Đơn vị báo cáo : Biểu số 01/bc-thxctải về 265.93 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích265.93 Kb.

Đơn vị báo cáo : . . .Biểu số 01/BC-THXC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT CẤP

HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ

Kỳ báo cáo : ...I- Thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đánh giá tình hình tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý (nếu có).

II- Kết quả thực hiện.

Biểu tổng hợp hàng dự trữ quốc gia xuất cấp để cứu trợ, viện trợ

Số TT

Địa phương nhận hàng

Mặt hàng A

Mặt hàng B

….

Ghi chú

Đvt

Theo

Quyết định

Hàng thực tế xuất cấp

Đvt

Theo

Quyết định

Hàng thực tế xuất cấp

SL

GT (đồng)

SL

GT (đồng)

SL

GT (đồng)

SL

GT (đồng)

I

Quyết định số.. ngày.. tháng.. năm của của cấp có thẩm quyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Địa phương A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa phương B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Người lập biểu
...., ngày ....tháng... năm....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Bộ, ngành, UBND tỉnh : . . .


Biểu số 02/BC-TNPP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO

TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, PHÂN PHỐI

HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA XUẤT ĐỂ CỨU TRỢ

Kỳ báo cáo : ...

___________________

I. Kết quả tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ


Số TT

Quyết định của cấp có thẩm quyền (1)

Đơn vị tính

Mặt hàng A

Mặt hàng B

Ghi chú

Theo QĐ của cấp có thẩm quyền (1)

Hàng thực tế tiếp nhận

Số thực tế đã cấp cho đối tượng sử dụng

Số

Ngày tháng năm

SL

GT (đồng)

SL

GT (đồng)

SL

GT (đồng)

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

E

1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số:

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Ghi chú:

(1) Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

II. Thuyết minh:

1. Đánh giá quá trình tổ chức, tiếp nhận, phân phối hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ2. Đánh giá chung về đối tượng sử dụng, hiệu quả...

III. Kiến nghị:
..., ngày ... tháng ... năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bộ, ngành : …


Biểu số 03/BC-QLSD

Cơ quan, đơn vị báo cáo : …
(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC,

PHƯƠNG TIỆN CÓ NGUỒN GỐC TỪ DỰ TRỮ QUỐC GIA

Kỳ báo cáo : năm 200...


Số TT

Tên trang thiết bị, máy móc

Đơn vị tính

Tồn đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Tồn cuối năm

Tổng số

Chưa sử dụng

Đã sử dụng

SL

Giá trị

Tổng số

Thanh xử lý

Giảm khác

Tổng số

Chưa sử dụng

Đã sử dụng

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

SL

Giá trị

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xuồng các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Xuồng ST …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Nhà bạt các loại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà bạt loại …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

. . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểuKế toán trưởng


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký tên và đóng dấu)Biểu số 01/DT-KPXC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2013

/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)
BIỂU MẪU ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT MỨC PHÍ TỐI ĐA

XUẤT CẤP HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ Tên đơn vị

——

Số ........./ .....V/v dự toán kinh phí xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

, ngày … tháng … năm ……

Kính gửi:

- Bộ, ngành (ghi tên Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia).

- Tổng cục Dự trữ nhà nước (đối với các Cục Dự trữ nhà nước khu vực)


Căn cứ Thông tư số...... ngày... tháng... năm... của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-TTg ngày… tháng… năm… của Thủ tướng Chính phủ về việc….;

Căn cứ Quyết định số …ngày.. tháng… năm… của thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước về việc xuất hàng dự trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số …ngày.. tháng… năm… của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về việc phân bổ hàng dự trữ quốc gia…

...........
(tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia thực hiện cứu trợ, viện trợ) lập dự toán kinh phí phí xuất, cấp (số lượng và tên hàng hoá xuất, cấp) với tổng kinh phí xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đề nghị phê duyệt là......đồng

(có dự toán và hồ sơ kèm theo )

Đề nghị bộ, ngành.. (ghi tên bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia) hoặc Tổng cục Dự trữ nhà nước (đối với các Cục Dự trữ nhà nước khu vực) xem xét, phê duyệt./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính;

- Tổng cục DTNN;

- Các đơn vị có liên quan (nếu có)

- Lưu: VT,..THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Biểu số 02/DT-KPXC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)
BIỂU MẪU VỀ NỘI DUNG MỨC PHÍ TỐI ĐA

XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ(Kèm theo công văn số.. ngày.. tháng.. năm..... của đơn vị lập dự toán

chi phí xuất cấp)

STT

KHOẢN MỤC

Thành tiền

I

Chi phí xuất tại cửa kho

 

1

Chi phí xuất tại cửa kho đã có định mức (= số lượng x định mức)

(Định mức theo Quyết định số ... ngày..tháng.. năm... của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


2

Chi phi xuất tại cửa kho chưa có định mức
2.1

Chi phí tại cơ quan Tổng cục dự trữ nhà nước và tương đương+ Chi phí tuyên truyền, quảng cáo, thông tin liên lạc…+ Chi đầu tư cơ sở vật chất+ Chi sửa chữa tài sản, phương tiện phục vụ xuất hàng…+ Chi họp chỉ đạo, hội nghị triển khai…
2.2

Chi phí tại đơn vị tổ chức triển khai thực hiện+ Chi phí thuê thẩm định giá; kiểm tra, kiểm định hàng dự trữ quốc gia+ Chi phí sửa chữa, kiểm định dụng cụ phương tiện đo lường; sửa chữa, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, bao bì phục vụ xuất hàng (nếu có)+ Chi phí cân, đong, đo đếm, sang bao, đổ bao, đóng gói, hạ kiêu…
2.3

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp được bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia thuê bảo quảnLương thủ kho, bảo vệ, các khoản đóng góp theo lương, các khoản thanh toán cho người lao động, nếu có
II

Chi phí xuất ngoài cửa kho
1

Chi phí vận chuyển+ Cước vận chuyển+ Phí cầu đường+ Chi phí chằng buộc, áp tải.
2

Chi phí thuê thẩm định dự toán chi phí vận chuyển (nếu có)
3

Công tác phí trong nước; chi phí dịch tài liệu; thông tin liên lạc trong nước và quốc tế
4

Chi phí tổ chức Lễ giao nhận tượng trưng hàng dự trữ quốc gia với Đại sứ quán nước nhận viện trợ tại Việt Nam
5

Chi phí tiếp đoàn chuyên gia thuộc nước nhận viện trợ làm việc tại Việt Nam
6

Chi phí cho đoàn công tác ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để viện trợ do cấp có thẩm quyền quyết định
7

Chi phí mua bao bì mới đóng gói hoặc thay thế và dự phòng bao bì rách vỡ, in market, sang bao, xếp kiêu chờ xuất (nếu có)

 

8

Chi phí làm thủ tục xuất khẩu (với hàng xuất viện trợ)
6

Chi cho các hoạt động khác có liên quan

 
Tổng chi phí xuất:

Biểu số 03/DT-KPXC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 211//2013/TT-BTC

ngày 30/12/2013 của Bộ Tài chính)
BIỂU MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BỘ TÀI CHÍNH PHÊ DUYỆT

MỨC PHÍ TỐI ĐA XUẤT CẤP

HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐỂ CỨU TRỢ, VIỆN TRỢ
Tên đơn vị

————


Số ........./ .....
V/v Đề nghị phê duyệt mức phí tối đa xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

———————————

…… , ngày … tháng … năm ……

Kính gửi: Bộ Tài chính


Căn cứ Thông tư số...... ngày... tháng.. năm.. của Bộ Tài chính quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

Căn cứ Quyết định số …../QĐ-TTg ngày... tháng... năm.... của Thủ tướng Chính phủ về việc….;

Căn cứ Quyết định số… ngày... tháng... năm.... của thủ trưởng bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước về việc xuất hàng dự trữ quốc gia;

Theo đề nghị của (tên đơn vị thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia) tại công văn số…. ngày.. tháng.. năm.. về việc….

Sau khi tổng hợp, kiểm tra dự toán kinh phí xuất, cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia của ...(ghi tên đơn vị thực hiện xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ), bộ, ngành (ghi tên Bộ, ngành hoặc cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách) đã thẩm định và đề nghị Bộ Tài chính phê duyệt mức phí tối đa xuất cấp (số lượng và tên hàng hoá xuất cấp) của đơn vị (ghi tên đơn vị thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ) với tổng số tiền là........đồng.
BẢNG CHI TIẾT KIỂM TRA

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

SỐ KIỂM TRA

TĂNG/GIẢM

GHI CHÚ

1
2
3
......
(kèm theo phương án chi phí, hồ sơ và các báo cáo của đơn vị ).

* So với dự toán của (ghi tên của đơn vị lập dự toán) tăng hoặc giảm số tiền là... đồng.

Nguyên nhân tăng/giảm:..............(nếu có).

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét quyết định./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Lưu: VT, ....THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương