chấP, thế chấp của ngưỜi thứ 3 BẰng quyền sử DỤng đẤT, TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> PHỤ LỤC 1-8 biên bảN ĐÁnh giá CẤp cơ SỞ ĐỀ TÀI
Attachments -> PHỤ LỤC 1 danh mục hàng nguy hiểm là CÁc chấT ĐỘc hạI, chất lây nhiễM
Attachments -> Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/tt-blđtbxh ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-cp. TÊN doanh nghiệP/TỔ chứC
Attachments -> HỢP ĐỒng tặng cho quyền sử DỤng đẤt và TÀi sản gắn liền vớI ĐẤT
Attachments -> Mẫu số 41/HĐta cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> HỢP ĐỒng thế chấp quyền sử DỤng đẤt chúng tôi gồm có: Bên thế chấp
Attachments -> Mẫu số 57/dc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc di chúC
Attachments -> PHỤ LỤc II cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương