Lists/DAH_News/Attachments/158
  BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
Lists/DAH_News/Attachments/507
  Thanh tra chính phủ
Lists/DAH_News/Attachments/488
  Nghị ĐỊnh của chính phủ
Lists/DAH_News/Attachments/642
  CỤc thú y cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Lists/DAH_News/Attachments/506
  Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 và Nghị định số 87/cp ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán Ngân sách Nhà nước
Lists/DAH_News/Attachments/335
  Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014
Lists/DAH_News/Attachments/596
  Đơn vị báo cáo : Biểu số 01/bc-thxc
Lists/DAH_News/Attachments/500
  Chương I những quy đỊnh chung
directory Lists DAH News  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương