Mẫu A1-Đxnv phiếU ĐỀ xuất nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệtải về 8.99 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.99 Kb.
Mẫu A1-ĐXNV

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


  1. Tên nhiệm vụ KH&CN:
  1. Hình thức thực hiện (Một trong các hình thức: đề tài khoa học và công nghệ hoặc dự án SXTN)
  1. Mục tiêu:
  1. Tính cấp thiết của nhiệm vụ KH&CN (Tầm quan trọng, tính thời sự hoặc cấp bách,...) :
  1. Các nội dung chính và kết quả dự kiến:
  1. Khả năng và địa chỉ áp dụng:
  1. Dự kiến hiệu quả mang lại:
  1. Dự kiến thời gian thực hiện (Số tháng, bắt đầu từ tháng năm đến tháng năm..)
  1. Thông tin khác (Chỉ áp dụng đối với dự án SXTN):

9.1 Xuất xứ hình thành:

(Nếu là Dự án SXTN cần nêu rõ: Kết quả của các đề tài KHCN; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả KH&CN từ nước ngoài.)
9.2 Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN: (Sự tham gia của doanh nghiệp, cơ sở sx v.v...)

* Lưu ý: Phiếu đề xuất gửi về các tổ chức đăng ký, đồng thời gửi về Sở KH&CN bản cứng và bản mềm theo địa chỉ: khucngochoankhsl@gmail.com để tổng hợp và tra cứu thông tin theo qui định. Điện thoại: 0223.856980; 0912145750; 0913252351.
..., ngày ... tháng... năm 20…

CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký )

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu)

Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khổ A4.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương